Το υπόβαθρο της Τηλεπισκόπισης. Έλεγχος Ακρίβειας και Ποιότητας. Απαιτήσεις χαρτογράφησης και διαχείριση Τηλεπισκοπικών Δεδομένων. Εξοπλισμός και προμήθεια δορυφορικών δεδομένων. Τεχνικές και επεξεργασία εικόνων RADAR (SAR). Συνδυασμός δεδομένων διαφορετικών πηγών- Case studies.

Σύντομη περιγραφή του σκοπού & της ύλης του μαθήματος: Ψηφιακός Χάρτης. Ελληνικά Χαρτογραφικά Συστήματα και Διαχείριση ψηφιακών χαρτογραφικών δεδομένων σε περιβάλλον ΣΓΠ. Ανάλυση, εγκατάσταση και λειτουργία ενός ΣΓΠ. Εφαρμογές ψηφιακών χαρτών στο Εθνικό Κτηματολόγιο.