Προχωρημένες τεχνικές σχεδιασμού αναλογικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων : – Τεχνικές σχεδισμού κυκλωμάτων χαμηλής τάσης και χαμηλής κατανάλωσης – Σχεδιασμός φίλτρων υψηλής τάξης – Σχεδιασμός κυκλωμάτων σταθεροποίησης τάσης – Τεχνικές σχεδιασμού κυκλωμάτων ρεύματος – Σχεδασμός τελεστικών ενισχυτών ευρείας περιοχής σήματος εισόδου – Σχεδιασμός κυκλώματος με τη χρήση του πακέτου Cadence (εργασία)

Υποχρεωτικό εργαστηριακό μάθημα πειραματικής μελέτης της λειτουργίας, κατασκευής, και μετρήσεων επιδόσεων προχωρημένων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.

O σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με την αρχιτεκτονική και τα πρωτόκολλα στα σύγχρονα δίκτυα επικοινωνιών και υπολογιστών. Να μάθουν τα βασικά της διαδικτύωσης και τις εφαρμογές πάνω από τα IP δίκτυα. Το περιεχόμενο ειναι : Πρωτόκολλα και αρχιτεκτονική πρωτοκόλλων. Μοντέλο αναφοράς κατά ΟSI. Διαδικτυακός προγραμματισμός και εφαρμογές. Μετάδοση πακέτων.Πακέτα και ανίχνευση σφαλμάτων. Τεχνολογίες –πρωτόκολλα-τοπολογίες LAN (Aλγόριθμος CSMA/CD, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10G Ethernet).Καλωδίωση LAN. Επέκταση των LAN με Γέφυρες, Μεταγωγείς 2ου επιπέδου (Layer 2 Switches), Επαναλήπτες, Οπτικά μοντεμ. Διαδικτύωση:Έννοιες,αρχιτεκτονική και πρωτόκολλα, ΙP διευθύνσεις, ARP,IPv6, TCP, UDP, NAT. Δρομολόγηση IP πακέτων. Δικτυακές εφαρμογές: Αλληλεπίδραση πελάτη-εξυπηρετητή, DNS, SMTP, HTTP.Τηλεφωνία πάνω από IP. Τεχνολογίες δυναμικών και ενεργών σελίδων, ASP, PHP, Java, Javascript. Ασφάλεια στο διαδίκτυο.

1. Εισαγωγή στις Δορυφορικές Επικοινωνίες (2 ώρες) Ιστορική Αναδρομή, Οικονομικά στοιχεία, Ανάπτυξη των Δ.Ε., Οργάνωση συστήματος Δ.Ε., Τύποι Τροχιάς, Εφαρμογές – Υπηρεσίες, ESA – HELLASAT

2. Ανάλυση Ραδιοζεύξεων (6 ώρες) Χαρακτηριστικές παράμετροι κεραίας, Διάδοση σε πραγματικές συνθήκες, Θόρυβος και Λόγος Σήματος προς Θόρυβο στην είσοδο του δέκτη, Επιδράσεις του μέσου μετάδοσης και αντιστάθμισή τους, Περιορισμοί στο σχεδιασμό – κανονιστικό πλαίσιο, Συνολική απόδοση ραδιοζεύξης, Παρεμβολές.

3. Σήματα Βασικής Ζώνης και Ποιότητα Υπηρεσιών (QoS) (2 ώρες) Ψηφιακή Τηλεφωνία, Τηλεόραση, Ραδιοφωνία, Δεδομένα, Στόχοι απόδοσης, Διαθεσιμότητα υπηρεσίας, Χρόνος μετάδοσης

4. Τεχνικές Επικοινωνίας (2 ώρες) Ψηφιακή μετάδοση, Κρυπτογράφηση – Κωδικοποίηση καναλιού – Διασπορά Ενέργειας – Διαμόρφωση, Πιθανότητα σφάλματος, Φασματική Απόδοση, Αποκωδικοποίηση και Διόρθωση Σφαλμάτων

5. Πολλαπλή Πρόσβαση (4 ώρες) Διακίνηση κλήσεων, Απόδοση τεχνικής πολλαπλής πρόσβασης, FDMA, TDMA, CDMA, Σταθερή και κατ’ απαίτηση εκχώρηση, Τυχαία πρόσβαση

6. Δίκτυα Δορυφόρων Πολλαπλής Δέσμης (2 ώρες) Δορυφόροι Πολλαπλής Δέσμης (επανάχρηση συχνότητας, τεχνικές διασύνδεσης), Διασύνδεση με σάρωση δέσμης, Διαδορυφορικές ζεύξεις.

