Βασικές έννοιες και ορισμοί. Εναλλακτικές μέθοδοι συνόρθωσης παρατηρήσεων. Κριτήριο ελαχίστων τετραγώνων και βέλτιστες εκτιμήσεις. Μέθοδος εξισώσεων παρατηρήσεων. Μέθοδος εξισώσεων συνθηκών. Μέθοδος μικτών εξισώσεων. Συνόρθωση με δεσμεύσεις. Στατιστική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της συνόρθωσης. Έλεγχοι υποθέσεων και περιοχές εμπιστοσύνης. Ειδικές περιπτώσεις μοντέλων συνόρθωσης. Εφαρμογές.

2ο εξάμηνο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Μάθημα Σχεδιασμού Αστικών Συγκοινωνιακών Υποδομών & Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, 9ου Εξαμήνου Τμήματος Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Α.Π.Θ.

Αλληλεξάρτηση συστημάτων Χρήσεων Γης και Μεταφορών. Στόχοι, στάδια και διαδικασία Σχεδιασμού Μεταφορών. Δομή, μορφή και μέθοδοι ελέγχου αξιοπιστίας και ακρίβειας υποδειγμάτων. Υποδείγματα Γένεσης Μετακινήσεων, Κατανομής Μετακινήσεων στο Χώρο, Επιλογής Μέσου Μεταφοράς, Επιλογής διαδρομής και Φόρτισης δικτύων. Σχολιασμός των κλασικών υποδειγμάτων και νέες τάσεις.

Έννοιες και κανόνες της σχεδιαστικής αναπαράστασης. Βασικές έννοιες Παραστατικής Γεωμετρίας. Είδη και κατηγορίες γραμμών. Συνθετικοί και σχεδιαστικοί κανόνες. Βασικές έννοιες κτηματολογικών και τοπογραφικών διαγραμμάτων. Φάκελος μελέτης.

Φυσικές βάσεις της τηλεπισκόπησης.

Πηγές και χαρακτηριστικά των τηλεπισκοπικών εικόνων.

Ραδιομετρική υποβάθμιση και γεωμετρική παραμόρφωση.

Αλγόριθμοι για: τη γεωμετρική αναγωγή και εγγραφή, τη ραδιομετρική, χωρική και πολυφασματική βελτίωση, τεχνικές ταξινόμησης και την εκτίμηση της ακρίβειας της ταξινόμησης, της εικόνας.

Εισαγωγή στα παγκόσμια δορυφορικά συστήματα πλοήγησης GNSS. Τα μέρη του συστήματος GPS. Χρόνος GPS. Το δορυφορικό σήμα. Δέκτες και παρατηρήσεις GPS. Κατηγορίες σφαλμάτων και επιδράσεις. Εξισώσεις παρατηρήσεων και μαθηματικά μοντέλα προσδιορισμού θέσης. Μέθοδοι και τεχνικές μετρήσεων με το σύστημα GPS. Επεξεργασία δεδομένων. Επίλυση βάσεων GPS. Χρήση του GPS στην πράξη. Δυνατότητες και εφαρμογές.

Το αντικείμενο του μαθήματος είναι να διδάξει τις θεμελιώδεις έννοιες και τις βασικές μεθόδους επεξεργασίας και συνόρθωσης παρατηρήσεων για την επίλυση και ποιοτική ανάλυση Τοπογραφικών Δικτύων Ελέγχου.

Εισαγωγή στην τοπογραφία. Αποτυπώσεις. Δίκτυα ελέγχου. Όργανα και μέθοδοι μέτρησης γωνιών. Όργανα και μέθοδοι μέτρησης αποστάσεων. Όργανα και μέθοδοι μέτρησης υψομετρικών διαφορών. Εξελίξεις στην τεχνολογία των οργάνων και των μετρήσεων.

