Το συγκεκριμένο μάθημα αφορά σε ειδικά ζητήματα διοίκησης της γενικής και της πολυπολιτισμικής τάξης βάσει των σύγχρονων κοινωνικών και θεσμικών δεδομένων σε στη διεθνή και στην ελληνική πραγματικότητα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων/σεμιναρίων οι φοιτήτριες/ές αναμένεται να είναι ικανές/οί να: • Συνδέσουν τις θεωρίες κατάκτησης της ξένης γλώσσας με τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις. • Κατανοούν ικανοποιητικά τις θεωρίες και τις πρακτικές χρήσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας. • Εφαρμόζουν τα εργαλεία των ΤΠΕ για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας. • Εκπονούν ή/και να προσαρμόζουν κατάλληλο και ενδεδειγμένο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με την ηλικία, το επίπεδο γλωσσομάθειας και τις δεξιότητες προς ανάπτυξη. • Αξιολογούν το ψηφιακό υλικό και τα εργαλεία που εντοπίζουν στο διαδίκτυο. 

Η υποστήριξη των μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στην προσπάθειά τους να ανταποκριθούν στις σχολικές απαιτήσεις αποτελεί προτεραιότητα της εκπαιδευτικής πολιτικής σε πολλές χώρες του κόσμου, καθώς συνδέεται με την ποιότητα ζωής και λειτουργικότητας στην μετέπειτα ενήλικη ζωή. Στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος αρχικά παρουσιάζονται οι θεωρητικοί προβληματισμοί και ζητήματα που αφορούν την Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση και συγκεκριμένα το πεδίο των Μαθησιακών Δυσκολιών. Αρχικά, εξετάζονται ο εννοιολογικός προσδιορισμός και το περιεχόμενο της ειδικής αυτής κατηγορίας ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Ο προβληματισμός ξεκινά από την πληθώρα αιτιάσεων και επεξηγήσεων για την εμφάνιση σοβαρών δυσκολιών στη μάθηση, χωρίς προφανή αισθητηριακά, γνωστικά ή ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Στη συνέχεια, η διδασκαλία εστιάζεται σε ζητήματα αναγνώρισης των Μαθησιακών Δυσκολιών και παρουσιάζονται οι μέθοδοι, οι τομείς, οι φορείς και οι διαδικασίες αξιολόγησης με στόχο τη συγκέντρωση των απαραίτητων πληροφοριών για την ερμηνεία, τα συμπεράσματα και τη διδακτική στήριξη των μαθητών. Τέλος, παρουσιάζονται οι σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας και οι ερευνητικά προτεινόμενες καλές πρακτικές σε σχέση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των γνωστικών αντικειμένων και των εξατομικευμένων εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες.  

Tο μάθημα αυτό έχει τρία μέρη: (α) Επιστημολογικές προϋποθέσεις της Μεθοδολογίας της Έρευνας, (β) Μεθοδολογία, σχεδιασμός διεξαγωγή μια έρευνας (γ) Ανάλυση Ερευνητικών δεδομένων. (α) Επιστημολογικές προϋποθέσεις της Μεθοδολογίας: Στο πρώτο μέρος θα γίνει εισαγωγή στις επιστημολογικές προϋποθέσεις της επιστημονικής έρευνας, όπως έννοια και σκοπός της επιστήμης, γενίκευση, επιστημονική εξήγηση και πρόγνωση, διατύπωση και έλεγχος υποθέσεων, εμπειρικό περιεχόμενο των υποθέσεων και θεωριών, διεύρυνση της γνώσης και επιστημονική πρόοδος. (β) Μεθοδολογία: Στο δεύτερο μέρος θα αναπτυχθούν οι κυριότερες μέθοδοι συλλογής δεδομένων, όπως η συνέντευξη, επισκόπηση, παρατήρηση, κοινωνιομετρία κλπ. και θα αναλυθούν οι διαφορετικές λειτουργίες των ποσοτικών και των ποιοτικών μεθόδων στο πλαίσιο της λογικής της επιστημονικής έρευνας. (γ) Η Εισαγωγή στη ανάλυση δεδομένων περιλαμβάνει στοιχεία Στατιστικής και ανάλυση ποιοτικών δεδομένων. Η παρακολούθηση του μαθήματος είναι υποχρεωτική και η αξιολόγηση πραγματοποιείται με γραπτές δοκιμασίες και με εκπόνηση μικρών εργασιών.