Χώρος στο elearning για την κατάθεση Διπλωματικών εργασιών

Το μάθημα πραγματεύεται ζητήματα μακροπρόθεσμου, μεσοπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου σχεδιασμού στο μάθημα της ξένης γλώσσας, δίνοντας έμφαση στα είδη Προγραμμάτων Σπουδών που έχουν προταθεί έως σήμερα, καθώς και στα είδη σχεδιασμού μαθήματος. Εστιάζει στην προσέγγιση της νέας μάθησης και ειδικότερα στη Μάθηση μέσω Σχεδιασμού. 

Το μάθημα αυτό αφορά στη Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών.

Αποτελείται από δύο μέρη: το πρώτο είναι μια σειρά συναντήσεων/διαλέξεων όπου συζητούνται βασικά ζητήματα της Μεθοδολογίας της Έρευνας, όπως οι Επιστημολογικές προϋποθέσεις της, η Αξιοπιστία και Εγκυρότητα, οι μέθοδοι συλλογής δεδομένων, η ανάλυση εμπειρικών δεδομένων, και οι προσεγγίσεις των ποσοτικών και των ποιοτικών μεθόδων στο πλαίσιο της λογικής της επιστημονικής έρευνας. Το δεύτερο μέρος, εστιάζεται σε πρακτικά ζητήματα με έμφαση την Ακαδημαική Γραφή (Academic Writing), όπου και πραγματοποιείται η εκπόνηση σχετικής εργασίας.

Στόχο του μαθήματος αποτελεί η μύηση των φοιτητών στην προσέγγιση των προς μετάφραση κειμένων και η εξοικείωσή τους με διάφορα κειμενικά είδη  κοινωνικού, φιλοσοφικού, λογοτεχνικού και πολιτισμικού περιεχομένου, καθώς και με τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες του κοινού-στόχου, τις επικοινωνιακές του ανάγκες, κ.λπ. Μέσα από τη μετάφραση ποικίλων κειμένων θα ενισχυθεί η ικανότητα των φοιτητών να εφαρμόζουν  διάφορες μεταφραστικές τεχνικές (αναδιατύπωση, προσέγγιση των πολιτισμικών δυσκολιών, επεξεργασία της πληροφορίας) και να εργάζονται στο πλαίσιο μίας ομάδας.