Εισαγωγή στον προγραμματισμό με την Python. Command line interpreter και IDE. Δομές δεδομένων. Τελεστές και εκφράσεις. Έλεγχος ροής προγράμματος. Ορισμός συναρτήσεων χρήστη. Λίστες και αντικειμενοστραφής προγραμματισμός. Είσοδος και έξοδος. Ασκήσεις προγραμματισμού με σύνταξη αλγορίθμων επίλυσης προβλημάτων από τις επιστημονικές περιοχές του ΑΤΜ σε γλώσσες προγραμματισμού Visual Basic και Python.

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ / GEOTECHNICAL ENGINEERING Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Περίοδος Διδασκαλίας: Χειμερινή Φυσικές ιδιότητες και ταξινόμηση των εδαφών. Μηχανική συμπεριφορά του εδάφους. Εργαστηριακές και επιτόπου δοκιμές. Τάσεις και παραμορφώσεις του εδάφους. Φέρουσα ικανότητα θεμελίων. Καθιζήσεις. Ευστάθεια φυσικών και τεχνητών πρανών. Επιχώματα σε μαλακά εδάφη. Μέθοδοι βελτίωσης του εδάφους. Έδαφος και αντισεισμικοί κανονισμοί. 

Επίγειες και από αέρα βαρυτημετρικές και μαγνητικές μέθοδοι. Αρχές, όργανα, μετρήσεις, αναγωγές, ανωμαλίες και ερμηνείες πεδίων. Ηλεκτρικές μέθοδοι, ηλεκτρικές ιδιότητες πετρωμάτων. Μέθοδοι φυσικού δυναμικού, ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης, επαγόμενης πόλωσης, ηλεκτρομαγνητικές μέθοδοι. Γεωθερμική και γεωχημική μέθοδος. Σεισμικές μέθοδοι, όργανα, διάδοση κύματος, εξίσωση χρόνου διαδρομής, ανάκλαση και διάθλαση. Ραδιομετρική μέθοδος, όργανα, μετρήσεις, ερμηνεία. Μέθοδος τηλεπισκόπησης στη γεωφυσική διασκόπηση. Η έννοια της αρχαιολογικής διασκόπησης. Μαγνητικές διασκοπήσεις. Αλληλεπίδραση μαγνητικού πεδίου και ύλης. Η έννοια της μαγνητικής ανωμαλίας. Μαγνητομετρία και αρχαιολογική έρευνα. Οι μετρήσεις. Διαδικασίες ανάλυσης. Το αντίστροφο πρόβλημα στις μαγνητικές διασκοπήσεις. Ηλεκτρικές διασκοπήσεις. Η αρχή του προσδιορισμού της ειδικής αντίστασης. Οργάνωση των μετρήσεων. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Διασκοπήσεις με Radar. Αρχή της λειτουργίας του Radar. Οργάνωση της διασκόπησης με Radar. Ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

Διπλωματική εργασία φοιτητών που παραδίδεται και εξετάζεται στο τελευταίο εξάμηνο φοίτησης. 

Ειδικά Θέματα Οδοποιίας και Μεταφορών. Επίλυση Συγκοινωνιακών Προβλημάτων με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές.

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η εμβάθυνση σε τεχνικές συνόρθωσης παρατηρήσεων και εκτίμησης παραμέτρων μέσω της μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων. Η έμφαση δίνεται στη μελέτη εξειδικευμένων αλγορίθμων για τη βέλτιστη επεξεργασία δεδομένων σε εφαρμογές της Γεωδαισίας και των Γεωεπιστημών, καθώς και στην εξοικείωση σε θέματα προγραμματισμού προβλημάτων συνόρθωσης και εκτέλεσης αριθμητικών υπολογισμών ακριβείας σε περιβάλλον Matlab.

Στατική και Αντοχή Υλικών. Συνοπτική ανασκόπηση πινάκων, διανυσμάτων, τανυστών. Κινηματική υλικών σημείων και σωμάτων. Γεωμετρία παραμορφώσεων. Τανυστής τάσεων και τανυστής παραμορφώσεων. Διατήρηση μάζας, γραμμικής ορμής, στροφορμής και ενέργειας. Καταστατικές εξισώσεις. Εισαγωγή στη Μηχανική των Ρευστών και στη Θεωρία Ελαστικότητας. Έννοιες από την αντοχή των υλικών και φορτία διατομής. Εφαρμογές σε δομικά στοιχεία. 

Βασικές έννοιες. Ιστορική εξέλιξη. Αναλογική και ψηφιακή εικόνα. Αναλογικοί και ψηφιακοί δέκτες. Κεντρική προβολή. Εσωτερικός και εξωτερικός προσανατολισμός. Οπτική, Αναλυτική, Ψηφιακή Αναγωγή. Στερεοσκοπική όραση και παρατήρηση αναλογικών και ψηφιακών εικόνων. Παράλλαξη. Σχετικός και απόλυτος προσανατολισμός. Διαφορική Αναγωγή. Προγραμματισμός λήψης. Εφαρμογές της φωτογραμμετρίας.

