Χρώμα: Θεωρία και εμπειρία. Σε ειδικό σεμινάριο το εργαστήριο προτείνει μια πρακτική και θεωρητική έρευνα σχετικά με τον τρόπο που βιώνουμε το χρώμα στον κόσμο και στη δουλειά μας. Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν μια σειρά προσεγγίσεων στο χρώμα, όπως είναι : η “οπτική” και η "απτική" αντίληψη του χρώματος, συμβολικές / πνευματικές θεωρίες χρώματος, καθώς και ευρύτερα γνωστές θεωρίες "του οπτικού χρώματος". Στο στούντιο, θα αφιερώσουν χρόνο σε μια σειρά ασκήσεων που θα διασαφηνίζουν τις εκφραστικές, συμβολικές, επιστημονικές και πολιτιστικές πτυχές της αντίληψης του χρώματος χρησιμοποιώντας κυρίως χαρτί ,καμβά ακρυλική χρωστική ουσία αλλά και τεχνητό φως. Διαλέξεις, εκδρομές επί του πεδίου και προσκεκλημένοι ομιλητές θα διευρύνουν τη συζήτηση για το χρώμα. Εισαγωγή στη Ζωγραφική I-II. Σεμινάρια Αυτό το σεμινάριο εισάγει τους φοιτητές στα θεμελιώδη στοιχεία της ζωγραφικής (ως ειδικής πλέον "γλώσσας" και των συναφών μεθοδολογιών της ), καθώς και να μαθαίνουν πώς να ξεκινήσουν και να αναπτύξουν μια εξατομικευμένη έρευνα σχετικά με το θέμα των εργασιών (προτζεκτ) που επιλέγουν αλλά και το νόημα που θέλουν να επενδύσουν στις εργασίες τους. Αυτό το μάθημα -σεμινάριο δίνει έμφαση στις ομαδικές κριτικές και τη συζήτηση.

Περιεχόμενο του μαθήματος είναι το λεγόμενο αναλογικό και αναφορικό σχέδιο μέσω της μελέτης του γυμνού μοντέλου. Το μάθημα περιλαμβάνει προγραμματισμένες εργαστηριακές ασκήσεις από παρατήρηση ή από μνήμης με σκοπό τη μελέτη, την αποτύπωση και την ανάπτυξη των εφαρμογών των εννοιών της γραμμής, του σχήματος και του όγκου, καθώς και των διαδικασιών της γραφής και των τεχνικών του σχεδίου με διάφορα υλικά.

Μεικτές τεχνικές για δημιουργία μονότυπων έργων και μονοτυπίας.Ψηφιακές εκτυπώσεις και φωτομεταφορά.

Το μάθημα αυτό αποτελείται από δύο ενότητες, μία θεωρητική και μία εφαρμοσμένη. Η πρώτη εστιάζει σε δύο πτυχές της σύγχρονης αισθητικής θεωρίας: (1) Στην αισθητική ως εργαλείο στοχασμού, έρευνας και θεωρητικής προσέγγισης του παραγόμενου εικαστικού έργου και (2) στην αισθητική αντίληψη και εμπειρία. Η ανάπτυξη διαφορετικών αισθητικών θεωριών θα οδηγήσει στην κατανόηση των σύγχρονων ζητημάτων και προβληματισμών επάνω στην φύση και την λειτουργία της τέχνης μέσα από το σύγχρονο εικαστικό πανόραμα. Ο φοιτητής εμπλουτίζει την κριτική του σκέψη για να μπορεί να διαλέγεται και να είναι σε θέση να τεκμηριώνει την προσωπική του εικαστική έρευνα. Η δεύτερη ενότητα του μαθήματος, παρέχει τα γνωστικά εργαλεία για την σύνταξη του καλλιτεχνικού υπομνήματος: τί είναι, ποιοι είναι οι στόχοι του και πού απευθύνεται· ποιο είναι το περιεχόμενο του, με ποιες μεθόδους δομείται ένα υπόμνημα και μέσα σε ποια εκφραστικά στυλ μπορεί να κινηθεί.

