Εξέταση της πνευματικής ζωής του Βυζαντίου κατά τον 13ο και τον 14ο αιώνα, απόκτηση γνώσεων εκ μέρους των φοιτητών, εμβάθυνση στην κατανόηση της εποχής και άσκηση στην επιστημονική έρευνα και συγγραφή.

Η επιστημονική έρευνα σε μεταπτυχιακό επίπεδο, οι θεολογικές ηλεκτρονικές
βάσεις δεδομένων καθώς στη συνέχεια η ακριβής διατύπωση του
χριστολογικού δόγματος μέσα από τα κείμενα των μεγάλων πατέρων και
εκκλησιαστικών συγγραφών κατά τους Δ´και Ε´αιώνες βρίσκονται στην καρδιά
του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού μαθήματος.

Θέματα Σύγχρονων Χριστιανικών Αιρέσεων Β'

Θέματα Σύγχρονων Χριστιανικών Αιρέσεων Α΄

Το χριστιανικό ήθος δεν βιώνεται μόνο σε προσωπική σχέση με το Θεό, αλλά και σε σχέση με το συνάνθρωπο και την κτίση. Τα σύγχρονα κοινωνικά και οικολογικά προβλήματα είναι πρωτίστως ηθικά και πνευματικά προβλήματα, καθώς οι αιτίες τους σχετίζονται άμεσα με τις αντιλήψεις για την κοινωνία και το συνάνθρωπο και με τη νοηματοδότηση των υλικών αγαθών και του περιβάλλοντος κόσμου. Στο μάθημα αυτό εξετάζονται σύγχρονα θέματα κοινωνικής και οικολογικής ηθικής από την άποψη της χριστιανικής ηθικής

Ο έντονος προβληματισμός που αναπτύχθηκε σχετικά με την κατεύθυνση της επιστημονικής έρευνας, την ανάπτυξη νέων μεθόδων και εφαρμογών, καθώς και με τα όρια που πρέπει να τίθενται στις επεμβάσεις στην ανθρώπινη ζωή οδήγησε στη δημιουργία ενός νέου γνωστικού αντικειμένου, της βιοηθικής. Η βιοηθική επεξεργάζεται ηθικές αρχές, σταθμίζει τα οφέλη, τους πιθανούς κινδύνους και γενικότερα τις συνέπειες της έρευνας και των εφαρμογών της, αξιολογεί τα επιστημονικά επιτεύγματα και καλείται τελικά να αποφανθεί, αν αυτό που είναι επιστημονικά πραγματοποιήσιμο είναι συγχρόνως ηθικά σωστό και υπηρετεί το συμφέρον του ανθρώπου. Τι θεωρείται όμως ως ηθικά σωστό και συμφέρον για τον άνθρωπο; Στο πλαίσιο του σεμιναρίου αυτού μελετώνται οι σύγχρονες προσεγγίσεις της βιοηθικής, αξιολογούνται οι αρχές που τίθενται και διερευνάται η χριστιανική προσέγγισή της.

Διδάσκονται αρχές και μέθοδοι εκμάθησης και άσκησης της Βυζαντινής εκκλησιαστικής Μουσικής σύμφωνα με τη σημειογραφία της, τα είδη μελοποιίας, τους ήχους και τα γένη των μελών της, όπως αυτά διαμορφώθηκαν στην ιστορική της πορεία.

Παρουσίαση των προφητικών βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης. Ειδικότερα, δίνεται έμφαση α) στο ιστορικό περιβάλλον του κάθε προφήτη, β) στις πτυχές της διδασκαλίας και της θεολογίας τους και, τέλος, γ) ερμηνευτικά ζητήματα των προφητικών κειμένων.

Σκοπός του μαθήματος είναι να ενημερωθούν οι φοιτητές για την ιστορία, τη διαδικασία του κηρύγματος και την αισθητική των λειτουργικών τεχνών στην Εκκλησία και να αποκτήσουν την κριτική γνώση που απαιτείται για τη διακονία των λειτουργικών τεχνών και του λόγου.

Το μάθημα εξετάζει την ιστορία και τα βασικά σύγχρονα θέματα που αφορούν τις διορθόδοξες και διαχριστιανικές σχέσεις.

Το μάθημα αναφέρεται στην ιστορία, τα σύγχρονα προβλήματα και τις προοπτικές της Οικουμενικής Κίνησης, καθώς και στη μελέτη της σταδιακής διαμόρφωσης των θεσμικών εκφράσεών της.