7. Δίκτυα Δορυφόρων με Αναγέννηση Σήματος (2 ώρες) Αναγεννητικοί (Επεξεργασία σήματος πάνω στον δορυφόρο), Μεταγωγή, DVB-S, VSAT

8. Ωφέλιμο φορτίο επικοινωνίας (4 ώρες) Λειτουργίες και χαρακτηριστικά, Οργάνωση επαναλήπτη, Κάλυψη και τεχνικά χαρακτηριστικά κεραιών

Εργαστηριακές ασκήσεις (πειραματικές και προσομοιώσεις) στα αντικέιμενα:

  • Μικροκύματα
  • Κεραίες 
  • Δορυφορικές Επικοινωνίες  
  • Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών μεγεθών
  • Οπτικές Επικοινωνίες

Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιακών Διατάξεων και Συστημάτων

Ενότητα 1: Προσομοίωση αναλογικών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων - Μελέτη πομποδεκτών ΑΜ και FM - Επιπτώσεις του θορύβου, στην ΑΜ και FM διαμόρφωση

Ενότητα 2: Προσομοίωση ψηφιακών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων - Διαμόρφωση Δέλτα - Πομποδέκτες BPSK, MPSK και MSK - Μελέτη της απόδοσης των διαμορφώσεων BPSK και QPSK παρουσία θερμικού θορύβου και διαλείψεων - Παραγωγή και μελέτη ψευδοτυχαίων ακολουθιών - Μελέτη χαρακτηριστικών δυαδικού συμμετρικού καναλιού (BSC).

Ενότητα 3: Προχωρημένα θέματα Ενσύρματων επικοινωνιών

Ενότητα 4: Προχωρημένα θέματα Ασύρματων επικοινωνιών

Ενότητα 5: Πειραματικές Εργαστηριακές ασκήσεις – Ασύρματα Modem (DS/SS): Mελέτη ζεύξης μεταξύ ασύρματων modem διευρυμένου φάσματος ευθείας ακολουθίας. - Τηλεφωνία: Ψηφιακή τηλεφωνία με χρήση παλμοκωδικής διαμόρφωσης (PCM). – Μελέτη αασύρματων Τοπικών Δικτύων (IEEE 802.11 a/b/g) - Μετρήσεις με Αναλυτή Φάσματος

Ενότητα 1: Ανάπτυξη εφαρμογών μικροελεκτών: Μικροεπεξεργαστές και μικροελεγκτές, τρόπος επικοινωνίας, περιφερειακές μονάδες, διασύνδεση συστημάτων. Εργαστηριακές ασκήσεις: Υλοποίηση αλγορίθμων σε συμβολική γλώσσα (Assembly) και σε Embedded C σε αναπτυξιακή πλακέτα.

Ενότητα 2: Στοιχεία προγραμματιζόμενης λογικής: FPGAs. Δομή, Αρχιτεκτονική, Μεθοδολογία σχεδιασμού, Προσομοίωση, Προγραμματισμός, Σχεδιασμός ψηφιακών κυκλωμάτων σε προγραμματιζόμενη λογική. Εργαστηριακές ασκήσεις: Υλοποίηση ψηφιακών κυκλωμάτων (συνδυαστικών και ακολουθιακών, κλπ. με χρήση Xilinx Spartan 3E FPGAs). 

Το μάθημα σχετίζεται με την μεθοδολογίας σχεδίασης αναλογικών κυκλωμάτων πολλών βαθμίδων με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές. Στόχος είναι η σχεδίαση ενός πλήρους κυκλώματος ενισχυτή γενικής χρήσης (τελεστικού ενισχυτή) και η ανάλυση σύνθετων κυκλωμάτων για διάφορες εφαρμογές που βασίζονται σε τελεστικούς ενισχυτές. 

Σχεδίαση αναλογικών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και συστημάτων προχωρημένου επιπέδου.

Το περιεχόμενο του μαθήματος αφορά στη θεωρητική ανάλυση της κυματοδήγησης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σε μικροκυματικές διατάξεις και την ακτινοβολία τους στον χώρο μέσω κεραιών. Περιλαμβάνει επίσης μεθοδολογίες σύνθεσης των παραπάνω διατάξεων με βάση τις προδιαγραφές των ενσύρματων ή ασύρματων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων τα οποία προορίζονται να εξυπηρετήσουν