Εις βάθος διερεύνηση επιστημονικών θεμάτων, που άπτονται της Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία τεχνολογιών πληροφορικής.

Το μάθημα επικεντρώνεται στη μελέτη και κατανόηση των αρχών της Ποσοτικής Μικροβιολογίας (Quantitative/Predictive Microbiology) και του Προσδιορισμού Μικροβιακής Επικινδυνότητας (Microbial Risk Assessment). Το πρώτο μέρος του μαθήματος βασίζεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την δημιουργία και εφαρμογή εργαλείων Ποσοτικής Μικροβιολογίας (μαθηματικών μοντέλων) με τη χρήση Η/Υ. Συγκεκριμένα οι φοιτητές εκπαιδεύνται στη μεθοδολογία ανάπτυξης μαθηματικών μοντέλων πρόβλεψης της συμπερφοράς αλλοιογόνων και παθογόνων μικροοργανισμών καθώς και τη χρήση των σχετικών διαθέσιμων λογισμικών. Στη συνέχεια, η παραπάνω γνώση χρησιμοποιείται για την λύση προβλημάτων που απαντώνται στην Βιομηχανία Τροφίμων σχετικά με την ανάπτυξη νέων προϊόντων, τον καθορισμό της διάρκειας ζωής των τροφίμων, τον έλεγχο της συμφωνίας με τη νομοθεσία και τον καθορισμό κρίσιμων ορίων σε συστήματα HACCP με εφαρμοργή τόσο αιτιοκρατικών όσο και στοχαστικών προσεγγίσεων. Το δεύτερο μέρος του μαθήματος εστιάζεται στης αρχές της ανάλυσης επικινδυνότητας και περιλαμβάνει την λεπτομερή περιγραφή της μεθοδολογίας του προσδιορισμού επικδυνότητας ως βασικού εργαλείς διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων

Το μάθημα της Χημεία Τροφίμων και Διατροφής ασχολείται γενικά με τη σύσταση, τη δομή, τις ιδιότητες των τροφίμων, τις μεταβολές που αυτά υφίστανται κατά την παρασκευή, την αποθήκευση, τη συσκευασία καθώς και με το ρόλο των θρεπτικών συστατικών με τη διατροφή του ανθρώπου.