Μετάφραση νομικών, τεχνικών και ιατρικών κειμένων με έμφαση στην ορολογική τεκμηρίωση και τη βελτίωση της ικανότητας εξόρυξης πληροφοριών από το διαδίκτυο. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τα είδη κειμένων που συναντώνται συχνότερα στην αγορά εργασίας (όπως καταστατικά εταιρειών, εμπορικά έγγραφα, οδηγίες χρήσης, ιατρικές γνωματεύσεις κ.ά.) και η μετάφρασή τους:

  • α) με τη βοήθεια γλωσσικών πόρων που εντοπίζονται στο διαδίκτυο,
  • β) με τη χρήση του διαδικτύου ως σώματος κειμένου και ως μέσου για τη δημιουργία σωμάτων κειμένων.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΠΟ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2 (Μετ4-104) - ακαδημαϊκό έτος: 2017/2018 - χειμερινό εξάμηνο

Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του μαθήματος Μετάφραση Ειδικών Κειμένων και Ορολογική Τεκμηρίωση Ι. Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η άσκηση των σπουδαστών στη μετάφραση ειδικών κειμένων. Το υλικό αφορά συγκεκριμένα γνωστικά πεδία, τα οποία επιλέγονται σε συνάρτηση με την ειδικότητα του διδάσκοντα (π.χ. Οικολογία, Οινολογία, ψυχολογίας, Οικονομία κ.ά) και τα οποία παρουσιάζουν εξειδικευμένοι επιστήμονες και μεταφραστές. Ο καθηγητής ορίζει τις θεματικές τις οποίες θα πραγματευτεί το μάθημα στην αρχή του εξαμήνου. Γίνεται μικρή εισαγωγή σε κάθε θεματική και αναλυτική παρουσίαση των πηγών και των πόρων που υποστηρίζουν την ειδική μετάφραση σε επίπεδο ορολογίας. Εξειδικεύονται οι μέθοδοι αναζήτησης και τεκμηρίωσης, πάντα σε συνάρτηση με συγκεκριμένες μεταφραστικές ασκήσεις. Έμφαση δίνεται στον έλεγχο και την αξιολόγηση της πληροφορίας. Επιπλέον, θίγεται το ζήτημα της αυτοαξιολόγησης.

Μετάφραση Ειδικών Κειμένων από Γερμανικά προς Ελληνικά και Ορολογική Τεκμηρίωση με έμφαση στη νομική και οικονομική ορολογία στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διερμηνείας και Μετάφρασης, Κατεύθυνση Μετάφρασης 

Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του μαθήματος Μετάφραση Γενικών Κειμένων Ι. Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η διαχείριση κειμένων γενικού περιεχομένου, κυρίως δημοσιογραφικού λόγου, σε θέματα κοινωνικού, πολιτιστικού, πολιτικοοικονομικού ενδιαφέροντος.

Ερευνητικό σεμινάριο που έχει ως στόχο την εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές θεωρητικές αρχές της ορολογίας και τη συμβολή της στη μεταφραστική διαδικασία. Για τις ανάγκες του μαθήματος θα παρουσιαστούν οι κυριότεροι σταθμοί της ορολογικής σκέψης και τα θεωρητικά της εργαλεία καθώς και θα προσεγγιστούν διάφορα πρακτικά ορολογικά ζητήματα. Οι φοιτητές αναμένεται να εξοικειωθούν με τη χρήση των ορολογικών πηγών, την κατάρτιση του ορολογικού δελτίου, τα εργαλεία αναζήτησης και διαχείρισης ορολογίας καθώς και με τα βασικά θεωρητικά ρεύματα της ορολογίας. Η αξιολόγηση είναι διαρκής και περιλαμβάνει και εργασία που κατατίθεται στο τέλος του εξαμήνου. 

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η ενίσχυση της αυτοσυνειδησίας του μεταφραστή σε σχέση με τον ιδιαίτερο κοινωνικό ρόλο που διαδραματίζει, η ενημέρωσή του όσον αφορά την αγορά εργασίας και τις πρακτικές συνθήκες άσκησης του επαγγέλματός του όπως και η ενίσχυση της ικανότητάς του να προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες εργασίας και τις νέες απαιτήσεις του επαγγέλματός του.

Οι φοιτητές εισάγονται στις στρατηγικές και τις τεχνικές της μετάφρασης, όπως αυτές εφαρμόζονται στην ευρεία κατηγορία των γενικών κειμένων. Αναλύεται το κείμενο και η δομή του, το συγκείμενο και το περικείμενο, όπως και δίνονται οι γενικές κατευθύνσεις τεκμηρίωσης. Θίγεται το ζήτημα της λειτουργίας και του σκοπού του κειμένου και γίνεται εφαρμογή σε κείμενα με οδηγίες πελάτη. Οι φοιτητές ασκούνται σε σύντομα ή εκτενέστερα κείμενα ποικίλης θεματολογίας.

Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση της μετάφρασης κειμένων γενικής θεματολογίας από τη γαλλική προς την ελληνική γλώσσα. 

Βασικό στόχο του μαθήματος αποτελεί η μύηση των φοιτητών στην προσέγγιση του προς μετάφραση κειμένου, καθώς και η εξοικείωση τους με τα διάφορα κειμενικά είδη  προς μετάφραση (άρθρα εφημερίδων γενικού ενδιαφέροντος, ενημερωτικά φυλλάδια, οδηγίες χρήσεως ή άλλα κείμενα με χρηστικό χαρακτήρα). Επίσης, οι φοιτητές θα μάθουν να αξιολογούν τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες του κοινού-στόχου, τις επικοινωνιακές του ανάγκες, κ.λπ. ως βασικές παραμέτρους στην λήψη αποφάσεων κατά τη μεταφραστική διαδικασία. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εξοικείωση των φοιτητών με τις μεταφραστικές τεχνικές (αναδιατύπωση, προσέγγιση των πολιτισμικών δυσκολιών, επεξεργασία της πληροφορίας).