Αντικείμενο και σκοπός της Γεωδαιτικής Αστρονομίας. Φαινόμενες κινήσεις των αστέρων. Βασικά συστήματα σφαιρικών συντεταγμένων. Αστρικός και ηλιακός χρόνος. Τα διάφορα συστήματα χρόνου. Φαινόμενες μεταθέσεις των αστέρων. Μετατροπές χρόνου και αναγωγές συντεταγμένων. Ατμοσφαιρική διάθλαση και προσανατολισμός του θεοδολίχου. Προσδιορισμός του αστρονομικού γεωγραφικού πλάτους, μήκους και αζιμουθίου. Βαθμονομήσεις οργάνων. Εφαρμογές προσδιορισμών Α τάξης.

Επίγειες και διαστημικές τεχνικές στις γεωδαιτικές μεθόδους ανάλυσης των μετακινήσεων του εδάφους και των τεχνικών έργων. Εφαρμογές των Παγκόσμιων Συστημάτων Προσδιορισμού Θέσης στη μελέτη των παραμορφώσεων. Διαχρονικά δίκτυα. Χωριστές και ταυτόχρονες συνορθώσεις των διαχρονικών παρατηρήσεων. Σύγκριση δύο διαχρονικών μορφών ενός δικτύου. Ταχύτητες κίνησης των τεκτονικών πλακών και τοπικά πεδία παραμορφώσεων από γεωδαιτικές παρατηρήσεις. Αποκλίσεις από ιδανικές επιφάνειες. Ταυτόχρονη ανάλυση γεωδαιτικών και γεωφυσικών πληροφοριών. Παραδείγματα-Εφαρμογές.

Αντικείμενο Γεωδαισίας, Σχήμα Γης, Επιφάνειες Αναφοράς, Προσδιορισμός Θέσης, Γεωμετρία του ελλειψοειδούς, Θεμελιώδη Προβλήματα στο ελλειψοειδές, Απεικονίσεις και Προβολικά Συστήματα, Συστήματα αναφοράς και Γεωδαιτικό Datum, Αναγωγές Παρατηρήσεων στο ελλειψοειδές, Γεωδαιτικά Δίκτυα, Ποιοτικός έλεγχος Γεωδ. Δικτύων, Λυμένα Προβλήματα και Εφαρμογές.

Εισαγωγή στην Γεωπληροφορική. Μεταβλητές και υπολογισμοί. Δομές αποφάσεων. Επαναληπτικές διαδικασίες. Συναρτήσεις και υπορουτίνες. Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός. Πίνακες και συλλογές. Διαχείριση αρχείων. XML και XAML. Δημιουργία διεπαφών με το Windows Presentation Foundation. Διαμοιρασμός εφαρμογών. Τεχνικές αποσφαλμάτωσης. Απλές ασκήσεις προγραμματισμού στη Visual Basic μέσα από το περιβάλλον του Microsoft Visual Studio.

Εισαγωγή στον προγραμματισμό με την Python. Command line interpreter και IDE. Δομές δεδομένων. Τελεστές και εκφράσεις. Έλεγχος ροής προγράμματος. Ορισμός συναρτήσεων χρήστη. Λίστες και αντικειμενοστραφής προγραμματισμός. Είσοδος και έξοδος. Ασκήσεις προγραμματισμού με σύνταξη αλγορίθμων επίλυσης προβλημάτων από τις επιστημονικές περιοχές του ΑΤΜ σε γλώσσες προγραμματισμού Visual Basic και Python.

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ / GEOTECHNICAL ENGINEERING Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Περίοδος Διδασκαλίας: Θερινό εξάμηνο Φυσικές ιδιότητες και ταξινόμηση των εδαφών. Μηχανική συμπεριφορά του εδάφους. Εργαστηριακές και επιτόπου δοκιμές. Τάσεις και παραμορφώσεις του εδάφους. Φέρουσα ικανότητα θεμελίων. Καθιζήσεις. Ευστάθεια φυσικών και τεχνητών πρανών. Επιχώματα σε μαλακά εδάφη. Μέθοδοι βελτίωσης του εδάφους. Έδαφος και αντισεισμικοί κανονισμοί. 

