Σελίδα: 1 2 3 4 ()

Στο μάθημα αυτό δίνεται έμφαση στις ιστορικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες στις οποίες διαμορφώθηκαν τα αστικά λαϊκά μουσικά φαινόμενα στον ευρύτερο ελληνικό χώρο, από το 1821 μέχρι το μεσοπόλεμο. Υπό το πρίσμα αυτό, αφετηρία αποτελούν ερωτήματα-κλειδιά όπως η διάδοση και ο ρόλος του κλαρίνου, η ανάπτυξη του επαγγελματισμού των μουσικών και η επιρροή των ευρωπαϊκών ακουσμάτων, με αναφορά σε συγκεκριμένα ιστορικά παραδείγματα. Ειδικότερα εξετάζονται επίσης ζητήματα όπως το καφέ αμάν, οι μουσικές του μπερντέ και το ρεμπέτικο τραγούδι. 

Στο μάθημα αυτό δίνεται έμφαση στις ιστορικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες στις οποίες διαμορφώθηκαν τα αστικά λαϊκά μουσικά φαινόμενα στον ευρύτερο ελληνικό χώρο, από το 1821 μέχρι το μεσοπόλεμο. Υπό το πρίσμα αυτό, αφετηρία αποτελούν ερωτήματα-κλειδιά όπως η διάδοση και ο ρόλος του κλαρίνου, η ανάπτυξη του επαγγελματισμού των μουσικών και η επιρροή των ευρωπαϊκών ακουσμάτων, με αναφορά σε συγκεκριμένα ιστορικά παραδείγματα. Ειδικότερα εξετάζονται επίσης ζητήματα όπως το καφέ αμάν, οι μουσικές του μπερντέ και το ρεμπέτικο τραγούδι. 

Το μάθημα εντάσσεται θεματικά στο γνωστικό αντικείμενο της Νευροπληροφορικής με εφαρμογές στη Μουσική. Η ύλη του μαθήματος βασίζεται στα βιβλία: 1. Brain-Computer Interfacing: An Introduction, Rajesh P. N. Rao, Cambridge University Press, 2013 2. Guide to Brain-Computer Music Interfacing, Miranda, Eduardo Reck, and Julien Castet (eds), London: Springer, 2014 και συμπληρώνεται από πρακτική εφαρμογή ενδεικτικών τεχνολογιών στη μουσική. 

Η Ψυχοακουστική και η Γνωστική Ψυχολογία της μουσικής είναι δύο σχετικά νέοι επιστημονικοί κλάδοι με αντικείμενο τη μελέτη της (ψυχολογικής) αντίδρασης του ανθρώπου στα ηχητικά φαινόμενα και ειδικότερα στη μουσική. Tο συγκεκριμένο εξαμηνιαίο μάθημα περιλαμβάνει αρχικά μια εισαγωγική αναφορά στις σύγχρονες τάσεις και η οριοθέτηση των επιμέρους τομέων της έρευνας γίνεται μέσα από μια σύντομη επισκόπηση σημαντικών θεωρητικών και πειραματικών ευρημάτων που οδήγησαν στη διαμόρφωση του σύγχρονου ερευνητικού πεδίου στους τομείς αυτούς. Στη συνέχεια το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην περιγραφή της πειραματικής μεθοδολογίας που εφαρμόζεται στη διερεύνηση των φαινομένων αυτών, με ειδικότερες αναφορές σε θέματα πειραματικού σχεδιασμού, τεχνικών εκτέλεσης της πειραματικής διαδικασίας και ανάλυσης των πειραματικών δεδομένων.

Η Μουσική Ακουστική προσεγγίζει τη μουσική θεωρία και
πράξη έχοντας ως βάση τη θεωρητική γνώση και μεθόδους έρευνας της κλασσικής
Ακουστικής και άλλων συγγενών με αυτή επιστημονικών κλάδων, που έχουν ως
αντικείμενό τους τη μελέτη της παραγωγης, της διάδοσης, της επεξεργασίας, της
πρόσληψης και της αντίληψης του ήχου.
Με τη διδασκαλία του μαθήματος αυτού επιδιώκεται η απόκτηση βασικών γνώσεων της
φυσικής του ήχου και των μουσικών οργάνων, η ανάπτυξη της ικανότητας εφαρμογής
και πρακτικής χρήσης των γνώσεων αυτών, η γνωριμία με τις σύγχρονες
επιστημονικές μεθόδους έρευνας στο πεδίο αυτό και η ανάδειξη της
διεπιστημονικής προσέγγισης στη μελέτη της μουσικής.

