Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των μεταπτυχιακών φοιτητών στις βασικές αρχές της Μεθοδολογίας Έρευνας, ώστε να αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις, τεχνικές και δεξιότητες για το σχεδιασμό και εκπόνηση ερευνητικών εργασιών, ποσοτικής και ποιοτικής προσέγγισης. Παράλληλα, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες της στατιστικής ανάλυση και τις αρχές της συγγραφής ερευνητικών πρωτοκόλλων, ενώ θα είναι σε θέση να αξιολογούν  κριτικά τόσο τις ποσοτικές, όσο και τις ποιοτικές
ερευνητικές μελέτες, προκειμένου να αξιοποιούν τα ευρήματα αυτών στην κλινική πρακτική.