Σελίδα: 1 2 3 4 ()

Το μάθημα περιλαμβάνει δύο κύκλους διαλέξεων που αναφέρονται στις κλασσικές κοινωνιοψυχολογικές προσεγγίσεις των διομαδικών σχέσεων και του ρατσισμού και στις νεότερες κριτικές προσεγγίσεις αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, ο πρώτος κύκλος διαλέξεων εμπεριέχει μια ιστορική αναδρομή που ξεκινά από τη θεμελίωση της προκατάληψης ως κομβικού αντικειμένου για την κοινωνική ψυχολογία, διατρέχει τις κοινωνιογνωστικές και ψυχοδυναμικές προσεγγίσεις και καταλήγει στη θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας. Εντός αυτού του κύκλου συζητιούνται και οι ερμηνευτικές προσπάθειες των διομαδικών σχέσεων που εστιάζουν στη μειονοτική ομάδα. Ο δεύτερος κύκλος εξετάζει την έννοια του «νέου» ρατσισμού και τις θεωρίες εντός των οποίων η έννοια αυτή χρησιμοποιήθηκε σε Ευρώπη και Αμερική, καθώς και κριτικές λογοαναλυτικές προσεγγίσεις. Η αξιολόγηση του μαθήματος περιλαμβάνει εργασίες και γραπτές εξετάσεις. 

Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του μαθήματος Μεθοδολογία Έρευνας Ι και επικεντρώνεται σε ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους έρευνας στην Ψυχολογία σε μεγαλύτερο βάθος. Το μάθημα αποτελείται από δύο κύκλους: Ο ένας αφορά στις ποσοτικές και ο άλλος στις ποιοτικές μεθόδους. Οι δύο κύκλοι διδάσκονται παράλληλα, σε εβδομαδιαία βάση (2 ώρες την εβδομάδα για κάθε κύκλο). Τα μαθήματα και των δύο κύκλων ολοκληρώνονται με την ανάλυση των βασικών αρχών συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας. Και οι δύο κύκλοι του μαθήματος συνδυάζουν διαλέξεις με εργαστήρια ή εργαστηριακές ασκήσεις, στα οποία οι φοιτητές ασκούνται σε συγκεκριμένες μεθόδους συλλογής και ανάλυσης δεδομένων. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (διδάσκουσα: Δέσποινα Ξανθοπούλου) Σε αυτόν τον κύκλο του μαθήματος εξετάζονται σε μεγαλύτερο βάθος ζητήματα ερευνητικής μεθοδολογίας στο πλαίσιο της ποσοτικής προσέγγισης στην έρευνα. Συγκεκριμένα, εξετάζεται ο ρόλος των μεταβλητών για την εξέταση μιας ερευνητικής υπόθεσης, οι υποθέσεις ρύθμισης (moderation) και διαμεσολάβησης (mediation), ζητήματα μέτρησης, ζητήματα εγκυρότητας και αξιοπιστίας, εναλλακτικά μεθοδολογικά σχέδια (π.χ., διαχρονικές έρευνες, έρευνες ποσοτικών ημερολογίων), ζητήματα δειγματοληψίας και η σημασία της αντιπροσωπευτικότητας του δείγματος. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (διδάσκουσα: Ευγενία Γεωργάκα) Σε αυτόν τον κύκλο του μαθήματος έμφαση δίνεται τόσο στη γενικότερη φιλοσοφία και αρχές που διέπουν την ποιοτική ερευνητική προσέγγιση όσο και σε συγκεκριμένες μεθοδολογίες. Παρουσιάζονται μέθοδοι συλλογής δεδομένων, όπως παρατήρηση, συνεντεύξεις, ομάδες εστίασης, ανάλυση αρχείων, καθώς και μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων, όπως θεματική ανάλυση, θεμελιωμένη θεωρία, φαινομενολογικές και ερμηνευτικές μέθοδοι, αφηγηματική ανάλυση και ανάλυση λόγου.

Occupational Health Psychology (OHP) is an interdisciplinary field of Applied Psychology that is concerned with the health and safety of workers. OH Psychologists utilize scientific methodology to understand the impact of (emotional, cognitive, physical) occupational stressors on employees' physical and mental health, the role of work-family (in)balance, accidents and safety, and to design interventions that aim at promoting/protecting employee health. This course aims to cover all important topics in OHP by recognizing three distinct -yet related- contexts/levels of analysis: the work context, the organizational context, and the external context.

