Αγγλική γλώσσα για ακαδημαϊκούς σκοπούς

Αγγλική γλώσσα για ακαδημαϊκούς σκοπούς.

Αγγλική γλώσσα για ακαδημαϊκούς σκοπούς

Αγγλική γλώσσα για ακαδημαϊκούς σκοπούς.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές:

θα γνωρίζουν το θεωρητικό και παιδαγωγικό πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ΕξΑΕ) και θα το εφαρμόζουν στην Online διδασκαλία

θα μπορούν να δημιουργούν εκπαιδευτικό υλικό για εξ αποστάσεως εκπαίδευση

θα είναι σε θέση να διαχειρίζονται ένα μάθημα σε μια πλατφόρμα LMS

θα μπορούν να διδάσκουν σε διαδικτυακά περιβάλλοντα

Οι φοιτητές θα έχουν την επιλογή να αξιολογηθούν με τελικές εξετάσεις ή με εργασία απαλλαγής. Οι εργασίες στο τέλος θα παρουσιαστούν δημόσια με τη μορφή μικροδιδασκαλίας σε περιβάλλον εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Βιβλιογραφία (μέσω Ευδόξου):

Ko, S., & Rossen, St. (2021). Διδασκαλία ενός μαθήματος εξολοκλήρου μέσω διαδικτύου. Στο S. Ko, & St. Rossen, Διδασκαλία μέσω Διαδικτύου-Εργαλεία και Παραδείγματα. (επιστημ. επιμ. Π. Ρούσσος & Γ. Γκιόσος, μτφρ. Φ. Οικονομίδου). Αθήνα: Προπομπός.
[Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 102073438]

Σοφός, Α., Κώστας, Α., & Παράσχου, Β. (2015). ONLINE ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (1 εκδ.). Αθήνα: Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα - Αποθετήριο "Κάλλιπος",
Ηλεκτρονικό Βιβλίο, https://repository.kallipos.gr/handle/11419/182
[Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 320011]

Αντικείμενο του μαθήματος συνιστά η μελέτη του ακαδημαϊκού ιταλικού λόγου που άπτεται του πεδίου της ιταλικής λογοτεχνίας. Δια της μελέτης επιλεγμένων κείμενων της ιταλικής λογοτεχνίας καταγράφονται και αναδεικνύονται οι φιλολογικές έρευνες που έλαβαν χώρα κατά καιρούς και επιδιώκεται η άντληση συνθετικών και απλοποιημένων πληροφοριών αναφορικά με τις μεθόδους και τις τεχνικές των διαφόρων κριτικών εκδόσεων. Αναδεικνύεται η έννοια της φιλολογίας ως κριτικής του κειμένου και ως ερμηνείας των λογοτεχνικών έργων. Με τον τρόπο αυτό ορίζεται η επιστημονικότητά της και παρέχονται οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές σε εκείνους που επιθυμούν να ασχοληθούν με το αντικείμενο. Μέσω της μελέτης και της ανάλυσης (άρθρων, δοκιμίων και πραγματειών) συντελείται η εξοικείωση με την έννοια και τη μορφή των επιστημονικών κειμένων καθώς και με εξέχουσες μορφές Ιταλών δοκιμιογράφων (Umberto Eco, Pier Paolo Pasolini, Eugenio Montale, Oriana Fallaci).

Ιταλική γλώσσα IΙ - Κατσαρός (ΝΩ)

Πανόραμα της ισπανόγραφης λογοτεχνίας της Λατινικής Αμερικής κατά τον 20ό και 21ο αιώνα.

Το μάθημα αυτό έχει σαν στόχο να αναλύσει τις αναπτυξιακές και επίκτητες διαταραχές λόγου παιδιών και εφήβων. Οι ενότητες του μαθήματος ξεκινούν με την περιγραφή της τυπικής ανάπτυξης λόγου και στη συνέχεια εξετάζονται οι διάφορες κατηγορίες γλωσσικών διαταραχών, τα χαρακτηριστικά τους και οι μέθοδοι αξιολόγησης και παρέμβασης. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν και να αναγνωρίζουν τα είδη των γλωσσικών διαταραχών, τους τρόπους αξιολόγησης των γλωσσικών προβλημάτων και τη διαφοροδιάγνωση. Επίσης, θα γνωρίζουν τεχνικές παρέμβασης στο λόγο και θα μπορούν να θέτουν γλωσσικούς στόχους, ανάλογα με την κατηγορία ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.

Ο στόχος αυτού του μαθήματος είναι να μάθουν οι φοιτητές για την εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες γενικά, αλλά και ειδικά ως προς την εκμάθηση δεύτερης/ ξένης γλώσσας. Πιο συγκεκριμένα, θα μάθουν να θέτουν εκπαιδευτικούς στόχους, θα διδαχθούν πρακτικές εκμάθησης ξένων γλωσσών για κάθε κατηγορία εκπαιδευτικών αναγκών και θα μάθουν να λαμβάνουν υπόψη γλωσσικούς και γνωστικούς παράγοντες με σκοπό να ανταποκρίνονται στις εξειδικευμένες ανάγκες του κάθε μαθητή με αναπηρία.

Στο μάθημα αυτό δίδονται τα βασικά στοιχεία εφαρμογών του λογισμικού αυτοματισμού γραφείου.

Θεματικές ενότητες μαθήματος : 

1.Eισαγωγή στην ψηφιακή τεχνολογία @ AUTh.  

2.Επεξεργασία κειμένου για διδακτική χρήση.

3.Δημιουργία και επεξεργασία πινάκων.

4.Δημιουργία Παρουσιάσεων. 

5.Αναζήτηση πληροφοριών από το διαδίκτυο για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας.

Το μάθημα διδάσκεται με διαλέξεις και αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με την ιστορία της Ιταλίας στο χρονικό διάστημα από τον Μεσαίωνα έως την εποχή της ανάδυσης των εθνικισμών και της συγκρότησης ανεξάρτητου ιταλικού κράτους μέσω της κριτικής ανάπτυξης πτυχών της κοινωνίας και του πολιτισμού της. Οι θεματικές αυτές εντάσσονται οργανικά στο γενικότερο πλαίσιο των εξελίξεων στον χώρο της Ευρώπης, οι οποίες με τη σειρά τους επιδρούν καταλυτικά και καθορίζουν την πορεία της ιταλικής χερσονήσου. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με τη σχετική βιβλιογραφία και εργάζονται επάνω σε ιστορικούς χάρτες και πηγές της περιόδου.