Το υπόβαθρο της Τηλεπισκόπισης. Έλεγχος Ακρίβειας και Ποιότητας. Απαιτήσεις χαρτογράφησης και διαχείριση Τηλεπισκοπικών Δεδομένων. Εξοπλισμός και προμήθεια δορυφορικών δεδομένων. Τεχνικές και επεξεργασία εικόνων RADAR (SAR). Συνδυασμός δεδομένων διαφορετικών πηγών- Case studies.