Σελίδα: 1 2 3 4 ()

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση της εφηβικής ηλικίας και η σημασία της στην ανθρώπινη ανάπτυξη. Στα πλαίσια του μαθήματος θα συζητηθούν ζητήματα που αφορούν στη σωματική, στη γνωστική, στη συναισθηματική και στην κοινωνική ανάπτυξη των εφήβων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις διεργασίες συναισθηματικής ανάπτυξης καθώς και στα σημάδια κινδύνου κατά την εφηβική ηλικία. 

Το μάθημα έχει στόχο να κάνει κατανοητή τη σημασία της διαμόρφωσης των ταυτοτήτων φύλου στην εφηβεία για τους ψυχολόγους και να συνδέσει το ρόλο του σχολικού ψυχολόγου με τα προβλήματα (πιέσεις, συγκρούσεις, δυσκολίες) των νεαρών ατόμων κατά τη διάρκεια της εφηβείας τα οποία συνδέονται με τις ταυτότητες φύλου. 

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στις ψυχολογικές προσεγγίσεις της προσωπικότητας. Στο μάθημα καλύπτονται αναλυτικά οι κεντρικές θεωρίες της προσωπικότητας που έχουν αναπτυχθεί στην ψυχολογία, συγκεκριμένα, ψυχαναλυτικές θεωρίες, φαινομενολογικές θεωρίες, η θεωρία των χαρακτηριστικών, συμπεριφορικές και γνωστικές προσεγγίσεις, καθώς και η κοινωνικογνωστική θεωρία. Στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες ευαισθητοποιούται επίσης σε ζητήματα που αφορούν τον ορισμό της προσωπικότητας, τη διαμάχη για το ρόλο γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων στη διαμόρφωση της προσωπικότητας, σε κλινικές εφαρμογές των θεωριών προσωπικότητας, καθώς και στο ρόλο του κοινωνικού και πολιτισμικού πλαισίου στη διαμόρφωση και ανάπτυξη της προσωπικότητας. 

Στην 1η ενότητα θα γίνει μία εισαγωγή στο θεωρητικό πλαίσιο της γνωστικής ψυχοθεραπείας και τις βασικές τεχνικές. Στη συνέχεια θα συζητηθεί η αντιμετώπιση δύσκολων πελατών και οι περιορισμοί της γνωστικής ψυχοθεραπείας. Η 2η ενότητα θα εστιαστεί στην παρουσίαση της θεραπείας σχημάτων και πώς αυτή καλύπτει τις αδυναμίες της γνωστικής θεραπείας για συγκεκριμένα προβλήματα. Στην 3η ενότητα θα συζητηθεί η θεραπεία της αποδοχής και δέσμευσης. Στην 4η ενότητα θα συζητηθεί η συμβολή της εστίασης της προσοχής στην εμπειρία στο παρόν σε όλες τις θεραπευτικές προσεγγίσεις. Στην τελευταία ενότητα θα συζητηθούν ερευνητικά δεδομένα για αυτές τις προσεγγίσεις. 

Γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη κατά τη μέση παιδική ηλικία, την εφηβεία, την αναδυόμενη ενηλικίωση, την ενηλικίωση, τη μέση ηλικία και την τρίτη ηλικία. Θάνατος (μοντέλο Kubler Ross). 

The problem of psychophysical interaction and the scientific revolution. Cartesian dualism, parallelism, epiphenomenalism, reductive and eliminative materialism, phenomenology, early research into the nervous system, phrenology, psychophysics, voluntarism, structuralism, the influence of Darwin’s theory, the functionalism of James, the psychodynamic theory of Freud, Gestalt theory, classical behaviorism, operant behaviorism, logical behaviorism, Chomsky’s critique, artificial intelligence, cognitive science, critique of the classical computationalist approach, connectionism 

Οι μετωπιαίοι λοβοί αποτελούν το 30% της επιφάνειας του εγκεφαλικού φλοιού. Συνεισφέρουν σε λειτουργίες και συμπεριφορές που διαχωρίζουν τον άνθρωπο από τα ζώα, όπως κοινωνική νόηση και κριτική ικανότητα. Η κατανόηση των μετωπιαίων λοβών συμβάλλει στην κατανόηση διαφόρων νευρολογικών και ψυχιατρικών διαταραχών. Ι. Γενική επισκόπηση των μετωπιαίων λοβών ΙΙ. Ανατομία μετωπιαίων λοβών και ανάπτυξη των μετωπιαίων λοβών στην παιδική ηλικία ΙΙΙ. Νευροχημεία IV. Προσεγγίσεις λειτουργικής και μαγνητικής απεικόνισης των μετωπιαίων λοβών V. Νευροψυχολογικές λειτουργίες (επεισοδιακή και αυτοβιογραφική μνήμη, εκτελεστικές λειτουργίες, σχεδιασμός, κινητικός έλεγχος, γλώσσα, εικόνα εαυτού, κοινωνική νόηση, ικανότητα συγκατάθεσης) VI. Νευρολογικές διαταραχές και μετωπιαίοι λοβοί VII. Ψυχιατρικές διαταραχές και μετωπιαίοι λοβοί 

