Μετάφραση νομικών, τεχνικών και ιατρικών κειμένων με έμφαση στην ορολογική τεκμηρίωση και τη βελτίωση της ικανότητας εξόρυξης πληροφοριών από το διαδίκτυο. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τα είδη κειμένων που συναντώνται συχνότερα στην αγορά εργασίας (όπως καταστατικά εταιρειών, εμπορικά έγγραφα, οδηγίες χρήσης, ιατρικές γνωματεύσεις κ.ά.) και η μετάφρασή τους:

  • α) με τη βοήθεια γλωσσικών πόρων που εντοπίζονται στο διαδίκτυο,
  • β) με τη χρήση του διαδικτύου ως σώματος κειμένου και ως μέσου για τη δημιουργία σωμάτων κειμένων.

Ερευνητικό σεμινάριο που έχει ως στόχο την εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές θεωρητικές αρχές της ορολογίας και τη συμβολή της στη μεταφραστική διαδικασία. Για τις ανάγκες του μαθήματος θα παρουσιαστούν οι κυριότεροι σταθμοί της ορολογικής σκέψης και τα θεωρητικά της εργαλεία καθώς και θα προσεγγιστούν διάφορα πρακτικά ορολογικά ζητήματα. Οι φοιτητές αναμένεται να εξοικειωθούν με τη χρήση των ορολογικών πηγών, την κατάρτιση του ορολογικού δελτίου, τα εργαλεία αναζήτησης και διαχείρισης ορολογίας καθώς και με τα βασικά θεωρητικά ρεύματα της ορολογίας. Η αξιολόγηση είναι διαρκής και περιλαμβάνει και εργασία που κατατίθεται στο τέλος του εξαμήνου. 

Οι φοιτητές εισάγονται στις στρατηγικές και τις τεχνικές της μετάφρασης, όπως αυτές εφαρμόζονται στην ευρεία κατηγορία των γενικών κειμένων. Αναλύεται το κείμενο και η δομή του, το συγκείμενο και το περικείμενο, όπως και δίνονται οι γενικές κατευθύνσεις τεκμηρίωσης. Θίγεται το ζήτημα της λειτουργίας και του σκοπού του κειμένου και γίνεται εφαρμογή σε κείμενα με οδηγίες πελάτη. Οι φοιτητές ασκούνται σε σύντομα ή εκτενέστερα κείμενα ποικίλης θεματολογίας.

Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση της μετάφρασης κειμένων γενικής θεματολογίας από τη γαλλική προς την ελληνική γλώσσα. 

Βασικό στόχο του μαθήματος αποτελεί η μύηση των φοιτητών στην προσέγγιση του προς μετάφραση κειμένου, καθώς και η εξοικείωση τους με τα διάφορα κειμενικά είδη  προς μετάφραση (άρθρα εφημερίδων γενικού ενδιαφέροντος, ενημερωτικά φυλλάδια, οδηγίες χρήσεως ή άλλα κείμενα με χρηστικό χαρακτήρα). Επίσης, οι φοιτητές θα μάθουν να αξιολογούν τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες του κοινού-στόχου, τις επικοινωνιακές του ανάγκες, κ.λπ. ως βασικές παραμέτρους στην λήψη αποφάσεων κατά τη μεταφραστική διαδικασία. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εξοικείωση των φοιτητών με τις μεταφραστικές τεχνικές (αναδιατύπωση, προσέγγιση των πολιτισμικών δυσκολιών, επεξεργασία της πληροφορίας).