Εισαγωγή σε διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις της διερμηνείας καθώς και στις γενικές αρχές της μεταφρασεολογίας.

Στο μάθημα αυτό μελετώνται τα συστήματα μεταφραστικών μνημών καθώς και συστήματα παραλληλοποίησης κειμένων. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με προγράμματα μεταφραστικού λογισμικού. 

Mάθημα μετάφρασης γενικών κειμένων από τα ιταλικά στα ελληνικά Ι Είδη κειμένων που θα εξεταστούν: έγγραφα με οδηγίες, οδηγίες χρήσης, τουριστικά έντυπα-οδηγοί, συνταγές μαγειρικής, δελτία τύπου, εμπορικές ιστοσελίδες

Ερευνητικό σεμινάριο που έχει ως στόχο την εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές θεωρητικές αρχές της ορολογίας και τη συμβολή της στη μεταφραστική διαδικασία. Για τις ανάγκες του μαθήματος θα παρουσιαστούν οι κυριότεροι σταθμοί της ορολογικής σκέψης και τα θεωρητικά της εργαλεία καθώς και θα προσεγγιστούν διάφορα πρακτικά ορολογικά ζητήματα. Οι φοιτητές αναμένεται να εξοικειωθούν με τη χρήση των ορολογικών πηγών, την κατάρτιση του ορολογικού δελτίου, τα εργαλεία αναζήτησης και διαχείρισης ορολογίας καθώς και με τα βασικά θεωρητικά ρεύματα της ορολογίας. Η αξιολόγηση είναι διαρκής και περιλαμβάνει και εργασία που κατατίθεται στο τέλος του εξαμήνου. 

Το μάθημα αυτό αποτελεί συνέχεια του μαθήματος «Μεταφραστικές Ασκήσεις από τα ελληνικά στα γαλλικά Ι» και είναι κλιμακούμενης δυσκολίας. Προβλέπεται η άσκηση των φοιτητών/τριών στις στρατηγικές μετάφρασης από την ελληνική προς τη γαλλική γλώσσα. Θα μελετηθούν κείμενα που αφορούν θέματα της σύγχρονης γαλλικής κοινωνίας. Το μάθημα εξετάζεται με συνεχή αξιολόγηση και τελικές εξετάσεις.

Το μάθημα εισάγει τους φοιητές και τις φοιτήτριες στη μετάφραση γενικών κειμένων από τα γερμανικά προς τα ελληνικά.

Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του μαθήματος Μετάφραση Γενικών Κειμένων Ι και εστιάζει στη μετάφραση γενικών κειμένων και ιδίως κειμένων της επικαιρότητας από τα γερμανικά προς τα ελληνικά.

Βασικό στόχο του μαθήματος αποτελεί η μύηση των φοιτητών στην προσέγγιση του προς μετάφραση κειμένου, καθώς και η εξοικείωση τους με τα διάφορα κειμενικά είδη  προς μετάφραση (άρθρα εφημερίδων γενικού ενδιαφέροντος, ενημερωτικά φυλλάδια, οδηγίες χρήσεως ή άλλα κείμενα με χρηστικό χαρακτήρα). Επίσης, οι φοιτητές θα μάθουν να αξιολογούν τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες του κοινού-στόχου, τις επικοινωνιακές του ανάγκες, κ.λπ. ως βασικές παραμέτρους στην λήψη αποφάσεων κατά τη μεταφραστική διαδικασία. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εξοικείωση των φοιτητών με τις μεταφραστικές τεχνικές (αναδιατύπωση, προσέγγιση των πολιτισμικών δυσκολιών, επεξεργασία της πληροφορίας).

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στη μετάφραση ειδικών κειμένων, και συγκεκριμένα στη μετάφραση οικονομικών, νομικών, διοικητικών, τεχνικών κ.ά. κειμένων. Μεταξύ άλλων, οι φοιτητές καλλιεργούν όσα διδάχθηκαν στο πλαίσιο των μαθημάτων Μετάφρασης Γενικών Κειμένων και παράλληλα εμβαθύνουν στις τεχνικές έρευνας, τεκμηρίωσης, επεξεργασίας και αξιολόγησης των πηγών πληροφόρησης, εισάγονται στις βασικές έννοιες των επιλεγμένων γνωστικών πεδίων, εξοικειώνονται με τις διαθέσιμες για το γνωστικό πεδίο και τον γλωσσικό συνδυασμό ορολογικές πηγές, μαθαίνουν να αποκτούν μόνοι τους τις απαραίτητες, για ένα οικείο ή νέο γνωστικό πεδίο, γνώσεις και εξασκούνται στη διαχείριση ορολογίας. Τέλος, στο πλαίσιο του μαθήματος, οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με το ζήτημα της διασφάλισης ποιότητας στη μεταφραστική διαδικασία.

Το μάθημα ανήκει στο εαρινό εξάμηνο του Διατμηματικού Προγράμματος Μετάφρασης και Διερμηνείας-Κατεύθυνση Μετάφρασης και εισάγει τους φοιτητές στη μετάφραση ειδικών κειμένων από τα ισπανικά στα ελληνικά, και συγκεκριμένα στη μετάφραση οικονομικών, νομικών, διοικητικών, τεχνικών κ.ά. κειμένων. Παράλληλα, οι φοιτητές εμβαθύνουν στις τεχνικές έρευνας, τεκμηρίωσης, επεξεργασίας και αξιολόγησης των πηγών πληροφόρησης, εισάγονται στις βασικές έννοιες των επιλεγμένων γνωστικών πεδίων, εξοικειώνονται με τις διαθέσιμες για το γνωστικό πεδίο και τον γλωσσικό συνδυασμό ορολογικές πηγές, μαθαίνουν να αποκτούν μόνοι τους τις απαραίτητες, για ένα οικείο ή νέο γνωστικό πεδίο, γνώσεις και εξασκούνται στη διαχείριση ορολογίας