Σελίδα: 1 2 3 4 ()

Η Ελλάδα από τον 13ο μέχρι και τον 20ο αιώνα περνά από διάφορες πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και πνευματικές φάσεις και εξελίξεις και έχει λόγω της γειτνίασης με την Ιταλία διαχρονικά πολιτισμικές αλληλεπιδράσεις και επιρροές. Το Ιόνιο αποτέλεσε τη γέφυρα των δύο πολιτισμών και οι επιδράσεις που ασκούνται στις δύο χώρες, την Ελλάδα και την Ιταλία είναι αμφίδρομες. Στο χώρο της ελληνικής λογοτεχνικής παραγωγής η γνώση και η επίδραση της ιταλικής λογοτεχνίας μπορεί να ανιχνευτεί διπλά: στην ίδια την ελληνική λογοτεχνία και στις ελληνικές μεταφράσεις των ιταλικών έργων. Επιπλέον, η δυνατότητα ουσιαστικής επαφής του ελληνικού κοινού με την ιταλική λογοτεχνία εξαρτάται από την ύπαρξη σχετικών μελετών, τόσο για τη λογοτεχνία αυτή όσο και για τις σχέσεις της με τη νεοελληνική. Eξετάζονται οι τύχες ιταλών συγγραφέων στην Ελλάδα. 

Το μάθημα Ιταλική Γλώσσα IV είναι το τέταρτο ξενόγλωσσο μάθημα της ιταλικής γλώσσας και διδάσκεται στους δευτεροετείς φοιτητές στο εαρινό εξάμηνο. Το μάθημα προτείνει την Βελτίωση των γλωσσολογικών και επικοινωνιακών ικανοτήτων για να είναι δυνατή η αλληλεπίδραση με ιταλόφωνους ομιλητές σε όλες τις περιστάσεις της γλωσσικής επικοινωνίας. Ο τρόπος αξιολόγησης προβλέπει προφορική και γραπτή εξέταση.

Το Μάθημα Ιταλικής Γλώσσας ΙΙ είναι το δεύτερο ξενόγλωσσο μάθημα της ιταλικής γλώσσας και διδάσκεται στους πρωτοετείς φοιτητές στο εαρινό εξάμηνο. Το μάθημα προτείνει την αναθεώρηση και την αύξηση των βασικών γλωσσολογικών και επικοινωνιακών ικανοτήτων για να είναι δυνατή η αλληλεπίδραση με ιταλόφωνους ομιλητές σε συχνές καταστάσεις της καθημερινής ζωής. Ο τρόπος αξιολόγησης προβλέπει προφορική και γραπτή εξέταση. 

Αντιστοιχεί στο επίπεδο γλωσσικής ικανότητας Α2 (βασική γνώση). Το δεύτερο από τα έξι στην κλίμακα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες. Οι μαθητές μαθαίνουν να περιγράφουν με απλούς όρους γεγονότα του παρελθόντος και του περιβάλλοντος τους, όπως επίσης θέματα σχετικά με άμεσες ανάγκες. Προετοιμάζονται ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν σε συζητήσεις και να γράψουν απλά κείμενα πάνω σε θέματα της καθημερινής ζωής, ταξιδιών και βιογραφίας.

Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν αρχικά οι φοιτητές με βασικές έννοιες και εργαλεία μορφολογικής ανάλυσης που υιοθετούνται στο επιστημονικό πεδίο της μορφολογίας, εμπεδώνοντας και επεκτείνοντας τις γνώσεις που θα έχουν κατακτήσει μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος Μορφολογία Ι. Στη συνέχεια, μετά από διεξοδική ανάλυση των μορφολογικών διαδικασιών που συμβάλλουν στον σχηματισμό των λέξεων, της κλίσης, δηλαδή, της παραγωγής και της σύνθεσης των λέξεων στην Ιταλική και στην Ελληνική γλώσσα, οι φοιτητές θα εμβαθύνουν μέσω ασκήσεων στις προαναφερθείσες μορφολογικές διαδικασίες. Mε την ολοκλήρωση του μαθήματος και μετά από τη στοχευμένη παρουσίαση από τη διδάσκουσα ασκήσεων και δραστηριοτήτων σχετικά με τη διδασκαλία της κλίσης, της παραγωγής και της σύνθεσης των λέξεων στα Ιταλικά και στα Ελληνικά, οι φοιτητές θα επιχειρήσουν και τελικά θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν το δικό τους υλικό για τη διδασκαλία των βασικών μορφολογικών διαδικασιών που αφορούν τον σχηματισμό των λέξεων (word formation). 

Το μάθημα αυτό αποτελεί εισαγωγή στο επίπεδο της συντακτικής ανάλυσης της γλώσσας με έμφαση στη συντακτική ανάλυση της ελληνικής και της ιταλικής γλώσσας. Πραγματεύεται τον τρόπο με τον οποίο δομούνται και αναλύονται οι φράσεις και οι προτάσεις μιας φυσικής γλώσσας και τη μεθοδολογία ανάλυσης βασικών συντακτικών φαινομένων. Βασικό "εργαλείο" περιγραφής αποτελεί η Θεωρία των Αρχών και Παραμέτρων μέσα στο πρότυπο της γενετικής θεωρίας, καθώς και οι σύγχρονες εξελίξεις του. Θέματα εξέτασης αποτελούν τα εξής: η γραμματική της φραστικής δομής, η σύνταξη του Χ΄ (Χ τονούμενου, οι μετασχηματιστικοί κανόνες, τα τεστ γραμματικότητας, παράμετροι που επηρεάζουν τη σειρά των όρων της πρότασης, η θεωρία κυβέρνησης και αναφορικής δέσμευσης και οι υποθεωρίες από τις οποίες αποτελείται. 

Η φωνητική μελετά τους ήχους/φθόγγους της ανθρώπινης ομιλίας ως φυσικές οντότητες, δηλαδή, πώς παράγονται (αρθρωτική φωνητική), πώς μεταδίδονται ως ηχητικά κύματα (ακουστική φωνητική) και πώς προσλαμβάνονται από τον ακροατή (αντιληπτική φωνητική). Η φωνολογία μελετά τους ήχους/φθόγγους της ανθρώπινης ομιλίας ως γλωσσολογικές μονάδες, δηλαδή, πώς οργανώνονται οι ήχοι/φθόγγοι σε μια γλώσσα για να διαφοροποιήσουν τη σημασία των λέξεων. Στόχοι:

  • Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στη φωνητική και στη φωνολογία.
  • Να γνωρίζει τα βασικά ζητούμενα και τους κύριους ερευνητικούς τομείς της επιστήμης της γλωσσολογίας.
  • Να κατανοεί τις βασικές έννοιες και τη σχετική ορολογία των επιπέδων ανάλυσης της γλώσσας (φωνητική / φωνολογία). Κατανόηση της φωνητικής, φωνολογικής και µορφολογικής δοµής.
  • Να εκθέτει επιστημονικά τεκμηριωμένη άποψη για τη φύση της γλώσσας και τον τρόπο ανάλυσής της.
  • Να χρησιμοποιεί, σε βασικό επίπεδο, τις μεθόδους και τα εργαλεία περιγραφής και ανάλυσης των στοιχείων της γλώσσας. Κατανόηση του τρόπου σχηµατισµού των φωνητικών και φωνολογικών δοµών της γλώσσας 

Στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές αρχές, τις έννοιες και τα μεθοδολογικά εργαλείας του κλάδου της μορφολογίας ως αναπόσπαστου μέρους της γραμματικής. Τα βασικά θέματα που συζητώνται-αναλύονται στο πλαίσιο των διαλέξεων του μαθήματος είναι τα εξής: Εισαγωγή στη μορφολογία. Σχέση μορφολογίας με τα άλλα επίπεδα γλωσσικής Ανάλυσης. Βασικές μονάδες και γενικές αρχές της μορφολογικής ανάλυσης. Kατηγορίες και είδη μορφημάτων, αλλόμορφα, μορφολογικές αρχές. Δομή λέξεων και μορφολογική αναπαράσταση. Μορφολογική τυπολογία. Moρφολογικές διαδικασίες σχηματισμού λέξεων: κλίση, παραγωγή, σύνθεση. 

