Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση προχωρημένων τεχνικών της πλαστικής και επανορθωτικής χειρουργικής του σκύλου και της γάτας με παράθεση περιστατικών από την κλινική πράξη. Στο μάθημα περιλαμβάνονται η αντιμετώπιση του ανοικτού τραύματος με τοπικές θεραπείες, οι τυχαίοι και αξονικοί κρημνοί καθώς και τα δερματικά μοσχεύματα.

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση από τους φοιτητές των γενικών αρχών της χειρουργικής των μαλακών ιστών στα ζώα συντροφιάς μέσα από μία εκτενή ανάλυσή τους και τη χρήση παραδειγμάτων χειρουργικών επεμβάσεων της κλινικής πράξης. Οι μέθοδοι και οι τεχνικές παρατίθενται με ολοκληρωμένο τρόπο προκειμένου ο φοιτητής να κατανοήσει τον σκοπό, τους βασικούς μηχανισμούς και τις διεργασίες που σχετίζονται με μία χειρουργική παρέμβαση. Η προετοιμασία του χειρουργικού πεδίου, της ομάδας και των εργαλείων, η περιεγχειρητική και μετεγχειρητική φροντίδα του ασθενούς και οι τεχνικές συρραφής τραυμάτων, απολινώσεων, τοποθέτησης καθετήρων και παροχετεύσεων θα αναλυθούν μέσω θεωρητικής διδασκαλίας και πρακτικών ασκήσεων. Ο φοιτητής θα αποκτήσει με τον τρόπο αυτό επιπλέον δεξιότητες στο χειρισμό εργαλείων και συσκευών προκειμένου να μπορεί να πραγματοποιήσει βασικές χειρουργικές επεμβάσεις.

Η υιοθέτηση των κατευθυντηρίων οδηγιών διεθνών οργανισμών [World Health Organization (WHO), World Organization for Animal Health (Office International des Epizooties, OIE), Food and Agriculture Organization (FAO)] που ορίζουν την εφαρμογή πρότυπων διαδικασιών βιοασφάλειας (Biosafety & Biosecurity Standard Operating Procedures, SOPs) και η προσαρμογή των συνθηκών εργασίας και εκπαίδευσης εντός του νομοθετικού πλαισίου αποτελούν έναν από τους στόχους του Τμήματος Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ.  Συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία έχουν ληφθεί κατά περίπτωση βάσει συγκεκριμένων πρωτοκόλλων που ενδιαφέρουν την Κτηνιατρική, έχουν ενσωματωθεί στα πρότυπα μέτρα βιοασφάλειας. Η ενημέρωση και η εκπαίδευση των φοιτητών σχετικά με τη χρήση κατάλληλων ατομικών και συλλογικών μέσων προστασίας και την εφαρμογή ορθών πρακτικών ελαχιστοποίησης του κινδύνου μόλυνσης και διασποράς των βιολογικών παραγόντων, θεωρούνται σημαντικά βήματα  για την επίτευξη και τη διατήρηση υψηλού επιπέδου βιοασφάλειας στα πλαίσια της ενιαίας υγείας.

Στόχος του μαθήματος είναι η γρήγορη και αποτελεσματική εξοικείωση των προπτυχιακών φοιτητών της Κτηνιατρικής σε όλες τις διαδικασίες και ενέργειες που αφορούν τη διαχείριση ενός ποιμνίου μικρών μηρυκαστικών σε διαφορετικά συστήματα εκτροφής. Θα δοθεί έμφαση στα κρίσιμα σημεία δράσης που πρέπει να κάνει ο κτηνίατρος για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της επιτυχούς διαχείρισης μιας εκτροφής για διασφάλιση της υγείας και ευζωίας των ζώων αλλά και μεγιστοποίησης των αποδόσεων. Ειδικότερα, στα πλαίσια του μαθήματος θα γίνει μια ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση της αναπαραγωγικής, γαλακτοπαραγωγικής και κρεοπαραγωγικής ικανότητας των μικρών μηρυκαστικών σε επίπεδο εκτροφής, με παράλληλη αξιολόγηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ζώων και των εφαρμοζόμενων μεθόδων εκτροφής. Τέλος, θα γίνεται αξιολόγηση των κυριότερων προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με τα συστήματα εκτροφής και θα προτείνονται ενέργειες για την εφαρμογή ρεαλιστικών και ολοκληρωμένων προγραμμάτων προληπτικής υγιεινής.