Αρχικά θα γίνει μία ιστορική αναδρομή για τον τρόπο με τον οποίο αναπτύχθηκε η ψυχοθεραπεία και στη συνέχεια θα συζητηθούν οι τρεις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις στην ψυχοθεραπεία (ψυχοδυναμική, γνωστική-συμπεριφορική, και ανθρωπιστική) και η εφαρμογή τους στην κλινική πράξη. Στο υπόλοιπο μάθημα θα συζητηθούν τα παρακάτω ζητήματα: Συνέντευξη. Δεοντολογικά ζητήματα που προκύπτουν στην ψυχοθεραπεία, ζητήματα που προκύπτουν στην έρευνα στην ψυχοθεραπεία. 

Περίληψη

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στη θεωρία, την έρευνα και τις βασικότερες εφαρμογές του κλάδου της συμβουλευτικής ψυχολογίας. Έχει θεωρητικό και εργαστηριακό χαρακτήρα στο οποίο οι συμμετέχοντες/ουσες καλούνται να πάρουν μέρος σε συζητήσεις ολομέλειας και σε δραστηριότητες βιωματικές (π.χ. παίξιμο ρόλων). Οι φοιτητές/ήτριες με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση: α) να γνωρίζουν το θεωρητικό πλαίσιο αρχών και δεοντολογίας της Συμβουλευτικής,  β) να γνωρίζουν την ιστορική διαδρομή της στην Ελλάδα, γ) να γνωρίζουν βασικές συμβουλευτικές δεξιότητες και δ) να κατανοούν γνωστά μοντέλα Συμβουλευτικής όπως το πελατοκεντρικό, Φεμινιστικά μοντέλa, Γνωστικά μοντέλα, Συμβουλευτικά μοντέλα με άτομα της LGTBQI κοινότητας, Διαπολιτισμικά κτλ. Επίσης,  οι φοιτητές/ήτριες θα είναι σε θέση να αναπτύξουν τις γνώσεις τους γύρω από την έρευνα στη Συμβουλευτική και να στοχάζονται με κριτική ικανότητα για το πεδίο γνώσης και έρευνας της Συμβουλευτικής. Επιπρόσθετα οι φοιτητές/ήτριες θα έχουν τη δυνατότητα να εξικοιωθούν μέσα από τα εργαστήρια με την άσκηση της συμβουλευτικής και της εποπτείας και να κατακτήσουν μια σειρά συμβουλευτικών δεξιοτήτων όπως είναι α) επικοινωνίας, β) συμβουλευτικής σχέσης, και γ)επίγνωσης των  «προσωπικών» και κοινωνικών στερεοτύπων, προκαταλήψεων και ποικίλων -ισμων. 

Εισαγωγή στο πρόβλημα των φαρμακευτικών και μη φαρμακευτικών εξαρτήσεων. Ιστορική εξέλιξη του προβλήματος. Δράση ψυχοτρόπων ουσιών σε βιολογικό και ψυχολογικό επίπεδο. Ατομικοί, οικογενειακοί, κοινωνικοί/πολιτισμικοί αιτιοπαθογενετικοί παράγοντες. Πρόληψη και Θεραπεία του προβλήματος. Θεραπευτικές κοινότητες και ομάδες αυτοβοήθειας. Πολιτικές αντιμετώπισης. 

Στα πλαίσια του μαθήματος θα συζητηθούν οι εξής θεματικές: Ορισμός. Φύση της σκέψης και σχέσεις με τη νοημοσύνη. Mέθοδοι μελέτης της σκέψης. Λύση προβλημάτων. Θεωρίες λύσης προβλημάτων. Τεχνητή νοημοσύνη. Στρατηγικές (ως προς την αναπαράσταση, σχεδιασμό και εκτέλεση της λύσης). H λύση προβλημάτων από αρχαρίους και ειδικούς. Αναλογική σκέψη. Διαλογιστική (επαγωγή, απαγωγή, παραγωγή). Ψυχολογικές θεωρίες της διαλογιστικής. Δημιουργικότητα: ορισμός, στάδια, δημιουργικότητα. Λήψη αποφάσεων (μοντέλα κανονιστικά και περιγραφικά): προκαταλήψεις και σφάλματα. Διδασκαλία τρόπων λήψης αποφάσεων. Καλλιέργεια της σκέψης: γνωστικές παρεμβάσεις για την ανάπτυξη της σκέψης. Κριτική σκέψη. Μεταγνωστικές διεργασίες στη σκέψη.

Οι στόχοι του μαθήματος είναι (α) να αναδείξει τη συνθετότητα και τις ιδιαιτερότητες ποικίλων μορφών της σκέψης (κριτική σκέψη, λύση προβλημάτων, διαλογιστική, δημιουργική σκέψη, τη λήψη αποφάσεων), καθώς και τα βασικά ερευνητικά δεδομένα και τις θεωρίες που τις συνοδεύουν. Επίσης, εστιάζει στις δυνατότητες για παρέμβαση με στόχο τη βελτίωση της σκέψης στους τομείς αυτούς. (β) Επιπλέον, το μάθημα αποσκοπεί στη σύνδεση και μεταφορά των γνώσεων που θα αποκτηθούν για τις διάφορες εκφάνσεις της σκέψης με παραδείγματα της καθημερινής ζωής στα οποία αυτές συναντώνται, αλλά και τη μελέτη άρθρων για την εξοικείωση των φοιτητών/τριών.

Στα πλαίσια του μαθήματος αυτού επιχειρείται η εξοικείωση των φοιτητών/-τριών με   τις βασικές αρχές λειτουργίας του κεντρικού νευρικού συστήματος με στόχο την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο το νευρικό σύστημα επηρεάζει την ανθρώπινη συμπεριφορά, και συγκεκριμένα την αισθητική αντίληψη (όραση, ακοή, σωματαίσθηση, χημικές αισθήσεις). Οι επιμέρους θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν τα εξής: η Βιολογική Ψυχολογία ως κλάδος της Ψυχολογίας. Σύντομη περιγραφή της σχέσης μεταξύ εγκεφάλου και συμπεριφοράς, ιστορική αναδρομή. Δομή του νευρικού συστήματος, κατηγορίες κυττάρων του νευρικού συστήματος και μορφολογικά χαρακτηριστικά τους. Τα νευρικά κύτταρα ως μονάδες μετάδοσης σημάτων (νευρικές ώσεις). Συναπτική διαβίβαση, κατηγορίες νευροδιαβιβαστών.Βασικές αρχές αισθητήριων μηχανισμών. Αισθητικά συστήματα: όραση, ακοή, σωματαίσθηση, όσφρηση, γεύση. 

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση των σημαντικότερων θεωρητικών προσεγγίσεων εκτός των ψυχαναλυτικών και των ανθρωπιστικών. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται οι εξής θεωρίες: Θεωρίες για τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Οι βιολογικές βάσεις της προσωπικότητας. Θεωρίες της μάθησης. Κοινωνικογνωστικές θεωρίες.  Θεωρίες των προσωπικών εννοιολογικών κατασκευών. Η διαπροσωπική θεωρία του Sullivan.

Στόχος του μαθήματος είναι να γνωρίσει στους φοιτητές τους φοιτητές τις ψυχολογικές παραμέτρους της αντιμετώπισης του θανάτου και του πένθους. Θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν τα εξής θέματα: η αντιμετώπιση του θανάτου τη σημερινή εποχή, ο θάνατος και η αντιμετώπιση του στη διάρκεια της ανάπτυξης (προσχολική σχολική ηλικία, εφηβεία, μέση ηλικία, τρίτη ηλικία), οι επιπτώσεις του θανάτου στο ιατρικό προσωπικό οι καταληκτικές ασθένειες, η εκπαίδευση στην αντιμετώπιση του θανάτου, τι διδάσκουν αυτοί που πεθαίνουν στο ιατρικό προσωπικό αλλά και στα μέλη της οικογένειάς τους, η σημασία του πένθους. το παιδί που πενθεί, το μη αναγνωρισμένο πένθος, το παιδί που πεθαίνει.

Σελίδα: 1 2 3 4 ()