Βασικές έννοιες της Χαρτογραφίας. Γενικά περί χαρτών και χρήσεών τους. Κλίμακα χάρτη, ακρίβεια χάρτη και λεπτομέρεια πληροφορίας, ενημέρωση χάρτη, γεωγραφικά φαινόμενα. Χαρτογραφικές προβολές, σχήμα και διαστάσεις της Γης, γεωγραφικό σύστημα συντεταγμένων, αναπτυκτές επιφάνειες, χαρτογραφικές παραμορφώσεις, σφαιρική επιφάνεια και επιφάνεια προβολής, παραμόρφωση κλίμακας, επιφανειακή παραμόρφωση, γωνιακή παραμόρφωση, ακρότατα και κύριες διευθύνσεις της παραμόρφωσης κλίμακας, δείκτρια του Tissot, μεταβαλλόμενη γραφική κλίμακα. Χαρτογραφική γενίκευση, επιλογή, απλοποίηση, ομαλοποίηση, ομαδοποίηση, κλασσικοποίηση. Απόδοση χαρτογραφικής πληροφορίας, περιθώριο & ωφέλιμη επιφάνεια χάρτη, κάνναβοι, σημειακά, γραμμικά, επιφανειακά σύμβολα, οπτική οργάνωση της πληροφορίας, αναγνωσιμότητα χάρτη, ονοματολογία. Συνοπτική επισκόπηση της ιστορικής εξέλιξης της Χαρτογραφίας.

Νευτώνειο πεδίο έλξης. Το γήινο πεδίο βαρύτητας και οι συνιστώσες του. Τοπικό και γεωκεντρικό σύστημα αναφοράς. Ανωμαλίες βαρύτητας και αναγωγές. Συστήματα υψών. Σφαιρικές αρμονικές και γεωδυναμικά μοντέλα. Το γεωειδές. Προσεγγίσεις του γεωειδούς με επίγεια και δορυφορικά δεδομένα. Χωροστάθμηση με υψόμετρα του γεωειδούς και υψόμετρα από το GPS.

Τα βασικά κεφάλαια του μαθήματος περιλαμβάνουν όλες τις μοντέρνες τεχνικές που σχετίζονται με την εκτίμηση της αξίας των ακινήτων και την διαχείριση αυτών σήμερα.

Η έννοια της γης και των ακινήτων από οικονομική πλευρά. Ιδιοκτησιακό καθεστώς στην Ελλάδα. Το Ελληνικό Κτηματολόγιο. Ιστορική προσέγγιση της οικονομικής θεωρίας και της έννοιας της προσόδου. Έννοιες που ενδιαφέρουν τις μεθόδους εκτίμησης ακινήτων και τις αξίες των ακινήτων. Παράμετροι διαμόρφωσης των αξιών γης. Η επένδυση επί της γης – Βασικές έννοιες και παράμετροι. Μέθοδοι εκτίμησης ακινήτων. Το έργο του εκτιμητή. Παράγοντες που επηρεάζουν την αξία ενός ακινήτου. Διαδικασία εκτίμησης ακινήτου. Στάδια. Λογική. Εμπλεκόμενοι Φορείς. Η Συγκριτική Μέθοδος εκτίμησης των ακινήτων και παραδείγματα αυτής. Μέθοδος των προσόδων και παραδείγματα αυτής. Μέθοδος των ράντων και παραδείγματα αυτής. Υπολειμματική Μέθοδος και παραδείγματα αυτής. Μέθοδος Κόστους Αντικατάστασης και παραδείγματα αυτής. Ανάλυση του συστήματος του αντικειμενικού προσδιορισμού. Συγγραφή τεχνικών εκθέσεων εκτιμήσεως ακινήτων. Πρακτική εφαρμογή των εκτιμήσεων σε γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος 

Με τη βοήθεια διαλέξεων-εισηγήσεων που προσφέρονται από μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ των Τομέων του ΤΑΤΜ καθώς και επαγγελματιών Αγρονόμων και Τοπογράφων μηχανικών οι φοιτητές εκπαιδεύονται και ενημερώνονται σχετικά με την παραδοσιακή και κυρίως τη σύγχρονη τεχνολογία με την οποία η επιστήμη τους εξελίσσεται και εφαρμόζεται στο επαγγελματικό πεδίο. Πρόκειται για μία πρώτη συνολική επαφή των φοιτητών με τα επιστημονικά και ερευνητικά αντικείμενα που καλύπτει η επιστήμη του ΑΤΜ και τα όσα πρόκειται στη διάρκεια των σπουδών τους να διδαχθούν προκειμένου να ετοιμαστούν για τη μελοντική επαγγελματική τους ενασχόληση. Τέλος διδάσκονται τον τρόπο σύνταξης τεχνικών εκθέσεων και επιστημονικών άρθρων.

Εισαγωγή στα ρυμοτομικά σχέδια και το νομοθετικό πλαίσιό τους. Οι πολεοδομικές μελέτες. Τα ρυμοτομικά σχέδια με βάση την Επιχείρηση Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης (ΕΠΑ). Υπολογισμός συντεταγμένων αξονομετρικών, εξισώσεις αξόνων, ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών. Υπολογισμός στοιχείων οικοδομικού τετραγώνου. Μελέτη και προσδιορισμός αναλυτικών στοιχείων ενός ρυμοτομικού σχεδίου. Το υψομετρικό δίκτυο. Η πράξη εφαρμογής. Τοπογραφικά προβλήματα και προβλήματα συνορθώσεων στα ρυμοτομικά σχέδια. Αστικά δίκτυα και οδεύσεις. Πράξεις τακτοποίησης, αναλογισμού και απαλλοτρίωσης. Η αυτοματοποίηση των τοπογραφικών εργασιών και ρυμοτομικών σχεδίων. Θέμα υπολογισμού και εφαρμογής οικοδομικού τετραγώνου.