Σελίδα: 1 2 ()

Το μάθημα επιδιώκει να εξοικειώσει τους φοιτητές με θέματα ειδικής ορολογίας σε ποικίλα εργασιακά περιβάλλοντα. Για το σκοπό αυτό, θα διερευνηθεί η έννοια της ειδικής γλώσσας και θα αναλυθούν κάποιες βασικές αρχές της ορολογίας, θα παρουσιαστούν λογισμικά και υπολογιστικές εφαρμογές διαχείρισης ορολογίας καθώς και θα αναζητηθούν προεκτάσεις στη διδασκαλία της δεύτερης/ ξένης γλώσσας. 

Εισαγωγή στις αρχές της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, Θεωρίες μάθησης, Γραμματισμός, Διαφοροποιημένη παιδαγωγική προσέγγιση. 

Το μάθημα πραγματεύεται ζητήματα μακροπρόθεσμου, μεσοπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου σχεδιασμού στο μάθημα της ξένης γλώσσας, δίνοντας έμφαση στα είδη Προγραμμάτων Σπουδών που έχουν προταθεί έως σήμερα, καθώς και στα είδη σχεδιασμού μαθήματος. Εστιάζει στην προσέγγιση της νέας μάθησης και ειδικότερα στη Μάθηση μέσω Σχεδιασμού. 

Νέες τεχνολογίες και διδασκαλία/εκμάθηση των ξένων γλωσσών/πολιτισμών. Το μάθημα πραγματεύεται σύγχρονα θέματα Νέων Τεχνολογιών που υποβοηθούν στην διδασκαλία/εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας/πολιτισμού.

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να γίνουν ικανοί να αντιμετωπίζουν κριτικά τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση, να προγραμματίζουν και να διαχειρίζονται τη διδασκαλία σύμφωνα με τις σύγχρονες αρχές της παιδαγωγικής, να αντιμετωπίζουν ψυχοπαιδαγωγικά προβλήματα κατά την διάρκεια της καθημερινής σχολικής ζωής. 

Εισαγωγή σε βασικές αρχές θεωρίας της Λογοτεχνίας, προσέγγιση λογοτεχνικών θεωριών και εφαρμογή τους σε αποσπάσματα λογοτεχνικών κειμένων 

Σελίδα: 1 2 ()