Το επιμορφωτικό πρόγραμμα εκκινεί από τη θέση ότι όποιος διδάσκει ή θα κληθεί να διδάξει Αρχαία Ελληνικά στη Μέση Εκπαίδευση βρίσκεται απέναντι σε μαθητές οι οποίοι δεν θεωρούν διόλου αυτονόητη τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών. Ο σύγχρονος φιλόλογος πρέπει να διαθέτει εφόδια, για να καταστήσει σαφές στους μαθητές του ότι ο Όμηρος, ο Πλάτων, ο Θουκυδίδης, ο Σοφοκλής, ο Δημοσθένης είναι πάντοτε «ζωντανές παρουσίες», όχι στεγνά κείμενα. Η επαφή με τον αρχαίο κόσμο απαιτεί εκσυγχρονισμό, διαθεματικές γνώσεις και καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, ο φιλόλογος πρέπει να θεωρεί τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό ως μέσο συνολικής ανάπτυξης της προσωπικότητας του μαθητή και προετοιμασίας του για τη ζωή-εργασία, όχι ως ένα απολιθωμένο παρελθόν χωρίς σχέση με το παρόν. Στο τέλος του Προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν αναπτύξει γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες που αφορούν: (α) τη στέρεη φιλολογική κατάρτιση χωρίς σχολαστικισμό, (β) τη χρήση των νέων ηλεκτρονικών φιλολογικών εργαλείων στη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών (γ) την ανάλυση κειμένων από τα σημαντικότερα είδη της αρχαίας ελληνικής γραμματείας (έπος, τραγωδία, ιστοριογραφία, φιλοσοφία, ρητορική), σε όλα τα επίπεδα: τη γλώσσα, την ιδεολογία, την πολιτική, την αισθητική, τους θεσμούς, τις αξίες, (δ) τις ιδεολογικές, κοινωνικές και θρησκευτικές αντιλήψεις των αρχαίων Ελλήνων, όπως εκφράζονται μέσω των έργων της αρχαίας ελληνικής τέχνης (δ) τη χρήση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας (ενεργητική, συνεργατική και βιωματική μάθηση και συμμετοχικές διδακτικές τεχνικές), αλλά και τη συμβολή των φιλολογικών μαθημάτων στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής και την επαγγελματική ανάπτυξη των μαθητών.

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης Ποίηση και Θέατρο στην Αρχαία Ελλάδα είναι το πρώτο σε πανελλήνια κλίμακα πρόγραμμα διά βίου εκπαίδευσης που επιχειρεί ένα άνοιγμα τόσο προς την εκπαιδευτική κοινότητα (καθηγητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) όσο και προς ευρύτερα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας, με σκοπό την εξοικείωσή τους με την ποίηση και το θέατρο στην Αρχαία Ελλάδα. Το πρόγραμμα έχει σχεδιασθεί με τέτοιον τρόπο, ώστε να καλύπτει τόσο τις ανάγκες επιμορφούμενων που διαθέτουν γνώσεις αρχαίας ελληνικής γραμματείας λόγω σπουδών (φιλόλογοι, αρχαιολόγοι, παιδαγωγοί, δάσκαλοι) όσο και πολιτών που ενδιαφέρονται γενικότερα για την ποίηση και το θέατρο είτε στην αρχαιότητα είτε στη σύγχρονη εποχή. Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν αναπτύξει γνώσεις και ικανότητες που αφορούν:

(α) τη γένεση, ανάπτυξη, και χαρακτηριστικά των διαφορετικών ειδών της αρχαίας ελληνικής ποίησης και τη γένεση, διαμόρφωση, και χαρακτηριστικά της θεατρικής παραγωγής στην Αρχαία Ελλάδα από τις απαρχές μέχρι το τέλος της κλασικής περιόδου,

(β) τη σύνδεση της ποιητικής και θεατρικής παραγωγής με συγκεκριμένες συνθήκες και πλαίσα παρουσίασής της σε τοπικό, περιφερειακό ή πανελλήνιο επίπεδο,

(γ) τη σχέση της ποιητικής και θεατρικής παραγωγής με τις ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες κατά την αρχαϊκή και κλασική περίοδος,

(δ) τη χρήση ελεύθερα προσβάσιμων στο διαδίκτυο ηλεκτρονικών εργαλείων για περαιτέρω γνωριμία με την ποίηση και το θέατρο στην Αρχαία Ελλάδα. 

Λειτουργίες της ερωτικής επιθυμίας σε κείμενα της αφηγηματικής πεζογραφίας (1880-1940)