Το μάθημα περιλαμβάνει θέματα της διατροφής και φυσιολογικής λειτουργίας των ιχθύων σχετικά με τη θρέψη καθώς και έρευνα των μηχανισμών που την επηρεάζουν, την ελέγχουν και την ρυθμίζουν, με σκοπό την ερμηνεία των μηχανισμών αυτών σε συνθήκες εκτροφής για βελτίωση της ανάπτυξης και της υγείας τους.

Η αλόγιστη χρήση των αντιπαρασιτικών φαρμάκων, στα πλαίσια των προγραμμάτων αποπαρασιτισμού, συντελεί στην ανάπτυξη ανθεκτικών στελεχών παρασίτων. Με τον τρόπο αυτό, η διαδικασία φυσικής επιλογής επιταχύνεται, οδηγώντας στην επικράτηση των παρασίτων εκείνων, τα οποία είναι πλέον σε θέση να επιζούν έναντι των αντιπαρασιτικών φαρμάκων. Εντούτοις, η μείωση του παρασιτικού φορτίου των αγροτικών ζώων είναι ουσιώδους σημασίας για την υγεία, την ευζωία και την παραγωγικότητα τους, ιδιαίτερα όταν πραγματοποιε! ίται στις ενδεδειγμένες περιόδους. Παράλληλα, η σύγχρονη απαίτηση των καταναλωτών για προϊόντα απαλλαγμένα από κατάλοιπα φαρμάκων οδήγησε στην υιοθέτηση εναλλακτικών μεθόδων καταπολέμησης των παρασίτων, στις οποίες περιλαμβάνονται (α) η διαχείριση των βοσκοτόπων, (β) η χρήση νηματωδοφάγων μυκήτων, (γ) η χρήση εμβολίων έναντι των παρασίτων, (δ) η αραίωση του ανθεκτικού γενοτύπου των παρασίτων, (ε) η μείωση του παρασιτικού φορτίου μέσω διατροφικών παρεμβάσεων, (στ) η χρήση φυτών με αντιπαρασιτικές ιδιότητες, (ζ) η απομόνωση των νεοεισερχόμενων ζώων και (η) η επιλεκτική αναπαραγωγή ζώων ανθεκτικών στις παρασιτώσεις. 

Το μάθημα έχει ως σκοπό να εισαγάγει τους φοιτητές Κτηνιατρικής στη φυσιολογία, την αναπαραγωγή, την εκτροφή και τη νομοθεσία των ζώων εργαστηρίου που χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο διεθνώς και ιδιαιτέρως στη χώρα μας. Επιπλέον, έχει ως στόχο να δείξει τις διαφορές στη φυσιολογία που έχουν τα είδη αυτά (μυς, επίμυς, κουνέλι) μεταξύ τους και να αναδείξει με αυτό τον τρόπο τις διαφορές με τα είδη των ζώων που έχουν διδαχθεί ήδη οι φοιτητές, σε προηγούμενα εξάμηνα της φοίτησής τους. Οι βασικές αρχές που διδάσκονται  προετοιμάζουν τους φοιτητές για τη μελλοντική ενασχόλησή τους με τη βιοϊατρική έρευνα και τη διεξαγωγή πειραματικών πρωτοκόλλων.

Η Κτηνιατρική Κλινική φαρμακολογία ασχολείται με τη μελέτη της κλινικής δράσης των φαρμάκων στα ασθενή ζώα με σκοπό τη βελτιστοποίηση του θεραπευτικού αποτελέσματος των δοσολογικών σχημάτων των φαρμάκων 

Φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού των κατοικιδίων θηλαστικών - αναπαραγωγικά συστήματα αρσενικού και θηλυκού
Ανατομική, Ιστολογία και Εμβρυολογία του Κυκλοφορικού και του Αναπνευστικού Συστήματος των Ζώων
1. Αίσθηση της όρασης 2. Αίσθηση της ακοής 3. Αίσθηση της ισορροπίας 4. Θερμορρύθμιση