Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τον μεταπτυχιακό φοιτητή να γνωρίσει πληρέστερα και να κατανοήσει τις εκφυλιστικές επιδράσεις της γήρανσης στα συστήματα του οργανισμού που υποστηρίζουν την ανθρώπινη κίνηση (αισθητηριακό, αντιληπτικό, γνωστικό, μυο-σκελετικό) αλλά και πως οι αλλαγές που επέρχονται με τη γήρανση επηρεάζουν την καθημερινή λειτουργικότητα και αυτονομία του ηλικιωμένου. Με τις γνώσεις αυτές θα είναι σε θέση να σχεδιάσει και να υλοποιήσει πιο στοχευμένα και εξειδικευμένα προγράμματα άσκησης/φυσικής δραστηριότητας τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες του ηλικιωμένου και τον βοηθούν να διατηρήσει την αυτονομία και λειτουργικότητα του.

Περίγραμμα_Άσκηση και Γήρανση _KAE11.pdfΠερίγραμμα_Άσκηση και Γήρανση _KAE11.pdf

Σκοπός του μαθήματος είναι η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη και η ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων για τη φυσική, νοητική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών με αναπηρίες ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες