Το μάθημα πραγματεύεται βασικές αρχές της Κοινωνιογλωσσολογίας παρουσιάζοντας τη γένεση του συγκεκριμένου ερευνητικού χώρου και τη σχέση της Κοινωνιογλωσσολογίας με τη Γλωσσολογία, της περιοχές έρευνά της, τους κλάδους της, τα αίτια ανάπτυξή της, τους κυριότερους εκπροσώπους της, τις διαστάσεις της γλωσσικής ποικιλότητας (γεωγραφική και κοινωνική ποικιλότητα). Παρουσιάζονται επίσης φαινόμενα γλωσσικής επαφής (διγλωσσία, πολυγλωσσία, πίτζιν, κρεολές, lingua franca), τα επίπεδα γλωσσικού ύφους, βασικές κοινωνιογλωσσικές έννοιες (μητρική γλώσσα, γλωσσική κοινότητα, τελικοί ομιλητές, συμμετοχική παρατήρηση) , η εναλλαγή γλωσσική κώδικα, η χιουμοριστική διάσταση της γλωσσικής επικοινωνίας, τα φαινόμενα της γλωσσικής διατήρησης, γλωσσική υποχώρησης και γλωσσική θνησιμότητας.

Ανασκόπηση των θεωριών της επικοινωνίας. Από τον F. de Saussure έως σήμερα. Αναλύονται οι έννοιες του εκφωνήματος, του νοήματος, της χρήσης της γλώσσας, του υπονοούμενου, της συνυποδήλωσης, της δείξης. Αναπτύσσονται οι έννοιες του λόγου, της δράσης και της διάδρασης.

Αντικείμενο του μαθήματος είναι: θεωρίες μάθησης, παρουσίαση και ανάλυση των Προγραμμάτων Σπουδών για τη διδασκαλία/εκμάθηση της ξένης γλώσσας, ειδικότερα του Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών για τις Ξένες Γλωσσες (ΕΠΣ-ΞΓ), σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις των ξένων γλωσσών, της επικοινωνίας και της διεπίδρασης, εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας με έμφαση στην αξιοποίηση των αρχών της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής προσέγγισης, κριτική θεώρηση διαπολιτισμικών αρχών-εφαρμογή στην τάξη, τρόποι και τεχνικές αξιολόγησης των μαθητών.

Αντικείμενο του μαθήματος είναι οι βασικές θεωρητικές αρχές της Ειδικής Διδακτικής των ξένων γλωσσών που διέπουν τη διδασκαλία. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη σχέση θεωρία–πράξη, μέσα από παραδείγματα, μελέτες περιπτώσεων και δραστηριότητες/ασκήσεις. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση:

• στις βασικές θεωρητικές αρχές,

• στις στρατηγικές μάθησης. 

Αντικείμενο του μαθήματος είναι οι βασικές θεωρητικές αρχές της Ειδικής Διδακτικής των ξένων γλωσσών που διέπουν τη διδασκαλία/ ευαισθητοποίηση των μαθητών/παιδιών πρώιμης ηλικίας. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη σχέση θεωρία–πράξη, μέσα από παραδείγματα, μελέτες περιπτώσεων και δραστηριότητες/ασκήσεις. Συγκεκριμένα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση: • στις βασικές θεωρητικές αρχές, • στην κριτική παρουσίαση των ΑΠΣ, ΔΕΠΠΣ και ΕΠΣ-ΞΓ της Α/θμιας Εκπ/σης και η εφαρμογή τους στην ξενόγλωσση τάξη, • στις στρατηγικές ευαισθητοποίησης/μάθησης.