Το μάθημα περιλαμβάνει μια γενική επισκόπηση των βασικών εννοιών και προσεγγίσεων στην οικογενειακή ψυχοθεραπεία. Παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη του πεδίου από τις παραδοσιακές προσεγγίσεις μέχρι τις πιο σύγχρονες τάσεις και εφαρμογές. Αναλύονται προσεγγίσεις που έχουν επηρεαστεί από τα επιστημολογικά πεδία της ψυχοδυναμικής θεωρίας, της γνωστικής συμπεριφορικής θεωρίας, της συστημικής προσέγγισης καθώς και προσεγγίσεις που έχουν επηρεαστεί από τη θεωρία του κοινωνικού κονστρουξιονισμού, του ανθρωπιστικού μοντέλου και νεότερων θεραπευτικών μοντέλων στο πεδίο της οικογενειακής θεραπείας. Στην παρουσίαση κάθε θεραπευτικής προσέγγισης γίνεται αναφορά στο θεωρητικό υπόβαθρο αυτής, στον τρόπο αξιολόγησης και θεραπείας της οικογένειας, στη χρήση συγκεκριμένων τεχνικών στη θεραπεία, στο ρόλο και τη στάση του θεραπευτή καθώς και στην κριτική που έχει ασκηθεί στο μοντέλο. Παράλληλα με τις θεωρητικές εισηγήσεις, το μάθημα περιλαμβάνει και βιωματικές ασκήσεις, παίξιμο ρόλων και αναστοχαστικές συζητήσεις με στόχο την πληρέστερη κατανόηση του περιεχομένου από τους/τις φοιτητές/τριες.

Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές/-τριες με ποιό τρόπο το νευρικό και το ενδοκρινικό σύστημα επηρεάζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά, καθώς, επίσης, και σε ποιό βαθμό η δυσλειτουργία των παραπάνω συστημάτων συνδέεται με την εμφάνιση ψυχικών ή νευρολογικών διαταραχών. Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του μαθήματος «Βιοψυχολογία Ι». Οι επιμέρους θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν τα εξής: Νευρωνικός έλεγχος κίνησης, κεντρικοί μηχανισμοί, διαταραχές κίνησης. Επίδραση ορμονών στον εγκέφαλο, διαφορές φύλου. Ύπνος, όνειρα, και εγρήγορση. Η βιολογία της μάθησης και της μνήμης. Βιολογική βάση διαταραχών συμπεριφοράς και νευρολογικών διαταραχών. Ανάπτυξη και Ευπλαστότητα του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος.

Στόχος του θεωρητικού μέρους του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με θεωρητικές προσεγγίσεις στο πεδίο των συλλογικών δράσεων, των συγκρούσεων και των φιλοκοινωνικών συμπεριφορών (θεωρίες για το πλήθος, θεωρίες για τις συλλογικές δράσεις, θεωρίες για τη φιλοκοινωνική συμπεριφορά - ατομική διομαδική και μεταξύ των ομάδων- κοινωνικοψυχολογικές προσεγγίσεις των διεθνών συγκρούσεων, συμφιλίωση, εθνικές ταυτότητες). Στη διάρκεια της άσκησης οι φοιτητές εκπαιδεύονται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πιλοτικών ερευνών για τα παραπάνω θέματα μέσω της χρήσης τεχνικών συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιεί η κοινωνική ψυχολογία (παρατήρηση, συνέντευξη, ομάδες εστίασης), και τεχνικών ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων καθώς και στη συγγραφή σύντομων επιστημονικών εκθέσεων. 