Ο τοπογραφικός χώρος και η απεικόνισή του. Προσδιορισμοί τοπογραφικών σημείων αναφοράς. Ορθογώνιες και πολικές συντεταγμένες. Θεμελιώδη προβλήματα. Προσδιορισμοί τοπογραφικών σημείων με τομές. Εμπροσθοτομία. Οπισθοτομία. Πρόβλημα Hansen. Πολυγωνομετρία. Αποτύπωση σημείων λεπτομερειών. Οριζοντιογραφική και υψομετρική απεικόνιση των λεπτομερειών. Τοπογραφικά διαγράμματα. Κτηματογραφικές, υδρογραφικές και υπόγειες αποτυπώσεις. Αξιοποίηση του τοπογραφικού διαγράμματος για τον υπολογισμό εμβαδών και όγκων.

Σκοπός και χρησιμότητα των αποτυπώσεων μνημείων και αρχαιολογικών χώρων. Μέθοδοι απεικόνισης τεκμηρίωσης. Δίκτυα ελέγχου των αποτυπώσεων. Οριζόντιες και κατακόρυφες τομές. Κλίμακες σχεδίων και ακρίβειες. Απεικόνιση μη επιπέδων επιφανειών. Βασικά σχέδια, σχέδια λεπτομερειών και θεματικά σχέδια. Αυτοματισμός στο πεδίο και στο γραφείο - CAD.

Αντικείμενο της υδρογραφίας και θαλάσσιας γεωδαισίας. Σχέσεις με άλλες επιστήμες. Ο χάρτης και η ναυσιπλοϊα. Στοιχεία φυσικής ωκεανογραφίας. Η δορυφορική αλτιμετρία. Το θαλάσσιο γεωειδές. Ραδιοκύματα και ραδιοεντοπισμός. Οριζόντιος προσδιορισμός θέσης στη θάλασσα. Αλγόριθμοι εντοπισμού. Ραδιοσυστήματα και GPS. Προσδιορισμός βάθους. Ηχοβολιστικές συσκευές. Παράκτιες υδρογραφικές αποτυπώσεις και εφαρμογές. Όργανα και μέθοδοι. Αυτοματοποίηση των υδρογραφικών εργασιών.

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στον υπολογισμό της κορεσμένης ροής νερού στο έδαφος. O/Η φοιτητής/τρια αποκτά γνώση των μεθοδολογιών επίλυσης προβλημάτων ροής σε κορεσμένο πορώδες μέσο. Ο/Η φοιτητής/τρια αποκτά θεωρητικό και υπολογιστικό υπόβαθρο για την επίλυση προβλημάτων προσομοίωσης και σχεδιασμού υπόγειας ροής και την ικανότητα δημιουργίας απλών υπολογιστικών μοντέλων για προβλήματα ροής υπό πίεση και ροής με ελεύθερη επιφάνεια καθώς και το θεωρητικό υπόβαθρο για την αντιμετώπιση υπολογιστικών προβλημάτων και προβλημάτων προσομοίωσης και σχεδιασμού μόνιμης και χρονικά μεταβαλλόμενης (μη-μόνιμης) ροής προς τάφρους, πηγάδια και γεωτρήσεις σε υδροφορείς υπό πίεση και με ελεύθερη επιφάνεια, ροή μέσα και κάτω από φράγματα, κλπ. Η επαρκής γνώση του μαθήματος παρέχει ένα σημαντικό θεωρητικό εφόδιο για την μελέτη και σχεδιασμό υδραυλικών έργων και συναφών κατασκευών

Βασικές παράμετροι του πεδίου βαρύτητας της Γης, κατανόηση ειδικών μεθόδων προσέγγισης του πεδίου βαρύτητας και των αναγωγών βαρύτητας. Ανάλυση προβλημάτων προσέγγισης του πεδίου βαρύτητας μέσω του βέλτιστου συνδυασμού επίγειων, από αέρα και δορυφορικών δεδομένων. Δορυφορικές τεχνολογίες και μεθοδολογίες αιχμής στον υπολογισμό του πεδίου βαρύτητας. Εφαρμογές των συστημάτων υψών και του γεωειδούς σε προβλήματα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού και των γεωεπιστημών. Χρήση αλγορίθμων προσδιορισμού των παραμέτρων του πεδίου βαρύτητας σε διάφορες κλίμακες και των τοπογραφικών διορθώσεων για εφαρμογές στην επιστήμη του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού και τις γεωεπιστήμες. Ανάπτυξη λογισμικού και προγραμματισμός για τις προσεγγίσεις του πεδίου βαρύτητας.