Επίγειες και από αέρα βαρυτημετρικές και μαγνητικές μέθοδοι. Αρχές, όργανα, μετρήσεις, αναγωγές, ανωμαλίες και ερμηνείες πεδίων. Ηλεκτρικές μέθοδοι, ηλεκτρικές ιδιότητες πετρωμάτων. Μέθοδοι φυσικού δυναμικού, ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης, επαγόμενης πόλωσης, ηλεκτρομαγνητικές μέθοδοι. Γεωθερμική και γεωχημική μέθοδος. Σεισμικές μέθοδοι, όργανα, διάδοση κύματος, εξίσωση χρόνου διαδρομής, ανάκλαση και διάθλαση. Ραδιομετρική μέθοδος, όργανα, μετρήσεις, ερμηνεία. Μέθοδος τηλεπισκόπησης στη γεωφυσική διασκόπηση. Η έννοια της αρχαιολογικής διασκόπησης. Μαγνητικές διασκοπήσεις. Αλληλεπίδραση μαγνητικού πεδίου και ύλης. Η έννοια της μαγνητικής ανωμαλίας. Μαγνητομετρία και αρχαιολογική έρευνα. Οι μετρήσεις. Διαδικασίες ανάλυσης. Το αντίστροφο πρόβλημα στις μαγνητικές διασκοπήσεις. Ηλεκτρικές διασκοπήσεις. Η αρχή του προσδιορισμού της ειδικής αντίστασης. Οργάνωση των μετρήσεων. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Διασκοπήσεις με Radar. Αρχή της λειτουργίας του Radar. Οργάνωση της διασκόπησης με Radar. Ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

Διπλωματική εργασία φοιτητών που παραδίδεται και εξετάζεται στο τελευταίο εξάμηνο φοίτησης. 

Ειδικά Θέματα Οδοποιίας και Μεταφορών. Επίλυση Συγκοινωνιακών Προβλημάτων με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές.

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η εμβάθυνση σε τεχνικές συνόρθωσης παρατηρήσεων και εκτίμησης παραμέτρων μέσω της μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων. Η έμφαση δίνεται στη μελέτη εξειδικευμένων αλγορίθμων για τη βέλτιστη επεξεργασία δεδομένων σε εφαρμογές της Γεωδαισίας και των Γεωεπιστημών, καθώς και στην εξοικείωση σε θέματα προγραμματισμού προβλημάτων συνόρθωσης και εκτέλεσης αριθμητικών υπολογισμών ακριβείας σε περιβάλλον Matlab.

Στατική και Αντοχή Υλικών. Συνοπτική ανασκόπηση πινάκων, διανυσμάτων, τανυστών. Κινηματική υλικών σημείων και σωμάτων. Γεωμετρία παραμορφώσεων. Τανυστής τάσεων και τανυστής παραμορφώσεων. Διατήρηση μάζας, γραμμικής ορμής, στροφορμής και ενέργειας. Καταστατικές εξισώσεις. Εισαγωγή στη Μηχανική των Ρευστών και στη Θεωρία Ελαστικότητας. Έννοιες από την αντοχή των υλικών και φορτία διατομής. Εφαρμογές σε δομικά στοιχεία. 

Βασικές έννοιες. Ιστορική εξέλιξη. Αναλογική και ψηφιακή εικόνα. Αναλογικοί και ψηφιακοί δέκτες. Κεντρική προβολή. Εσωτερικός και εξωτερικός προσανατολισμός. Οπτική, Αναλυτική, Ψηφιακή Αναγωγή. Στερεοσκοπική όραση και παρατήρηση αναλογικών και ψηφιακών εικόνων. Παράλλαξη. Σχετικός και απόλυτος προσανατολισμός. Διαφορική Αναγωγή. Προγραμματισμός λήψης. Εφαρμογές της φωτογραμμετρίας.

Βασικές έννοιες της Χαρτογραφίας. Γενικά περί χαρτών και χρήσεών τους. Κλίμακα χάρτη, ακρίβεια χάρτη και λεπτομέρεια πληροφορίας, ενημέρωση χάρτη, γεωγραφικά φαινόμενα. Χαρτογραφικές προβολές, σχήμα και διαστάσεις της Γης, γεωγραφικό σύστημα συντεταγμένων, αναπτυκτές επιφάνειες, χαρτογραφικές παραμορφώσεις, σφαιρική επιφάνεια και επιφάνεια προβολής, παραμόρφωση κλίμακας, επιφανειακή παραμόρφωση, γωνιακή παραμόρφωση, ακρότατα και κύριες διευθύνσεις της παραμόρφωσης κλίμακας, δείκτρια του Tissot, μεταβαλλόμενη γραφική κλίμακα. Χαρτογραφική γενίκευση, επιλογή, απλοποίηση, ομαλοποίηση, ομαδοποίηση, κλασσικοποίηση. Απόδοση χαρτογραφικής πληροφορίας, περιθώριο & ωφέλιμη επιφάνεια χάρτη, κάνναβοι, σημειακά, γραμμικά, επιφανειακά σύμβολα, οπτική οργάνωση της πληροφορίας, αναγνωσιμότητα χάρτη, ονοματολογία. Συνοπτική επισκόπηση της ιστορικής εξέλιξης της Χαρτογραφίας.