Το μάθημα περιλαμβάνει δύο κύκλους διαλέξεων που αναφέρονται στις κλασσικές κοινωνιοψυχολογικές προσεγγίσεις των διομαδικών σχέσεων και του ρατσισμού και στις νεότερες κριτικές προσεγγίσεις αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, ο πρώτος κύκλος διαλέξεων εμπεριέχει μια ιστορική αναδρομή που ξεκινά από τη θεμελίωση της προκατάληψης ως κομβικού αντικειμένου για την κοινωνική ψυχολογία, διατρέχει τις κοινωνιογνωστικές και ψυχοδυναμικές προσεγγίσεις και καταλήγει στη θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας. Εντός αυτού του κύκλου συζητιούνται και οι ερμηνευτικές προσπάθειες των διομαδικών σχέσεων που εστιάζουν στη μειονοτική ομάδα. Ο δεύτερος κύκλος εξετάζει την έννοια του «νέου» ρατσισμού και τις θεωρίες εντός των οποίων η έννοια αυτή χρησιμοποιήθηκε σε Ευρώπη και Αμερική, καθώς και κριτικές λογοαναλυτικές προσεγγίσεις. Η αξιολόγηση του μαθήματος περιλαμβάνει εργασίες και γραπτές εξετάσεις. 

Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του μαθήματος Μεθοδολογία Έρευνας Ι και επικεντρώνεται σε ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους έρευνας στην Ψυχολογία σε μεγαλύτερο βάθος. Το μάθημα αποτελείται από δύο κύκλους: Ο ένας αφορά στις ποσοτικές και ο άλλος στις ποιοτικές μεθόδους. Οι δύο κύκλοι διδάσκονται παράλληλα, σε εβδομαδιαία βάση (2 ώρες την εβδομάδα για κάθε κύκλο). Τα μαθήματα και των δύο κύκλων ολοκληρώνονται με την ανάλυση των βασικών αρχών συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας. Και οι δύο κύκλοι του μαθήματος συνδυάζουν διαλέξεις με εργαστήρια ή εργαστηριακές ασκήσεις, στα οποία οι φοιτητές ασκούνται σε συγκεκριμένες μεθόδους συλλογής και ανάλυσης δεδομένων. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (διδάσκουσα: Δέσποινα Ξανθοπούλου) Σε αυτόν τον κύκλο του μαθήματος εξετάζονται σε μεγαλύτερο βάθος ζητήματα ερευνητικής μεθοδολογίας στο πλαίσιο της ποσοτικής προσέγγισης στην έρευνα. Συγκεκριμένα, εξετάζεται ο ρόλος των μεταβλητών για την εξέταση μιας ερευνητικής υπόθεσης, οι υποθέσεις ρύθμισης (moderation) και διαμεσολάβησης (mediation), ζητήματα μέτρησης, ζητήματα εγκυρότητας και αξιοπιστίας, εναλλακτικά μεθοδολογικά σχέδια (π.χ., διαχρονικές έρευνες, έρευνες ποσοτικών ημερολογίων), ζητήματα δειγματοληψίας και η σημασία της αντιπροσωπευτικότητας του δείγματος. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (διδάσκουσα: Ευγενία Γεωργάκα) Σε αυτόν τον κύκλο του μαθήματος έμφαση δίνεται τόσο στη γενικότερη φιλοσοφία και αρχές που διέπουν την ποιοτική ερευνητική προσέγγιση όσο και σε συγκεκριμένες μεθοδολογίες. Παρουσιάζονται μέθοδοι συλλογής δεδομένων, όπως παρατήρηση, συνεντεύξεις, ομάδες εστίασης, ανάλυση αρχείων, καθώς και μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων, όπως θεματική ανάλυση, θεμελιωμένη θεωρία, φαινομενολογικές και ερμηνευτικές μέθοδοι, αφηγηματική ανάλυση και ανάλυση λόγου.

Occupational Health Psychology (OHP) is an interdisciplinary field of Applied Psychology that is concerned with the health and safety of workers. OH Psychologists utilize scientific methodology to understand the impact of (emotional, cognitive, physical) occupational stressors on employees' physical and mental health, the role of work-family (in)balance, accidents and safety, and to design interventions that aim at promoting/protecting employee health. This course aims to cover all important topics in OHP by recognizing three distinct -yet related- contexts/levels of analysis: the work context, the organizational context, and the external context.

Αρχικά θα γίνει μία ιστορική αναδρομή για τον τρόπο με τον οποίο αναπτύχθηκε η ψυχοθεραπεία και στη συνέχεια θα συζητηθούν οι τρεις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις στην ψυχοθεραπεία (ψυχοδυναμική, γνωστική-συμπεριφορική, και ανθρωπιστική) και η εφαρμογή τους στην κλινική πράξη. Στο υπόλοιπο μάθημα θα συζητηθούν τα παρακάτω ζητήματα: Συνέντευξη. Δεοντολογικά ζητήματα που προκύπτουν στην ψυχοθεραπεία, ζητήματα που προκύπτουν στην έρευνα στην ψυχοθεραπεία. 