Θεωρητικές προσεγγίσεις του εργαστηριακού - ερευνητικού έργου των φοιτητών ώστε να είναι σε θέση να πλαισιώσουν σε θεωρητικό επίπεδο την εικαστική τους παραγωγή. Ο/η φοιτητής-τρια αναμένεται μέσα από το μάθημα να εξοικειωθεί με τις εμπειρίες, τις μεταλλάξεις και τους προβληματισμούς που διαμόρφωσαν την φιλοσοφική αισθητική κατά την τελευταία πεντηκονταετία, υιοθετώντας ορισμένα ρητώς διατυπωμένα κριτήρια ως προς την έκθεσή τους και τη σχέση τους με την εικαστική έρευνα. Τα σύγχρονα αισθητικά ρεύματα παρουσιάζονται ιστορικά, μέσα από επιλεγμένα ζητήματα αισθητικής φιλοσοφίας πάντα σε συσχετισμό με συγκεκριμένα εικαστικά έργα. Τα ζητήματα που θίγονται στα επιμέρους μαθήματα, είναι: ορισμός και ταυτοποίηση του έργου τέχνης, ύπαρξη ή τρόποι ύπαρξης των έργων τέχνης, διάκριση μεταξύ αισθητικών και καλλιτεχνικών ιδιοτήτων, σχέση τέχνης και πραγματικότητας, παράμετροι της δημιουργικής διαδικασίας, σχέση τέχνης, ιστορίας και κοινωνίας, αξιολογική ή κριτική διάσταση της τέχνης. Το μάθημα προτείνει ένα φάσμα «ζωτικών ζητημάτων», που στόχο έχουν να προσφέρουν μια πανοραμική θέα των θεμάτων τα οποία φαίνονται ως τα πλέον ενδεδειγμένα ώστε να υπογραμμίσουν τη ζωτικότητα του φιλοσοφικού-αισθητικού στοχασμού στην σύγχρονη τέχνη.

Θεωρητικές προσεγγίσεις του εργαστηριακού - ερευνητικού έργου των φοιτητών ώστε να είναι σε θέση να πλαισιώσουν σε θεωρητικό επίπεδο την εικαστική τους παραγωγή. Ο/η φοιτητής-τρια αναμένεται μέσα από το μάθημα να εξοικειωθεί με τις εμπειρίες, τις μεταλλάξεις και τους προβληματισμούς που διαμόρφωσαν την φιλοσοφική αισθητική κατά την τελευταία πεντηκονταετία, υιοθετώντας ορισμένα ρητώς διατυπωμένα κριτήρια ως προς την έκθεσή τους και τη σχέση τους με την εικαστική έρευνα. Τα σύγχρονα αισθητικά ρεύματα παρουσιάζονται ιστορικά, μέσα από επιλεγμένα ζητήματα αισθητικής φιλοσοφίας πάντα σε συσχετισμό με συγκεκριμένα εικαστικά έργα. Τα ζητήματα που θίγονται στα επιμέρους μαθήματα, είναι: ορισμός και ταυτοποίηση του έργου τέχνης, ύπαρξη ή τρόποι ύπαρξης των έργων τέχνης, διάκριση μεταξύ αισθητικών και καλλιτεχνικών ιδιοτήτων, σχέση τέχνης και πραγματικότητας, παράμετροι της δημιουργικής διαδικασίας, σχέση τέχνης, ιστορίας και κοινωνίας, αξιολογική ή κριτική διάσταση της τέχνης, σχέση τέχνης και τεχνολογίας. Το μάθημα προτείνει ένα φάσμα «ζωτικών ζητημάτων», που στόχο έχουν να προσφέρουν μια πανοραμική θέα των θεμάτων τα οποία φαίνονται ως τα πλέον ενδεδειγμένα ώστε να υπογραμμίσουν τη ζωτικότητα του φιλοσοφικού-αισθητικού στοχασμού στην σύγχρονη τέχνη.

Το ψηφιακό μάθημα αντλεί και διερευνά  παραδείγματα από διαφορετικές  αισθητικές προσεγγίσεις  από το πρώτο μέρος της  Ιστορίας των Αισθητικών Θεωριών. Ταυτόχρονα στοχεύει μέσα από την  απλή παρουσίαση  των αναγκαίων  φιλοσοφικών αισθητικών όρων, ώστε οι φοιτητές-τριες να εξοικειωθούν αρκούντως με την Ιστορία της Αισθητικής  και να αντιληφθούν την επείγουσα  ανάγκη  σύνδεσης της τέχνης (τους) με την θεωρία.

Το εισαγωγικό ψηφιακό μάθημα αντλεί και διερευνά  παραδείγματα από διαφορετικές  αισθητικές προσεγγίσεις  από το πρώτο μέρος της  Ιστορίας των Αισθητικών Θεωριών. Ταυτόχρονα στοχεύει μέσα από την  απλή παρουσίαση  των αναγκαίων  φιλοσοφικών αισθητικών όρων, ώστε οι φοιτητές-τριες να εξοικειωθούν αρκούντως με την Ιστορία της Αισθητικής  και να αντιληφθούν την επείγουσα  ανάγκη  σύνδεσης της τέχνης (τους) με την θεωρία.