Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του μαθήματος Μετάφραση Ειδικών Κειμένων και Ορολογική Τεκμηρίωση 1. Αντικείμενό του είναι η μετάφραση ειδικών κειμένων σε γνωστικά πεδία που δεν καλύφθηκαν στο πλαίσιο του μαθήματος Μετάφραση Ειδικών Κειμένων και Ορολογική Τεκμηρίωση 1. Μεταξύ άλλων, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές εμβαθύνουν στις τεχνικές έρευνας, τεκμηρίωσης, επεξεργασίας και αξιολόγησης της πληροφορίας, εισάγονται στις βασικές έννοιες των επιλεγμένων γνωστικών πεδίων, εξοικειώνονται με τις διαθέσιμες για το γνωστικό πεδίο και τον γλωσσικό συνδυασμό ορολογικές πηγές και εξασκούνται στη διαχείριση ορολογίας.

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές σε καινοτόμες τάσεις του σύγχρονου μεταφραστικού τοπίου, παρέχοντας τους τα θεωρητικά και πρακτικά εφόδια που θα τους επιτρέψουν να ενσωματώσουν τις μεταφραστικές αυτές πρακτικές κατά τη μελλοντική τους είσοδο στην αγορά εργασίας. Το μάθημα χωρίζεται σε τρεις θεματικές ενότητες στις οποίες καλύπτονται: α) ζητήματα οργάνωσης και διαχείρισης μεταφραστικού έργου, μέσα από την αναγνώριση των απαραίτητων για την επιτυχία ενός μεταφραστικού έργου παραγόντων, τις τεχνικές διαπραγμάτευσης με τον πελάτη, τη χρήση συγκεκριμένων εργαλείων και λογισμικών εφαρμογών καθώς και την πρακτική εφαρμογή σεναρίων εργασίας, β) ζητήματα μάρκετινγκ στα γλωσσικά επαγγέλματα, μέσα από τη διερεύνηση εννοιών όπως σχεδιασμός καριέρας και χαρτογράφηση της αγοράς, σχεδιασμός προσωπικής εκστρατείας και την εξοικείωση με τις βασικές αρχές της αγοραστικής συμπεριφοράς, της εξυπηρέτησης πελατών, κ.ά., γ) ζητήματα τεχνολογίας που αφορούν τη χρήση μηχανικής μετάφρασης και ειδικότερα τις διαδικασίες του pre-editing και post-editing, με βάση τους στόχους ποιότητας που έχουν τεθεί. Στο μάθημα αναπτύσσονται δεξιότητες επαγγελματικού χαρακτήρα, τεχνολογικές δεξιότητες καθώς και δεξιότητες που σχετίζονται με την προσωπική ανάπτυξη του φοιτητή. Το μάθημα αξιολογείται με τρεις ξεχωριστές εργασίες, μία για κάθε θεματική ενότητα.

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η ενίσχυση της αυτοσυνειδησίας του μεταφραστή σε σχέση με τον ιδιαίτερο κοινωνικό ρόλο που διαδραματίζει, η ενημέρωσή του όσον αφορά την αγορά εργασίας και τις πρακτικές συνθήκες άσκησης του επαγγέλματός του. Στο πλαίσιο του μαθήματος καλλιεργούνται, μεταξύ άλλων, σημαντικές για το μεταφραστικό επάγγελμα δεξιότητες και αποκτούνται απαραίτητες γνώσεις αναφορικά με ζητήματα όπως η διαχείριση χρόνου και άγχους, η επικοινωνία και η διαπραγμάτευση με τον πελάτη, η τήρηση των συμφωνημένων οδηγιών και προδιαγραφών, η εφαρμογή προτύπων διασφάλισης ποιότητας, η εργονομία, η διαχείριση των οικονομικών και νομικών ζητημάτων (υπολογισμός αμοιβής, φορολογικά ζητήματα, επικύρωση, ποινική και αστική ευθύνη, συμβάσεις εμπιστευτικότητας, πνευματικά δικαιώματα κ.ά.) και η εργασία σε ομάδα. Οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με ζητήματα αναζήτησης εργασίας και δικτύωσης, μαθαίνουν να συντάσσουν το βιογραφικό τους, να χρησιμοποιούν υπεύθυνα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και άλλα εργαλεία, για επαγγελματικούς σκοπούς. Στους στόχους του μαθήματος ανήκει η ενίσχυση της ικανότητάς του μελλοντικού μεταφραστή να αυτοαξιολογείται, να επενδύει στην διαρκή καλλιέργεια των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων του και να προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες εργασίας και τις νέες απαιτήσεις του επαγγέλματός του. Πολύ σημαντική είναι, τέλος, η ευαισθητοποίηση για τα θέματα επαγγελματικής δεοντολογίας και συλλογικής εκπροσώπησης των μεταφραστών.

Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του μαθήματος Μετάφραση Ειδικών Κειμένων και Ορολογική Τεκμηρίωση 1. Αντικείμενό του είναι η μετάφραση ειδικών κειμένων σε γνωστικά πεδία που δεν καλύφθηκαν στο πλαίσιο του μαθήματος Μετάφραση Ειδικών Κειμένων και Ορολογική Τεκμηρίωση 2 (κείμενα νομικά, κοινωνιολογικά, αθλητικά, γαστρονομικά κ.λπ.). Μεταξύ άλλων, οι φοιτητές εμβαθύνουν στις τεχνικές έρευνας, τεκμηρίωσης, επεξεργασίας και αξιολόγησης της πληροφορίας, εισάγονται στις βασικές έννοιες των επιλεγμένων γνωστικών πεδίων, εξοικειώνονται με τις διαθέσιμες για το γνωστικό πεδίο και τον γλωσσικό συνδυασμό ορολογικές πηγές και εξασκούνται στη διαχείριση ορολογίας καθώς και στην πραγματοποίηση ολοκληρωμένων μεταφραστικών έργων με τη χρήση πληθώρας μεταφραστικών εργαλείων. Επιπλέον, στο τελευταίο αυτό μάθημα μετάφρασης θίγονται τα ζητήματα της αυτοαξιολόγησης, της αυτονομίας και της προσαρμοστικότητας των επίδοξων μεταφραστών. Τέλος, οι φοιτητές εμβαθύνουν στο ζήτημα της διασφάλισης ποιότητας στη μεταφραστική διαδικασία.

Το μάθημα ανήκει στο εαρινό εξάμηνο του Διατμηματικού Προγράμματος Μετάφρασης και Διερμηνείας-Κατεύθυνση Μετάφρασης και εισάγει τους φοιτητές στη μετάφραση ειδικών κειμένων από τα ισπανικά στα ελληνικά, και συγκεκριμένα στη μετάφραση οικονομικών, νομικών, διοικητικών, τεχνικών κ.ά. κειμένων. Παράλληλα, οι φοιτητές εμβαθύνουν στις τεχνικές έρευνας, τεκμηρίωσης, επεξεργασίας και αξιολόγησης των πηγών πληροφόρησης, εισάγονται στις βασικές έννοιες των επιλεγμένων γνωστικών πεδίων, εξοικειώνονται με τις διαθέσιμες για το γνωστικό πεδίο και τον γλωσσικό συνδυασμό ορολογικές πηγές, μαθαίνουν να αποκτούν μόνοι τους τις απαραίτητες, για ένα οικείο ή νέο γνωστικό πεδίο, γνώσεις και εξασκούνται στη διαχείριση ορολογίας

Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του μαθήματος Μετάφραση Γενικών Κειμένων Ι και εστιάζει στη μετάφραση γενικών κειμένων και ιδίως κειμένων της επικαιρότητας από τα γερμανικά προς τα ελληνικά.

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στη μετάφραση ειδικών κειμένων, και συγκεκριμένα στη μετάφραση οικονομικών, νομικών, διοικητικών, τεχνικών κ.ά. κειμένων. Μεταξύ άλλων, οι φοιτητές καλλιεργούν όσα διδάχθηκαν στο πλαίσιο των μαθημάτων Μετάφρασης Γενικών Κειμένων και παράλληλα εμβαθύνουν στις τεχνικές έρευνας, τεκμηρίωσης, επεξεργασίας και αξιολόγησης των πηγών πληροφόρησης, εισάγονται στις βασικές έννοιες των επιλεγμένων γνωστικών πεδίων, εξοικειώνονται με τις διαθέσιμες για το γνωστικό πεδίο και τον γλωσσικό συνδυασμό ορολογικές πηγές, μαθαίνουν να αποκτούν μόνοι τους τις απαραίτητες, για ένα οικείο ή νέο γνωστικό πεδίο, γνώσεις και εξασκούνται στη διαχείριση ορολογίας. Τέλος, στο πλαίσιο του μαθήματος, οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με το ζήτημα της διασφάλισης ποιότητας στη μεταφραστική διαδικασία.

Mάθημα μετάφρασης γενικών κειμένων από τα ιταλικά στα ελληνικά Ι Είδη κειμένων που θα εξεταστούν: έγγραφα με οδηγίες, οδηγίες χρήσης, τουριστικά έντυπα-οδηγοί, συνταγές μαγειρικής, δελτία τύπου, εμπορικές ιστοσελίδες

Το μάθημα εισάγει τους φοιητές και τις φοιτήτριες στη μετάφραση γενικών κειμένων από τα γερμανικά προς τα ελληνικά.

Το μάθημα αυτό αποτελεί συνέχεια του μαθήματος «Μεταφραστικές Ασκήσεις από τα ελληνικά στα γαλλικά Ι» και είναι κλιμακούμενης δυσκολίας. Προβλέπεται η άσκηση των φοιτητών/τριών στις στρατηγικές μετάφρασης από την ελληνική προς τη γαλλική γλώσσα. Θα μελετηθούν κείμενα που αφορούν θέματα της σύγχρονης γαλλικής κοινωνίας. Το μάθημα εξετάζεται με συνεχή αξιολόγηση και τελικές εξετάσεις.