Ανάλυση: -βασικών αρχών της ορθόδοξης θεολογίας και πνευματικότητας -του τρόπου της λόγιας γνώσης του δόγματος (Τριαδολογία, Χριστολογία, Κτισιολογία, ανθρωπολογία) -Εξοικειώση με την μεθοδολογία της θεολογικής επιστήμης -Συγκριτική θεώρηση με βάση την επιστημονική μεθοδολογία και το περιεχόμενο των πηγών της Ορθόδοξης θεολογίας με το Ισλάμ.

Σκοπός του μαθήματος είναι η εκμάθηση της γλώσσας του πρωτοτύπου κειμένου της Παλαιάς Διαθήκης. Λεξιλόγιο, Γραμματική, Συντακτικό. Γνωριμία με το πολιτιστικό περιβάλλον της εποχής.

Στο μάθημα εξετάζονται οι αρχές, οι μέθοδοι και τα πορίσματα της Βιβλικής Αρχαιολογίας, ενός αυτόνομου κλάδου της Αρχαιολογικής έρευνας της Αρχαίας Εγγύς Ανατολής. Στόχος είναι η γνωριμία με τις κυριότερες αρχαιολογικές θέσεις βιβλικού ενδιαφέροντος στην γη των αρχαίων βασιλείων του Ισραήλ (Σαμάρεια, Συχέμ, Δαν κ.α.) και του Ιούδα (Ιερουσαλήμ, Αράδ, Λαχίς κ.α.), καθώς και η αξιολόγηση ανασκαφικών ευρημάτων ιστορικής και θρησκευτικής σημασίας, όπως ιερά, πύλες, θυσιαστήρια, θυμιατήρια, ανάγλυφα, επιγραφές, σφραγίδες, είδωλα κ.α. Τα παραπάνω συμβάλλουν ουσιαστικά στην κατανόηση των πληροφοριών της Π.Δ. για το θρησκευτικό κέντρο του βιβλικού Ισραήλ, τον Ναό του Σολομώντα, αλλά και το ευρύτερο ιστορικό και θρησκευτικό περιβάλλον του, όπως αυτό διαμορφώνεται από τα βασίλεια της Αιγύπτου, της Μεσοποταμίας, της Συρίας και της Μ. Ασίας κατά την 2η και την 1η π.Χ. χιλιετία

Το μάθημα αυτό εστιάζει στα ζητήματα των νέων μορφών φτώχειας και αφθονίας στη σύγχρονη καταναλωτική κοινωνία. Πιο ιδιαίτερα, ερευνάται με μια διεπιστημονική προσέγγιση το φάσμα των κοινωνικών προβλημάτων και ιδιαίτερα η αποτύπωσή τους στις πολιτισμικές, θρησκευτικές, οικονομικές και κοινωνικές εκφάνσεις του σύγχρονου κόσμου. Θα εξεταστούν οι τρόποι με τους οποίους ο καταναλωτισμός διαμορφώνει ιδιαίτερες επιλογές κοινωνικής δράσης στην καθημερινότητα και επηρεάζει τις αξίες, τις προτεραιότητες, τις αντιλήψεις για την προσωπική και συλλογική ταυτότητα, τις ποικίλες σχέσεις με τη θρησκευτικότητα, την κοινωνική συμμετοχή αλλά και την αυτοσυνείδηση των σύγχρονων ανθρώπων. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην ανάπτυξη νέων μορφών φτώχειας και στην ηθική τους προοπτική. Οι θεματικές Νέα ένδεια- Αφθονία- Καταναλωτική Κοινωνία-πολιτισμός-θρησκεία αποτελούν τους βασικούς άξονες του μαθήματος.

Κύριος στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητριών/τών με την ειδική γλώσσα (όρους, δομή) της Θεολογικής επιστήμης, ώστε να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες που απαιτούνται για την κατανόηση επιστημονικών κειμένων σχετικών με το γνωστικό τους αντικείμενο.

Οι γνωστικοί στόχοι επιτυγχάνονται με την ανάλυση-μελέτη απλών αυθεντικών κειμένων που συνοδεύονται από ποικιλία δραστηριοτήτων για εξάσκηση και εμπέδωση.

ENGLISH FOR THEOLOGICAL STUDIES  1   2015-16.pdfENGLISH FOR THEOLOGICAL STUDIES 1 2015-16.pdf

Στόχος του μαθήματος είναι η βελτίωση των δεξιοτήτων κατανόησης γραπτού επιστημονικού λόγου από διάφορους τομείς της Θεολογικής επιστήμης με έμφαση στην ανιχνευτική & επιλεκτική ανάγνωση και στον εμπλουτισμό ακαδημαϊκού και θεολογικού λεξιλογίου.

