Σκοπός του μαθήματος είναι η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη και η ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων για τη φυσική, νοητική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών με αναπηρίες ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες