Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί πρόγραμμα επιμόρφωσης με τίτλο Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές Δυσκολίες».

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση και εξειδίκευση επιστημόνων στις βασικές έννοιες της ειδικής αγωγής  και των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών (ΕΜΔ).

Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες/ουσες μετά το πέρας της επιμόρφωσης:

θα κατανοήσουν τις βασικές έννοιες και τις κατηγορίες της ειδικής αγωγής,

θα κατανοήσουν τη συγκρότηση της έννοιας και της κατηγορίας των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών και τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι δυσκολίες διαφοροποιούνται από την σχολική αποτυχία,

θα κατανοήσουν τη διαδικασία διάγνωσης των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών και θα εξοικειωθούν με την αξιοποίηση κατάλληλων διαδικασιών και εργαλείων αξιολόγησης,

θα έρθουν σε επαφή με κατάλληλες διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές για εφαρμογή είτε στο πλαίσιο της γενικής τάξης είτε στο πλαίσιο των τμημάτων ένταξης και της ατομικής διδασκαλίας.

Η "Ενότητα 3: Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές Δυσκολίες: Αποτελεσματικές διδακτικές πρακτικές" υλοποιείται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του Α.Π.Θ. και αποτελεί μέρος του ετήσιου προγράμματος επιμόρφωσης με τίτλο Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές Δυσκολίες".