Περιεχόμενο Μαθήματος: Διδάσκονται αυθεντικά κείμενα στην Αγγλική γλώσσα από τις διάφορες εκφράσεις του Ισλάμ, όπως: Islam, Arabia at the time of Muhammad, The Life of Muhammad, The Byzantine Empire at the time of Muhammad, The First Four Crusades,The Hajj. Τα κείμενα συνοδεύονται από ποικιλία δραστηριοτήτων. Μαθησιακά Αποτελέσματα. Οι φοιτητές αναμένεται ότι θα μπορούν: Α. Να κατανοούν απλά κείμενα που αφορούν στον κλάδο των Μουσουλμανικών Σπουδών, με τη στρατηγική της επιλεκτικής ανάγνωσης και με την ενεργοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης Β. Να απαντούν σε ερωτήσεις κατανόησης που έχουν τη μορφή ανοικτού τύπου, πολλαπλής επιλογής, σωστό-λάθος Γ. Να συμπεράνουν το νόημα λέξεων από τα συμφραζόμενα Δ. Να κατανοούν και να χρησιμοποιούν τους βασικούς ειδικούς όρους της επιστήμης τους και τους ορισμούς τους.

Η λειτουργική διάσταση της αδιάλειπτης προσευχής. Η λειτουργική δομή και χρήση του Ψαλτηρίου. Η Ακολουθία των δώδεκα ψαλμών στα Ασκητικά κείμενα και τη χειρόγραφη παράδοση. Η μετεξέλιξη της Ακολουθίας των δώδεκα ψαλμών στην Ακολουθία των Μεσωρίων. Λειτουργική αξιοποίηση των Μεσωρίων. Ο λειτουργικός πλούτος ως συμβολή στην επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών, όπως επίσης και στην ποιμαντική τους δραστηριότητα στην Εκκλησία

Το περιεχόμενο του μαθήματος επικεντρώνεται στις προσπάθειες σχεδιασμού, ανάπτυξης και αξιολόγησης των Αναλυτικών Προγραμμάτων της ενοριακής εκκλησιαστικής κατήχησης από το 1949 μέχρι σήμερα. Παράλληλα αξιολογούνται διάφορα κατηχητικά βοηθήματα ως προς το περιεχόμενο, τα δομικά χαρακτηριστικά, την παιδαγωγική και διδακτική καταλληλότητα, την αισθητική του εικαστικού μέρους και την τεχνική αρτιότητά τους. Εν κατακλείδι καταγράφονται οι σύγχρονες προσπάθειες σύνθεσης των νέων κατηχητικών βοηθημάτων από φορείς της Εκκλησίας και ιδιώτες. 

Το μάθημα επιχειρεί να εξοικειώσει τους μαθητές με τα πρωτότυπα κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και στη συνέχεια με τα κείμενα της βιβλικής και πατερικής γραμματείας.Εισαγωγικά, μέσα από την παρουσίαση της εξέλιξης της ελληνικής γλώσσας, εκτίθενται οι λόγοι που οδήγησαν στη διαμόρφωση της γλωσσικής μορφής των χριστιανικών κειμένων.Τελικό ζητούμενο είναι η δυνατότητα των φοιτητών να είναι σε θέση να κατανοούν και να μεταφράζουν κείμενα των εκκλησιαστικών συγγραφέων. Αυτό επιδιώκεται μέσα από μεταφραστικές απόπειρες κειμένων. Παράλληλα διερευνώνται οι μέθοδοι και τα προβλήματα της μετάφρασης και ιδιαίτερα της μετάφρασης θεολογικών κειμένων. Διδασκόμενα κείμενα:. Πλάτωνος, Φαίδων και Μ. Βασιλείου, Πρὸς τοὺς νέους, ὅπως ἂν ἐξ Ἑλληνικῶν ὠφελοῖντο λόγων.

Το μάθημα απευθύνεται κυρίως σε αλλοδαπούς φοιτητές και έλληνες που δεν έχουν τις απαραίτητες βάσεις για να ανταποκριθούν στις ανάγκες του υποχρεωτικού μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών. Περιλαμβάνει τη διδασκαλία γραμματικών και συντακτικών κειμένων και μετάφραση απλών βιβλικών, πατερικών και υμνολογικών κειμένων της χριστιανικής γραμματείας.