Η ραγδαία ανάπτυξη της μουσικής τεχνολογίας και ειδικότερα
αυτής των ηλεκτρονικών μουσικών οργάνων, σε συνδυασμό με την καθιέρωση του
ηλεκτρονικού υπολογιστή ως κεντρικής μονάδας ελέγχου και επεξεργασίας στην
πολυκάναλη ηχογράφηση, έχουν αλλάξει δραστικά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η
μουσική παραγωγή. Η πρόκληση της τεχνολογίας με την οποία έρχεται αντιμέτωπος ο
σύγχρονος μουσικός και ο παιδαγωγός της μουσικής, είναι πλέον μια
αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα. Η ικανότητα να εκμεταλλεύεται κανείς τις
δυνατότητες που παρέχουν τα σύγχρονα συστήματα επεξεργασίας του μουσικού ήχου,
αποτελεί ένα απαραίτητο συμπλήρωμα των μουσικών του δεξιοτήτων.
Το μάθημα αυτό στοχεύει στην ανάπτυξη βασικής θεωρητικής γνώσης και πρακτικής
δεξιότητας, η οποία αφορά τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, περιφερειακών
του συστημάτων (ηλεκτρονικά μουσικά όργανα, μονάδες επεξεργασίας σήματος
κ.λ.π.) και αντίστοιχου λογισμικού ηλεκτρονικής ενορχήστρωσης και πολυκάναλης
επεξεργασίας, στη διαδικασία της μουσικής παραγωγής. Για την παρακολούθηση του
μαθήματος απαιτούνται βασικές γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

H διδασκαλία του μαθήματος «Eισαγωγή στη Mουσική Παιδαγωγική» έχει ως στόχο να βοηθήσει τους μελλοντικούς μουσικοεκπαιδευτικούς του Tμήματος Mουσικών Σπουδών, A. Π. Θ.
1. να εξοικειωθούν με την θεωρία και την έρευνα της μουσικής παιδαγωγικής, να αναπτύξουν κριτική ικανοτητα για την αξιολόγηση των γνώσεων αυτών και να διαμορφώσουν δική τους προσέγγιση στην επιστημονική σκέψη και πράξη, πράγμα που γίνεται με διαλέξεις, με τη χρήση πολλαπλής διεθνούς βιβλιογραφίας και με ενδιάμεσες αξιολογήσεις κριτικών περιλήψεων και άλλων εργασιών που γράφουν οι φοιτητές πάνω στη διεθνή βιβλιογραφία κάθε 15 μέρες,
2. να ζήσουν για πρώτη φορά τη μοναδική εμπειρία της μουσικής διδακτικής/μαθησιακής διαδικασίας σε μια τάξη σχολείου, μυούμενοι μέσω δικών τους πρωτότυπων μουσικών διδασκαλιών στην πράξη της μουσικής παιδαγωγικής, μ’ ένα τρόπο που δεν είναι αποκομμένος από τις πραγματικές ανάγκες της δημόσιας εκπαίδευσης, και
3. να χρησιμοποιήσουν εφαρμογές της τεχνολογίας του Internet που αφορoύν τη μουσική διδασκαλία και την έρευνά της (computer-assisted music instruction), ώστε να είναι σε συνεχή ενημερωτική διασύνδεση με το διεθνή επιστημονική κοινότητα, τους εν ενεργεία μουσικοεκπαιδευτικούς καθώς και τις μουσικές δραστηριότητες των μαθητών σε διάφορα σχολεία του κόσμου.

Η χρήση σύγχρονων μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία θεωρείται απαραίτητη για την βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της, και εντάσσεται στις βασικές κατευθυντήριες γραμμές για την πολύπλευρη κάλυψη του διδασκόμενου αντικειμένου.
Στόχο του μαθήματος αποτελεί η συστηματική προσέγγιση του προβλήματος της ανάπτυξης ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού πολυμεσικού υλικού για την εκπαίδευση στους τομείς της Μουσικής/Μουσικολογίας. Όχημα για την επίτευξη του στόχου είναι η εξοικείωση των φοιτητών με σύγχρονα εργαλεία και εφαρμογές για την συλλογή, επεξεργασία και διαχείριση προσαρμογή εποπτικού υλικού (κύριου ή επικουρικού) στις εκπαιδευτικές ανάγκες του αντικειμένου. Οι συμμετέχοντες (φοιτητές του Τμήματος Μουσικών Σπουδών) μέσα από την παρακολούθηση του μαθήματος θα ολοκληρώσουν το γνωστικό τους υπόβαθρο ώστε να μπορέσουν ολοκληρωμένα να υποστηρίξουν σύγχρονες μορφές εκπαιδευτικής δραστηριότητας στον τομέα της Μουσικής.

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα νέο μουσικό όργανο ικανό να παράγει μια πληθώρα ηχοχρωμάτων τα οποία προσεγγίζουν φυσικούς ήχους ή είναι εντελώς καινούρια. Το νέο μουσικό όργανο ενός δίνει νέες διαστάσεις στην μουσική δημιουργία (από ηλεκτροακουστική και διαδραστική μουσική μέχρι ποικίλα σύγχρονα μουσικά ρεύματα που αξιοποιούν τον ηλεκτρονικό ήχο), αφ΄ ετέρου αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για την περαιτέρω μελέτη των ηχητικών φαινομένων. Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή σε μια σειρά από τεχνικές σύνθεσης ήχου καθώς και σε απλές μεθόδους επεξεργασίας φυσικών ή ηλεκτρονικών ήχων. Για την παρακολούθηση του μαθήματος απαιτούνται βασικές γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Βασικές έννοιες της πληροφορικής και ειδικότερα της μουσικής πληροφορικής. Λογισμικό επεξεργασίας μουσικού κειμένου (αναλυτική παρουσίαση και χρήση του προγράμματος Finale). Ψηφιακή αναπαράσταση του ηχητικού σήματος και εισαγωγή στην ψηφιακή σύνθεση και επεξεργασία του ήχου. Εισαγωγή στο πρωτόκολλο MIDI. Μουσική και διαδίκτυο. Εισαγωγή στη χρήση μουσικών εκπαιδευτικών πολυμέσων.

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στις σύγχρονες θεωρίες και εφαρμογές του χώρου της υπολογιστικής μουσικολογίας. Ο κλάδος αυτός της μουσικολογίας επιδιώκει την συστηματική ανάλυση και περιγραφή μουσικών διεργασιών και φαινομένων μέσω της ανάπτυξης μουσικών υπολογιστικών προγραμμάτων. Μοντέλα για την λειτουργία του ανθρώπινου νου, και ειδικότερα του μουσικού νου, καθώς και συστηματικές μουσικές θεωρίες, συνδέονται άμεσα με την ανάπτυξη τέτοιων προγραμμάτων. Στην πορεία του μαθήματος εξετάζονται μουσικά θέματα όπως: τεμαχισμός του ήχου σε διακριτά στοιχειώδη μέρη (π.χ. νότες, συγχορδίες κλπ.), διαχωρισμός φωνών, καθορισμός δεσπόζοντος παλμού και μετρικής δομής, αρμονική ανάλυση, προσδιορισμός τονικών κέντρων, μελωδική ανάλυση, εκφραστική απόδοση μουσικής παρτιτούρας, αλγοριθμική σύνθεση έργων σε συγκεκριμένο μουσικό ιδίωμα, κ.ά. Επισημαίνεται ότι το μάθημα έχει καθαρά εισαγωγικό χαρακτήρα και για την παρακολούθηση του δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις πληροφορικής και υπολογιστών.

Το μάθημα είναι εισαγωγικό, απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές/τριες του πρώτου ή τρίτου εξαμήνου σπουδών και παρέχει βασικές προκαταρκτικές γνώσεις για τα μουσικά όργανα και για την ανάγνωση παρτιτούρας, που χρειάζονται σε διάφορα άλλα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος.

Mε άξονα την εξέταση της ιστορίας, κατασκευής και τεχνικής των οργάνων της συμφωνικής ορχήστρας και με αναφορές σε όργανα λαϊκών και εξωευρωπαϊκών μουσικών πολιτισμών, στο μάθημα δίνονται επίσης εισαγωγικές γνώσεις σε βασικά θέματα της οργανολογίας, όπως λειτουργία και περιγραφή μουσικών οργάνων, ταξινομήσεις και τα κριτήριά τους, κ.ά. Εξετάζεται επίσης ο τρόπος γραφής μερών διαφόρων μουσικών οργάνων και άλλες προϋποθέσεις για την γνώση και ανάγνωση παρτιτούρας.

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η ιστορική, γεωγραφική και πολιτικο-ιδεολογική χαρτογράφηση των μεταπολεμικών εξελίξεων στο χώρο της μουσικής σύνθεσης, ερμηνείας και πρόσληψης. Η μελέτη επικεντρώνεται στην επισκόπηση νέων τεχνικών (ολοκληρωτικός σειραϊσμός, αλεατορική μουσική, collage, ηλεκτρονική μουσική, μινιμαλισμός κ.α.), στα αισθητικά ζητήματα που γεννήθηκαν από αυτές, καθώς και στην διερεύνηση των ιστορικών συγκυριών που επέτρεψαν την εξέλιξή τους (πολιτικές ανακατατάξεις, τεχνολογικά και επιστημονικά επιτεύγματα, αισθητικές ανατροπές). Κατ’επέκταση, στόχος του μαθήματος είναι και ο εντοπισμός ιστορικά τεκμηριωμένων τάσεων της σύγχρονης μουσικής γύρω από τους πόλους σημαντικών εντάσεων, όπως π.χ. μεταξύ Aμερικανικής πειραματικής μουσικής και Ευρωπαϊκής avant-garde, λόγιας και δημοφιλούς μουσικής, απλότητας και πολυπλοκότητας, ελεγχόμενης και ελεύθερης φόρμας, γραφής και ηχογράφησης κλπ.

Σελίδα: 1 2 3 4 ()