Στόχος του θεωρητικού αυτού μαθήματος είναι η κατάρτιση των φοιτητών/τριών σε μία θεματική περιοχή της γαλλικής ή γαλλόφωνης λογοτεχνίας, η εξοικείωσή τους με βασικές αρχές της έρευνας (βιβλιογραφική, αρχειακή, κ.λπ.) και η άσκησή τους στη συγγραφή μιας περιορισμένης έκτασης φιλολογικής εργασίας. Το μάθημα αυτό σκοπό έχει να παρουσιάσει στις φοιτήτριες/στους φοιτητές μία όψη/εποχή/ρεύμα της γαλλικής ή γαλλόφωνης λογοτεχνίας ή/και του πολιτισμού, ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της/του διδάσκουσας/όντα που αναλαμβάνει το μάθημα (π.χ. το κίνημα του μοντερνισμού, ο υπαρξισμός, πρωτοπορίες του 20ού αιώνα: νταντά & υπερρεαλισμός, μετααποικιακή λογοτεχνία, συγγραφείς του Μαγκρέμπ, η νουβέλ βαγκ, κ.ο.κ.). Συγκεκριμένα οι φοιτητές/τριες εξοικειώνονται με την ανάγνωση και ανάλυση ενός corpus κειμένων, εξετάζουν την ανάπτυξη του λογοτεχνικού λόγου παράλληλα με διάφορες κοινωνικές/πολιτικές/καλλιτεχνικές εξελίξεις και γεγονότα σε ένα ευρωπαϊκό ή/και διεθνές πλαίσιο, εξοικειώνονται με την ανάγνωση δοκιμίων και κριτικών κειμένων. 

Tο μάθημα αυτό στοχεύει στην εξασφάλιση των βασικών εννοιών μεθοδολογίας της έρευνας και στατιστικής που χρειάζεται όποιος ασχολείται ερευνητικά με προβλήματα διδασκαλίας και μάθησης γλωσσών αλλά και ανάλυσης φυσικών γλωσσών, μετάφρασης, κλτ. Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να γίνουν ικανοί να κατανοούν, να διαμεσολαβούν (λήψη σημειώσεων, αναδιατύπωση) και να παράγουν επιστημονικά κείμενα ή/και για την συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Επίσης εξετάζονται τα ζητήματα: είδη επιστημονικών κειμένων, επιλογή ερευνητικού θέματος, διατύπωσης ερευνητικών υποθέσεων, συγκρότηση και ταξινόμηση υλικού, μέρη μιας επιστημονικής εργασίας, χαρακτηριστικά του επιστημονικού κειμένου.

Το συγκεκριμένο μάθημα εισάγει τους φοιτητές / τις φοιτήτριες στη θεατρική μετάφραση και στη μετάφραση της ποίησης. Ολοκληρώνοντας το συγκεκριμένο μάθημα οι φοιτητές / οι φοιτήτριες θα έχουν κατανοήσει τις ειδικές δυσκολίες της μετάφρασης θεατρικών και ποιητικών κειμένων, με μελέτη περίπτωσης τα γαλλικά θεατρικά και ποιητικά έργα. Θα έχουν γνωρίσει τις υφιστάμενες στρατηγικές στα συγκεκριμένα είδη. Θα έχουν αποκτήσει βασικές δεξιότητες εντοπισμού και επίλυσης μεταφραστικών δυσκολιών στα συγκεκριμένα είδη. Οι ενότητες του μαθήματος είναι οι ακόλουθες: Εισαγωγή στη θεατρική μετάφραση - Βασικές θεωρίες, Κριτική της θεατρικής μετάφρασης, Άσκηση στη θεατρική μετάφραση, Εισαγωγή στη μετάφραση λιμπρέτου, Εισαγωγή στον υπερτιτλισμό, Εισαγωγή στη μετάφραση της ποίησης, Κριτική της μετάφρασης της ποίησης, Άσκηση στη μετάφραση της ποίησης.

Στόχος του μαθήματος αποτελεί η μύηση των φοιτητών στην προσέγγιση του προς μετάφραση κειμένου, καθώς και η εξοικείωσή τους με τα διάφορα είδη των προς μετάφραση κειμένων (κριτικές βιλίων/θεατρικών έργων/κινηματογραφικών ταινιών, άρθρα εφημερίδων γενικού ενδιαφέροντος, δοκίμια ή άλλα κείμενα από το πεδίο των επιστημών του ανθρώπου), τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες του κοινού-στόχου, τις επικοινωνιακές του ανάγκες, κ.λπ. Επίσης, μέσα από τη μετάφραση ποικίλων κειμένων οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τις μεταφραστικές τεχνικές (αναδιατύπωση, προσέγγιση των πολιτισμικών δυσκολιών, επεξεργασία της πληροφορίας) και θα αντιληφθούν την πολυπλοκότητα και τη σημασία της λήψεως αποφάσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας της μετάφρασης. Για τις ανάγκες του μαθήματος οι φοιτητές θα εμπλακούν σε ποικίλες δραστηριότητες και θα εκπονήσουν εργασίες, τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο.

Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού μαθήματος, ο φοιτητής και η φοιτήτρια προσδοκάται ότι θα:

  • συζητάει κριτικά το ζήτημα της εξέλιξης του σχολικού θεσμού, τόσο μέσα από πηγές της κάθε εποχής όσο και μέσα από μελετήματα και σχετικά άρθρα, 
  • επιχειρηματολογεί και θα προτείνει λύσεις, που θα εστιάζονται στην εξέλιξη του σχολείου με γνώμονα τις κοινωνικές περιστάσεις, το συγκείμενο και τις ανάγκες τόσο της κοινωνίας όσο και της εκάστοτε εκπαιδευτικής πολιτικής,
  • συνδέει τις βασικές παραδοχές των διαφορετικών θεωριών μάθησης με την εκπαιδευτική διαδικασία, τον ρόλο του εκπαιδευτικού, τους στόχους που θέτει, τα περιεχόμενα που διδάσκει και τη μεθόδευση της διδασκαλίας του, 
  • αναμορφώνει, ενδεχομένως, τα πρότερα γνωστικά του σχήματα σχετικά με την εργαλειακή/μηχανιστική ή ολιστική και παιδαγωγική προσέγγιση της γνώσης στο πλαίσιο της διδασκαλίας, 
  • συγκρίνει τον ρόλο του/της εκπαιδευτικού στο νοησιαρχικό-παραδοσιακό σχολείο και στο σύγχρονο σχολείο και θα συζητάει, κριτικά, το ζήτημα της αναπροσαρμογής του ρόλου του/της εκπαιδευτικού,
  • αντιλαμβάνεται τη δομή ενός διδακτικού σεναρίου και, παράλληλα, θα μπορεί να σχεδιάζει ένα διδακτικό σενάριο, λαμβάνοντας υπόψη βασικές προϋποθέσεις, αρχές και μοντέλα προετοιμασίας,
  •  σχεδιάζει επί χάρτου, σε μικρή έκταση, σχέδια εργασίας (projects), προγράμματα σπουδών ή/και φύλλα εργασίας-δραστηριότητες που θα συμφωνούν με τις προδιαγραφές της διδασκαλίας του (στόχοι, περιεχόμενα, μεθόδευση, αξιολόγηση), με τη συμβολή των ΤΠΕ και εντάσσοντας σ’ αυτά διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις σύγχρονης οπτικής,
  • συζητάει και θα θέτει λύσεις, προτάσεις, ιδέες αναφορικά με τον ρόλο του σύγχρονου εκπαιδευτικού, τον θεσμό του σχολείου σήμερα και τις σύγχρονες προδιαγραφές διδασκαλίας,
  • αναστοχάζεται για τους πιθανούς τρόπους αξιοποίησης διδακτικών και παιδαγωγικών προσεγγίσεων στο σημερινό ελληνικό σχολείο, ανάλογα με την ειδίκευσή τους και τις επιστημολογικές τους παραδοχές.

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές-τριες να γίνουν ικανοί-ες να αντιμετωπίζουν κριτικά τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση, να προγραμματίζουν και να διαχειρίζονται τη διδασκαλία σύμφωνα με τις σύγχρονες αρχές της παιδαγωγικής, να αντιμετωπίζουν ψυχοπαιδαγωγικά προβλήματα κατά τη διάρκεια της καθημερινής σχολικής ζωής.

Νέες τεχνολογίες και διδασκαλία/εκμάθηση των ξένων γλωσσών/πολιτισμών. Το μάθημα πραγματεύεται σύγχρονα θέματα Νέων Τεχνολογιών που υποβοηθούν στην διδασκαλία/εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας/πολιτισμού.