Το θέμα της γλώσσας αποτελεί ως γνωστόν βασική πτυχή κάθε θεολογικής έρευνας και της θεολογίας γενικότερα, δεδομένου ότι σχετίζεται άμεσα με το ανακοινώσιμο της αποκάλυψης και στη συνέχεια με τη διάδοση του θρησκευτικού μηνύματος. Υπό την έννοια αυτή καθίσταται άμεσα εμφανής η σύνδεση του Μαθήματος της Γλώσσας με το Μάθημα των Θρησκευτικών. Στο πλαίσιο αυτό επιχειρείται μία διεπιστημονική προσέγγιση της έννοιας του «συμβόλου», τόσο του γλωσσικού όσο και του λατρευτικού, με βάση τα επιστημονικά εχέγγυα των επιστημών της Φιλολογίας και της Διδακτικής. Διερευνάται η έννοια του Συμβόλου στο πλαίσιο της Ορθόδοξης Θεολογίας καθώς και αναφορικά με βασικούς εκπροσώπους της σύγχρονης σκέψης (ψυχολογία, φιλοσοφία). Παρουσιάζονται με κριτικό τρόπο οι κυριότερες κατευθύνσεις στη σύγχρονη Διδακτική των Συμβόλων (βιωματική - αναγωγική, ιστορικοκριτική - επαγωγική και σημειωτική), οι οποίες και αντιμετωπίζουν το Σύμβολο ως το προσφορότερο μέσο για τη διδασκαλία του Μαθήματος των Θρησκευτικών. Τέλος, αναλύεται η ανάπτυξη της θρησκευτικής αλλά και της συμβολικής σκέψης των μαθητών στο πλαίσιο της διδασκαλίας των συμβόλων. 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 

Γνωριμία των βασικών αρχών της διαθρησκειακής εκπαίδευσης για τη διεξαγωγή ορθού και εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ του χριστιανισμού και των σύγχρονων μεγάλων παγκόσμιων θρησκειών. Σημεία σύγκλισης και απόκλισης των αρχών των μεγάλων θρησκειών προς τις θεμελιώδεις αρχές της χριστιανικής διδασκαλίας για την αλληλοκατανόηση και την ειρηνική συνύπαρξη των λαών. Ο διαχρονικός διάλογος μεταξύ Ανατολικής Χριστιανικής Εκκλησίας και Ισλάμ. Διαθρησκειακή εκπαίδευση, διαθρησκειακός διάλογος, παγκόσμιες πρωτοβουλίες, πρωτοβουλίες των Θεολογικών Σχολών Θεσσαλονίκης και Αθηνών, της Εκκλησίας της Ελλάδος και των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων, συνέδρια διαθρησκειακού διαλόγου.

Μαθησιακά Αποτελέσματα
• Να γνωρίσουν την ιστορική πορεία του διαλόγου των Εκκλησιών της Ανατολής με το Ισλάμ
• Να μάθουν πότε αρχίζει επισήμως στη σύγχρονη Εποχή ο Διαθρησκειακός Διάλογος
• Να εξασκηθούν στις βασικές αρχές και δεξιότητες του διαθρησκειακού διαλόγου
• Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα κατανόησης και διαλόγου με ανθρώπους διαφορετικών ταυτοτήτων, θρησκευτικών, γλωσσικών και πολιτισμικών
• Να εξασκηθούν στην απόκτηση διαθρησκεικών δεξιοτήτων
Γενικές Ικανότητες
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Λήψη αποφάσεων
  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
  • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Βασικός σκοπός του Μαθήματος είναι να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίον τα βιβλικά, πατερικά, λειτουργικά και δογματικά κείμενα, μπορούν να αποτελέσουν μορφωτικά περιεχόμενα του Μαθήματος των Θρησκευτικών. Ως εκ τούτου επιχειρείται μία διδακτική ανάλυση πάνω στα περιεχόμενα που κομίζουν τα κείμενα αυτά· παράλληλα αναδεικνύεται η σημασία που μπορεί να έχουν για τη ζωή των μαθητών, ως κείμενα προβληματισμού πάνω σε σε θεμελιώδη ζητήματα της ανθρώπινης ύπαρξης, κυρίως, βέβαια, σε άμεση αναφορά με τις βασικές πτυχές της ορθόδοξης θεολογίας. Τέλος, επισημαίνονται θέματα διδακτικής μεθοδολογίας, προκειμένου τα περιεχόμενα των κειμένων αυτών να γίνουν προσιτά στους μαθητές.

Το μάθημα εντάσσεται στα μαθήματα της Κατεύθυνσης Μουσουλμανικών Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ Περιγραφή:  Η διασύνδεση των Α.Π. με τις εσωτερικές λειτουργίες της εκπαιδευτικής διαδικασίας (εκπαιδευτική πολιτική, εκπαιδευτικοί σκοποί, διδακτικό υλικό, εκπαιδευτική τεχνολογία, διδακτική πράξη, δάσκαλος, μαθητής, κ.τ.λ.). - Η «αρχιτεκτονική» της διδασκαλίας και ο λεπτομερής προγραμματισμός της εκπαιδευτικής γνώσης. - Τα διδακτικά συστήματα, τα μοντέλα, οι στρατηγικές και τα μέσα, καθώς και τα κριτήρια επιλογής τους - Η χρήση και διαχρονική εξέλιξη των μέσων της εκπαιδευτικής τεχνολογίας (Ο/Α, Η/Υ, πολυμέσα και άλλα τεχνολογικά επιτεύγματα).