Κύριος στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες βασικές γνώσεις που αφορούν θέματα διατροφής και άσκησης. Επιπλέον, οι φοιτητές/τριες ενημερώνονται για θέματα που αφορούν τις ιδιαίτερες ανάγκες των ασκούμενων σε σχέση με τα θρεπτικά συστατικά της τροφής (μάκρο-μίκρο θρεπτικά συστατικά και νερό), καθώς και ιδιαίτερες απαιτήσεις σε σχέση με τον προπονητικό σχεδιασμό και τις ανάγκες κάθε σωματικής δραστηριότητας και αθλήματος.

Οι φοιτητές/τριες στο τέλος του εξαμήνου έχουν αποκτήσει χρήσιμες βασικές γνώσεις για τα βασικά θρεπτικά συστατικά των τροφίμων, το ρόλο τους στην καθημερινή δίαιτα με σκοπό τη βελτίωση της υγείας τους. Επίσης, γνωρίζουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις, σε θέματα διατροφής, για κάθε ηλικιακή ομάδα. Οι γνώσεις που αποκτούν οι φοιτητές/τριες θα βοηθήσουν, επίσης, στο ρόλο τους ως εκπαιδευτικοί για την εφαρμογή προγραμμάτων υγείας στο σχολείο

Αποτελεί βασικό μάθημα προκειμένου ο/η φοιτητής/τρια να ενημερωθεί για
βασικές έννοιες και σύγχρονα θέματα της επιστήμης της διατροφής και τη
σχέση της με την προαγωγή της υγείας.
Η ύλη του μαθήματος είναι έτσι δομημένη ώστε να γίνει αντιληπτή η αξία και
η σύνδεση της επιστήμης της διατροφής με τους στόχους της φυσικής αγωγής,
τόσο στο σχολείο όσο και στους χώρους μαζικής άσκησης και αναψυχής.
Επίσης, αναφέρεται σε ειδικά θέματα διατροφής στον κύκλο ζωής του
ανθρώπου και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις προβλημάτων υγείας που έχουν
άμεση σχέση με τη διατροφική συμπεριφορά. Με αυτή την έννοια,
συμπληρώνει άλλα μαθήματα του προγράμματος και της ειδίκευσης.
Τέλος, στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση από τους/τις φοιτητές/τριες
της σημασίας της διατροφής για την υγεία και γενικότερα για την ποιότητα
ζωής του ανθρώπου.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε
θέση να:
• Γνωρίζει σύγχρονα θέματα διατροφής
• Γνωρίζει τη σχέση της ισορροπημένης και ορθής διατροφής με την
υγεία.
• Γνωρίζει τις ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες ειδικών πληθυσμών
(π.χ παιδιά, ηλικιωμένοι, ασκούμενοι)
• Μπορεί να ενημερώσει στα πλαίσια του μαθήματος της φυσικής
αγωγής την αξία της διατροφής στην προαγωγή της υγείας
• Μπορεί να συνεργαστεί ερευνητικά με επιστήμονες συναφών
αντικειμένων