Το μάθημα εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος ΔΙΑ ΒΙΟΥ του ΑΠΘ. Στόχος του προγράμματος είναι η εξοικείωση των επαγγελματιών του νομικού χώρου με τη γαλλική γλώσσα σε θέματα νομικού περιεχομένου καθώς και η ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων στη γαλλική για όσους ενδιαφέρονται να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές ή να εργαστούν σε γαλλόφωνες χώρες. Επίσης μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα και όσοι καθηγητές της γαλλικής επιθυμούν να ειδικευτούν σε θέματα νομικής ορολογίας και σύνταξης στη γαλλική νομικών κειμένων. Πιο συγκεκριμένα, όσοι συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με αυθεντικά γαλλικά κείμενα νομικού περιεχόμενου και να αναπτύξουν γλωσσικές, κοινωνιογλωσσολογικές και πραγματολογικές δεξιότητες μέσω ποικίλων δραστηριοτήτων κατανόησης, παραγωγής, διάδρασης και διαμεσολάβησης τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο. Οι δραστηριότητες αυτές βασίζονται σε αυθεντικά κείμενα γραπτού και προφορικού λόγου (video, άρθρα, νόμοι, αποφάσεις κλπ.) τα οποία εντάσσονται στις επιμέρους θεματικές ενότητες που θα διδαχθούν.

Σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με τις βασικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για την δημιουργία και ανάπτυξη ενός ιστότοπου με χρήση του Web CMS Joomla. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι συμμετέχοντες θα να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τις αποκτημένες γνώσεις για να αναπτύξουν - επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά - όχι ως απλοί χρήστες, αλλά ως διαχειριστές, δυναμικούς και πολύγλωσσους ιστότοπους.