Περίληψη

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στη θεωρία, την έρευνα και τις βασικότερες εφαρμογές του κλάδου της συμβουλευτικής ψυχολογίας. Έχει θεωρητικό και εργαστηριακό χαρακτήρα στο οποίο οι συμμετέχοντες/ουσες καλούνται να πάρουν μέρος σε συζητήσεις ολομέλειας και σε δραστηριότητες βιωματικές (π.χ. παίξιμο ρόλων). Οι φοιτητές/ήτριες με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση: α) να γνωρίζουν το θεωρητικό πλαίσιο αρχών και δεοντολογίας της Συμβουλευτικής,  β) να γνωρίζουν την ιστορική διαδρομή της στην Ελλάδα, γ) να γνωρίζουν βασικές συμβουλευτικές δεξιότητες και δ) να κατανοούν γνωστά μοντέλα Συμβουλευτικής όπως το πελατοκεντρικό, Φεμινιστικά μοντέλa, Γνωστικά μοντέλα, Συμβουλευτικά μοντέλα με άτομα της LGTBQI κοινότητας, Διαπολιτισμικά κτλ. Επίσης,  οι φοιτητές/ήτριες θα είναι σε θέση να αναπτύξουν τις γνώσεις τους γύρω από την έρευνα στη Συμβουλευτική και να στοχάζονται με κριτική ικανότητα για το πεδίο γνώσης και έρευνας της Συμβουλευτικής. Επιπρόσθετα οι φοιτητές/ήτριες θα έχουν τη δυνατότητα να εξικοιωθούν μέσα από τα εργαστήρια με την άσκηση της συμβουλευτικής και της εποπτείας και να κατακτήσουν μια σειρά συμβουλευτικών δεξιοτήτων όπως είναι α) επικοινωνίας, β) συμβουλευτικής σχέσης, και γ)επίγνωσης των  «προσωπικών» και κοινωνικών στερεοτύπων, προκαταλήψεων και ποικίλων -ισμων. 

Εισαγωγή στο πρόβλημα των φαρμακευτικών και μη φαρμακευτικών εξαρτήσεων. Ιστορική εξέλιξη του προβλήματος. Δράση ψυχοτρόπων ουσιών σε βιολογικό και ψυχολογικό επίπεδο. Ατομικοί, οικογενειακοί, κοινωνικοί/πολιτισμικοί αιτιοπαθογενετικοί παράγοντες. Πρόληψη και Θεραπεία του προβλήματος. Θεραπευτικές κοινότητες και ομάδες αυτοβοήθειας. Πολιτικές αντιμετώπισης. 

Στα πλαίσια του μαθήματος θα συζητηθούν οι εξής θεματικές: Ορισμός. Φύση της σκέψης και σχέσεις με τη νοημοσύνη. Mέθοδοι μελέτης της σκέψης. Λύση προβλημάτων. Θεωρίες λύσης προβλημάτων. Τεχνητή νοημοσύνη. Στρατηγικές (ως προς την αναπαράσταση, σχεδιασμό και εκτέλεση της λύσης). H λύση προβλημάτων από αρχαρίους και ειδικούς. Αναλογική σκέψη. Διαλογιστική (επαγωγή, απαγωγή, παραγωγή). Ψυχολογικές θεωρίες της διαλογιστικής. Δημιουργικότητα: ορισμός, στάδια, δημιουργικότητα. Λήψη αποφάσεων (μοντέλα κανονιστικά και περιγραφικά): προκαταλήψεις και σφάλματα. Διδασκαλία τρόπων λήψης αποφάσεων. Καλλιέργεια της σκέψης: γνωστικές παρεμβάσεις για την ανάπτυξη της σκέψης. Κριτική σκέψη. Μεταγνωστικές διεργασίες στη σκέψη.

Οι στόχοι του μαθήματος είναι (α) να αναδείξει τη συνθετότητα και τις ιδιαιτερότητες ποικίλων μορφών της σκέψης (κριτική σκέψη, λύση προβλημάτων, διαλογιστική, δημιουργική σκέψη, τη λήψη αποφάσεων), καθώς και τα βασικά ερευνητικά δεδομένα και τις θεωρίες που τις συνοδεύουν. Επίσης, εστιάζει στις δυνατότητες για παρέμβαση με στόχο τη βελτίωση της σκέψης στους τομείς αυτούς. (β) Επιπλέον, το μάθημα αποσκοπεί στη σύνδεση και μεταφορά των γνώσεων που θα αποκτηθούν για τις διάφορες εκφάνσεις της σκέψης με παραδείγματα της καθημερινής ζωής στα οποία αυτές συναντώνται, αλλά και τη μελέτη άρθρων για την εξοικείωση των φοιτητών/τριών.

Σελίδα: 1 2 3 4 ()