Το μάθημα εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος ΔΙΑ ΒΙΟΥ του ΑΠΘ. Στόχος του προγράμματος είναι η εξοικείωση των επαγγελματιών του νομικού χώρου με τη γαλλική γλώσσα σε θέματα νομικού περιεχομένου καθώς και η ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων στη γαλλική για όσους ενδιαφέρονται να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές ή να εργαστούν σε γαλλόφωνες χώρες. Επίσης μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα και όσοι καθηγητές της γαλλικής επιθυμούν να ειδικευτούν σε θέματα νομικής ορολογίας και σύνταξης στη γαλλική νομικών κειμένων. Πιο συγκεκριμένα, όσοι συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με αυθεντικά γαλλικά κείμενα νομικού περιεχόμενου και να αναπτύξουν γλωσσικές, κοινωνιογλωσσολογικές και πραγματολογικές δεξιότητες μέσω ποικίλων δραστηριοτήτων κατανόησης, παραγωγής, διάδρασης και διαμεσολάβησης τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο. Οι δραστηριότητες αυτές βασίζονται σε αυθεντικά κείμενα γραπτού και προφορικού λόγου (video, άρθρα, νόμοι, αποφάσεις κλπ.) τα οποία εντάσσονται στις επιμέρους θεματικές ενότητες που θα διδαχθούν.

Détermination et formulation des objectifs de cours - Affectation et description des publics d'apprenants - Sélection et emploi des documents d'exploitation - Conception des activités d'apprentissage - Choix et utilisation des moyens et des ressources - Développement de la compétence plurilingue et instauration du climat interculturel 

Pédagogie différenciée - Pédagogie de/du projet - Pédagogie du contrat - Pédagogie de la multilittératie - Constructionnisme - Psychologie culturelle, constructivisme et socioconstructivisme - Gestion de la classe - Prévention des écarts dans les attitudes/comportements, résolution des crises - Questionnements liés à l'autorité 

Approches métrologique, psychométrique, docimologique - Moments et fonctions de l'évaluation - Adaptation aux publics des formes de l'évaluation - Conception d'activités d'évaluation - Évaluation certificative (quels examens ? reconnaissance ? etc.) - Évaluation alternative : Étude de cas

Pédagogie différenciée - Pédagogie de/du projet - Pédagogie du contrat - Pédagogie de la multilittératie - Constructionnisme - Psychologie culturelle, constructivisme et socioconstructivisme - Gestion de la classe - Prévention des écarts dans les attitudes/comportements, résolution des crises - Questionnements liés à l'autorité. 

Pédagogie différenciée - Pédagogie de/du projet - Pédagogie du contrat - Pédagogie de la multilittératie - Constructionnisme - Psychologie culturelle, constructivisme et socioconstructivisme - Gestion de la classe - Prévention des écarts dans les attitudes/comportements, résolution des crises - Questionnements liés à l'autorité. 

Approches métrologique, psychométrique, docimologique - Moments et fonctions de l'évaluation - Adaptation aux publics des formes de l'évaluation - Conception d'activités d'évaluation - Évaluation certificative (quels examens ? reconnaissance ? etc.) - Évaluation alternative : Étude de cas pan

Ce programme de perfectionnement répond à la nouvelle conjoncture économique et aux besoins nouveaux de communication et de collaboration en langues étrangères. Il propose entre autres des stratégies méthodologiques innovantes pour l'augmentation de l'efficacité de l'apprentissage par des publics cibles à l'effectif souvent réduit. Les nouveaux environnements d'apprentissage étudiés sont ceux du cours particulier, des cours en tandem et des cours en petits groupes, en présentiel et/ou à distance. 

Σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με τις βασικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για την δημιουργία και ανάπτυξη ενός ιστότοπου με χρήση του Web CMS Joomla. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι συμμετέχοντες θα να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τις αποκτημένες γνώσεις για να αναπτύξουν - επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά - όχι ως απλοί χρήστες, αλλά ως διαχειριστές, δυναμικούς και πολύγλωσσους ιστότοπους.