Εξέτασες επάρκειας ελληνομάθειας στην ελληνική ως δεύτερη γλώσσα

Σύντομη περιγραφή μαθήματος: In this course of Greek Language, offered by the School of Modern Greek of the Aristotle University of Thessaloniki, students will have the opportunity to receive material and take practice tests.

Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς, υποτρόφους που θέλουν να μάθουν την ελληνική γλώσσα σε επίπεδο Β2

Συμπληρωματικό ψηφιακό υλικό για την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας.

Τελικό τεστ επιπέδου Γ1.1 για την ελληνική ως Γ2

Ελληνικά επιπέδου Α1 για αλλοδαπούς φοιτητές και φοιτήτριες Erasmus.

Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας 

Προσομοίωση Εξετάσεων Επάρκειας Ελληνομάθειας - Επίπεδο Β2 - ΣΝΕΓ