Σκοπός της διδασκαλίας της Ισπανικής γλώσσας είναι η ανάπτυξη και η καλλιέργεια της επικοινωνιακής ικανότητας των φοιτητών σ’ αυτήν. Στόχοι της διδασκαλίας είναι η ανάπτυξη και καλλιέργεια των τεσσάρων βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων: ακουστικής κατανόησης, γραπτής και προφορικής έκφρασης και κατανόησης γραπτού λόγου της Ισπανικής. Επίσης οι φοιτητές αποκτούν βασικές πολιτιστικές και πολιτισμικές γνώσεις σχετικά με τις χώρες του Ισπανόφωνου κόσμου.Σε γενικές γραμμές, στο Α1 (επίπεδο στοιχειώδους γνώσης! ) οι σπουδαστές αναμένονται να είναι σε θέση να κατανοούν και να χρησιμοποιούν απλές φράσεις γραπτά και προφορικά για να ικανοποιήσουν συγκεκριμένες καθημερινές ανάγκες τους. Επίσης, να παρέχουν πληροφορίες για πρόσωπα (τόσο για τον εαυτό τους όσο και για άλλα άτομα), πράγματα και καταστάσεις. Τέλος, να επικοινωνούν για απλά ζητήματα της καθημερινής ζωής, υπό την προϋπόθεση ότι οι άλλοι μιλούν αργά και κατανοητά, και είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν, εάν παραστεί ανάγκη

Αντικείμενο του μαθήματος συνιστά η μελέτη του ακαδημαϊκού ιταλικού λόγου σε επιστημονικές περιοχές/πεδία που θεραπεύονται στο Τμήμα. Η Μελέτη, η κατανόηση, η ανάλυση και η εμβάθυνση καθώς και η σύνταξη επιστημονικών κειμένων (δοκιμίων, άρθρων κ.λπ.). Στο τέλος του κύκλου μαθημάτων θα πρέπει να έχουν επιτευχθεί οι ακόλουθοι γλωσσικοί-επιστημονικοί-μαθησιακοί στόχοι: Κατανόηση γραπτού-επιστημονικού λόγου: ο φοιτητής θα πρέπει ουσιαστικά να κατανοεί και να ερμηνεύει με κριτικό τρόπο κείμενα, δοκίμια και άρθρα που προέρχονται από επιστημονικές περιοχές/πεδία που θεραπεύονται στο Τμήμα. Κατανόηση προφορικού λόγου: ο φοιτητής θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί τον προφορικό επιστημονικό λόγο. Παραγωγή γραπτού λόγου: ο φοιτητής θα πρέπει να είναι σε θέση να γράφει ξεκάθαρα κείμενα με λογική δομή, με ευχέρεια και συνθετική ικανότητα, χρησιμοποιώντας το πλέον κατάλληλο και αποτελεσματικό ύφος. Επίσης οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να συντάσσουν κείμενα που ακολουθούν συγκεκριμένους τυπογραφικούς κανόνες με στόχο να εξοικειώνονται με τη σύνταξη επιστημονικών δοκιμίων. Το ίδιο μπορεί να ισχύσει αντίστοιχα και για την παραγωγή προφορικού λόγου: επιλογή κατάλληλου ύφους-συνθετική ικανότητα. 

Σε αυτό το μάθημα οι φοιτητές εισάγονται στη γλωσσολογία, τον κλάδο που έχει ως αντικείμενό του τη μελέτη των φυσικών γλωσσών, από τυπικής και λειτουργικής πλευράς. Εξετάζονται η ιστορία και οι βασικές αρχές της σύγχρονης γλωσσολογίας και δίνεται έμφαση στην παρουσίαση των επιπέδων της γλωσσολογικής ανάλυσης ( φωνητική & φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη, σημασιολογία). Το μάθημα εξετάζει όχι μόνο την τυπική (βλ. παραπάνω) αλλά και τη κοινωνικο-λειτουργική πλευρά της γλώσσας (πραγματολογία, κοινωνιογλωσσολογία) επιχειρώντας, έτσι, μια σύνδεση της γλώσσας ως πανανθρώπινου (γνωστικού) φαινομένου και της γλώσσας ως συγκεκριμένου επικοινωνιακού κώδικα (δηλαδή ως κοινωνικά τοποθετημένης πραγματικότητας και εμπειρίας).

Σελίδα: 1 2 3 4 ()