Σελίδα: 1 2 3 4 ()

Βασικές έννοιες Μορφολογίας και ανάλυση της εσωτερικής δομής των λέξεων. 

Αντικείμενο του μαθήματος συνιστά η μελέτη του ακαδημαϊκού ιταλικού λόγου σε επιστημονικές περιοχές/πεδία που θεραπεύονται στο Τμήμα. Η Μελέτη, η κατανόηση, η ανάλυση και η εμβάθυνση καθώς και η σύνταξη επιστημονικών κειμένων (δοκιμίων, άρθρων κ.λπ.). Στο τέλος του κύκλου μαθημάτων θα πρέπει να έχουν επιτευχθεί οι ακόλουθοι γλωσσικοί-επιστημονικοί-μαθησιακοί στόχοι: Κατανόηση γραπτού-επιστημονικού λόγου: ο φοιτητής θα πρέπει ουσιαστικά να κατανοεί και να ερμηνεύει με κριτικό τρόπο κείμενα, δοκίμια και άρθρα που προέρχονται από επιστημονικές περιοχές/πεδία που θεραπεύονται στο Τμήμα. Κατανόηση προφορικού λόγου: ο φοιτητής θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί τον προφορικό επιστημονικό λόγο. Παραγωγή γραπτού λόγου: ο φοιτητής θα πρέπει να είναι σε θέση να γράφει ξεκάθαρα κείμενα με λογική δομή, με ευχέρεια και συνθετική ικανότητα, χρησιμοποιώντας το πλέον κατάλληλο και αποτελεσματικό ύφος. Επίσης οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να συντάσσουν κείμενα που ακολουθούν συγκεκριμένους τυπογραφικούς κανόνες με στόχο να εξοικειώνονται με τη σύνταξη επιστημονικών δοκιμίων. Το ίδιο μπορεί να ισχύσει αντίστοιχα και για την παραγωγή προφορικού λόγου: επιλογή κατάλληλου ύφους-συνθετική ικανότητα. 

Σε αυτό το μάθημα οι φοιτητές εισάγονται στη γλωσσολογία, τον κλάδο που έχει ως αντικείμενό του τη μελέτη των φυσικών γλωσσών, από τυπικής και λειτουργικής πλευράς. Εξετάζονται η ιστορία και οι βασικές αρχές της σύγχρονης γλωσσολογίας και δίνεται έμφαση στην παρουσίαση των επιπέδων της γλωσσολογικής ανάλυσης ( φωνητική & φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη, σημασιολογία). Το μάθημα εξετάζει όχι μόνο την τυπική (βλ. παραπάνω) αλλά και τη κοινωνικο-λειτουργική πλευρά της γλώσσας (πραγματολογία, κοινωνιογλωσσολογία) επιχειρώντας, έτσι, μια σύνδεση της γλώσσας ως πανανθρώπινου (γνωστικού) φαινομένου και της γλώσσας ως συγκεκριμένου επικοινωνιακού κώδικα (δηλαδή ως κοινωνικά τοποθετημένης πραγματικότητας και εμπειρίας).

Το μάθημα αποτελεί το πρώτο επίπεδο από τα προσφερόμενα μαθήματα διδασκαλίας της Ισπανικής ως ξένης γλώσσας στο Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Διδάσκονται γραμματικοσυντακτικά φαινόμενα επιπέδου γλωσσομάθειας Α1 με πρακτική εξάσκηση και με χρήση ακουστικών μέσων, μέσω της χρήσης επικοινωνιακής μεθοδολογίας, ώστε να επιτευχθεί συνδυαστική εκμάθηση γραπτής και προφορικής παραγωγής και κατανόησης σε απλή, καθομιλουμένη γλώσσα.

Σελίδα: 1 2 3 4 ()