Σελίδα: 1 2 3 4 ()

Η φωνητική μελετά τους ήχους/φθόγγους της ανθρώπινης ομιλίας ως φυσικές οντότητες, δηλαδή, πώς παράγονται (αρθρωτική φωνητική), πώς μεταδίδονται ως ηχητικά κύματα (ακουστική φωνητική) και πώς προσλαμβάνονται από τον ακροατή (αντιληπτική φωνητική). Η φωνολογία μελετά τους ήχους/φθόγγους της ανθρώπινης ομιλίας ως γλωσσολογικές μονάδες, δηλαδή, πώς οργανώνονται οι ήχοι/φθόγγοι σε μια γλώσσα για να διαφοροποιήσουν τη σημασία των λέξεων. Στόχοι:

  • Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στη φωνητική και στη φωνολογία.
  • Να γνωρίζει τα βασικά ζητούμενα και τους κύριους ερευνητικούς τομείς της επιστήμης της γλωσσολογίας.
  • Να κατανοεί τις βασικές έννοιες και τη σχετική ορολογία των επιπέδων ανάλυσης της γλώσσας (φωνητική / φωνολογία). Κατανόηση της φωνητικής, φωνολογικής και µορφολογικής δοµής.
  • Να εκθέτει επιστημονικά τεκμηριωμένη άποψη για τη φύση της γλώσσας και τον τρόπο ανάλυσής της.
  • Να χρησιμοποιεί, σε βασικό επίπεδο, τις μεθόδους και τα εργαλεία περιγραφής και ανάλυσης των στοιχείων της γλώσσας. Κατανόηση του τρόπου σχηµατισµού των φωνητικών και φωνολογικών δοµών της γλώσσας 

Στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές αρχές, τις έννοιες και τα μεθοδολογικά εργαλείας του κλάδου της μορφολογίας ως αναπόσπαστου μέρους της γραμματικής. Τα βασικά θέματα που συζητώνται-αναλύονται στο πλαίσιο των διαλέξεων του μαθήματος είναι τα εξής: Εισαγωγή στη μορφολογία. Σχέση μορφολογίας με τα άλλα επίπεδα γλωσσικής Ανάλυσης. Βασικές μονάδες και γενικές αρχές της μορφολογικής ανάλυσης. Kατηγορίες και είδη μορφημάτων, αλλόμορφα, μορφολογικές αρχές. Δομή λέξεων και μορφολογική αναπαράσταση. Μορφολογική τυπολογία. Moρφολογικές διαδικασίες σχηματισμού λέξεων: κλίση, παραγωγή, σύνθεση. 

Σκοπός της διδασκαλίας της Ισπανικής γλώσσας είναι η ανάπτυξη και η καλλιέργεια της επικοινωνιακής ικανότητας των φοιτητών σ’ αυτήν. Στόχοι της διδασκαλίας είναι η ανάπτυξη και καλλιέργεια των τεσσάρων βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων: ακουστικής κατανόησης, γραπτής και προφορικής έκφρασης και κατανόησης γραπτού λόγου της Ισπανικής. Επίσης οι φοιτητές αποκτούν βασικές πολιτιστικές και πολιτισμικές γνώσεις σχετικά με τις χώρες του Ισπανόφωνου κόσμου.Σε γενικές γραμμές, στο Α1 (επίπεδο στοιχειώδους γνώσης! ) οι σπουδαστές αναμένονται να είναι σε θέση να κατανοούν και να χρησιμοποιούν απλές φράσεις γραπτά και προφορικά για να ικανοποιήσουν συγκεκριμένες καθημερινές ανάγκες τους. Επίσης, να παρέχουν πληροφορίες για πρόσωπα (τόσο για τον εαυτό τους όσο και για άλλα άτομα), πράγματα και καταστάσεις. Τέλος, να επικοινωνούν για απλά ζητήματα της καθημερινής ζωής, υπό την προϋπόθεση ότι οι άλλοι μιλούν αργά και κατανοητά, και είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν, εάν παραστεί ανάγκη

Βασικές έννοιες Μορφολογίας και ανάλυση της εσωτερικής δομής των λέξεων. 

Αντικείμενο του μαθήματος συνιστά η μελέτη του ακαδημαϊκού ιταλικού λόγου σε επιστημονικές περιοχές/πεδία που θεραπεύονται στο Τμήμα. Η Μελέτη, η κατανόηση, η ανάλυση και η εμβάθυνση καθώς και η σύνταξη επιστημονικών κειμένων (δοκιμίων, άρθρων κ.λπ.). Στο τέλος του κύκλου μαθημάτων θα πρέπει να έχουν επιτευχθεί οι ακόλουθοι γλωσσικοί-επιστημονικοί-μαθησιακοί στόχοι: Κατανόηση γραπτού-επιστημονικού λόγου: ο φοιτητής θα πρέπει ουσιαστικά να κατανοεί και να ερμηνεύει με κριτικό τρόπο κείμενα, δοκίμια και άρθρα που προέρχονται από επιστημονικές περιοχές/πεδία που θεραπεύονται στο Τμήμα. Κατανόηση προφορικού λόγου: ο φοιτητής θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί τον προφορικό επιστημονικό λόγο. Παραγωγή γραπτού λόγου: ο φοιτητής θα πρέπει να είναι σε θέση να γράφει ξεκάθαρα κείμενα με λογική δομή, με ευχέρεια και συνθετική ικανότητα, χρησιμοποιώντας το πλέον κατάλληλο και αποτελεσματικό ύφος. Επίσης οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να συντάσσουν κείμενα που ακολουθούν συγκεκριμένους τυπογραφικούς κανόνες με στόχο να εξοικειώνονται με τη σύνταξη επιστημονικών δοκιμίων. Το ίδιο μπορεί να ισχύσει αντίστοιχα και για την παραγωγή προφορικού λόγου: επιλογή κατάλληλου ύφους-συνθετική ικανότητα. 

Σε αυτό το μάθημα οι φοιτητές εισάγονται στη γλωσσολογία, τον κλάδο που έχει ως αντικείμενό του τη μελέτη των φυσικών γλωσσών, από τυπικής και λειτουργικής πλευράς. Εξετάζονται η ιστορία και οι βασικές αρχές της σύγχρονης γλωσσολογίας και δίνεται έμφαση στην παρουσίαση των επιπέδων της γλωσσολογικής ανάλυσης ( φωνητική & φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη, σημασιολογία). Το μάθημα εξετάζει όχι μόνο την τυπική (βλ. παραπάνω) αλλά και τη κοινωνικο-λειτουργική πλευρά της γλώσσας (πραγματολογία, κοινωνιογλωσσολογία) επιχειρώντας, έτσι, μια σύνδεση της γλώσσας ως πανανθρώπινου (γνωστικού) φαινομένου και της γλώσσας ως συγκεκριμένου επικοινωνιακού κώδικα (δηλαδή ως κοινωνικά τοποθετημένης πραγματικότητας και εμπειρίας).

Σελίδα: 1 2 3 4 ()