Ενότητα 1: Βασικές αρχές 1. Εισαγωγή στις έννοιες της ψηφιακής εικόνας και στις διάφορες μορφές ιατρικών εικόνων 2. Βασικές τεχνικές επεξεργασίας και εμπλουτισμού ιατρικών εικόνων– μέρος 1ο 3. Βασικές τεχνικές επεξεργασίας και εμπλουτισμού ιατρικών εικόνων – μέρος 2ο Ενότητα 2: Τεχνικές επεξεργασίας εικόνας 4. Μετασχηματισμός Fourier 5. Επεξεργασία συχνοτικής πληροφορίας – μέρος 1ο 6. Επεξεργασία συχνοτικής πληροφορίας – μέρος 2ο Ενότητα 3: Εφαρμογές 7. Συμπίεση 8. Εξαγωγή σημαντικής πληροφορίας 9. Κατάτμηση 10. Επαναληπτικά/Φροντιστηριακά μαθήματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση θεμάτων επεξεργασίας βιοϊατρικού σήματος. Παράλληλα με τις επιμέρους ιδιαιτερότητες των πεδίων αυτών, παρουσιάζονται τεχνικές της επιστήμης υπολογιστών που εφαρμόζονταικαι επιδιώκεται η εξοικείωση με πρακτικά θέματα που αφορούν σήματα, όπως το ECG και το EEG. Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει: 1. Βασικά στοιχεία επεξεργασίας σήματος (μετ/μό Φουριέ, φίλτρα, συνέλιξη,...) 2. Απόρριψη θορύβου 3. Εφαρμογές σε βιοϊατρικά σήματα. 4. Ευρεία ανάλυση βιοϊατρικών δεδομένων

Μαθηματικές και προγραμματιστικές τεχνικές ανάλυσης ιατρικών δεδομένων

Οι διαλέξεις θα γίνονται από τη :
Συντονίστρια του μαθήματος:
Χουβαρδά Ιωάννα, Ηλ-Μηχ, Eπικ Καθ Ιατρικής Πληροφορικής
και
Διδάσκοντες:
Μεταδιδάκτορες:  Δημήτρης Φίλος, Χρήστος Ξανθης, Βασίλης Χουβαρδάς

Υπ Δρ, Α Κοσβύρα

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Tηλ:2310-999247, Fax: 2310-999263, e-mail: ioannach@auth.gr
______________________________________________________

Σκοπός - Στόχοι - Επιδιωκόμενα αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι
* να δώσει στους φοιτητές/τριες τα εφόδια που είναι απαραίτητα για την κατανόηση θεμάτων ανάλυσης και σχεδίασης πληροφορικών συστημάτων (στην υγεία)
* να επιδείξει βασικές τεχνικές που ο πληροφορικός ιατρικής θα βρει άμεσα μπροστά του
* να θέσει ένα πλαίσιο σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών
* να κάνει τους φοιτητές/τριες μέτοχους στη συζήτηση/θεώρηση σύγχρονων προβλημάτων ανάλυσης και σχεδίασης συστημάτων για την υγεία

Στόχοι του μαθήματος.
Με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:
* Να χρησιμοποιήσουν κατάλληλες μεθοδολογίες ανάλυσης δεδομενων
* Να έχουν την απαραίτητη αρχική επαφή με τα διάφορα εργαλεία που χρησιμοποιούνται σήμερα παγκοσμίως
* Να μπορούν να κάνουν κατάλληλη χρήση τεχνικών και εργαλείων για να ολοκληρωσουν συγκεκριμενα projects
* Να συζητούν τις απαιτήσεις για διαφορετικές προσεγγίσεις σε θέματα ανάλυσης & σχεδίασης
______________________________________________________

Θεματικές Περιοχές

--- Scientific Computing High level scripting and prototyping: Matlab , R , Python
--- seminars
______________________________________________________

Ώρες και χώρος διδασκαλίας

Το μάθημα θα διδάσκεται στην απογευματινη Ζώνη Εκπαίδευσης, , ένα δίωρο την εβδομάδα.

Μορφή διδασκαλίας

- Χορήγηση Σημειώσεων-Εισηγήσεων και Βιβλιογραφίας
- Φροντιστηριακή/Εργαστηριακή διδασκαλία με επίδειξη συγκεκριμένων τεχνολογικών εργαλείων
- Εκπόνηση ατομικών ασκήσεων/εργασιών σε θέματα συναφή με το αντικείμενο διδασκαλίας.
Μορφή αξιολόγησης
- Κάθε θεματική ενότητα αξιολογείται με σχετικές εργασίες που εκπονούν οι φοιτητές (στο σπίτι )

Βοηθήματα

- Ιστοσελίδα Μαθήματος και περιβάλλον elearning για πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό και αλληλεπίδραση με τους διδάσκοντες

Σκοπός του μαθήματος είναι η σφαιρική παρουσίαση περιοχών της βιοϊατρικής τεχνολογίας, ξεκινώντας από το μικροσκοπικό και καταλήγοντας στο μακροσκοπικό επίπεδο. Παράλληλα με τις επιμέρους ιδιαιτερότητες των πεδίων αυτών, παρουσιάζονται τεχνικές της επιστήμης υπολογιστών που εφαρμόζονται.

Μάθημα 2ου εξαμήνου του ΠΡΟΜΕΣΙΠ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν την φυσιολογία/λειτουργία όλων των συστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού καθώς και τις καταγραφές (απεικονιστικές/Us,Ct,MRI, ενδοσκοπήσεις κ.λ.π) λειτουργικές(βιοδείκτες),ηλεκτροφυσιολογικές (ΗΕΓ,ΗΚΓ,κ.λ.π), που προκύπτουν από αυτά. 

Το μάθημα αφορά την κατανόηση θεμάτων ανάλυσης και σχεδίασης πληροφορικών συστημάτων (στην υγεία), καθώς και την κατάλληλη χρήση τεχνικών και εργαλείων για την ανάπτυξη πληροφορικών συστημάτων για ιατρικές εφαρμογές 

Το μάθημα ασχολείται με πρότυπα ιατρικών συσκευών αλλά και δεδομένων του χώρους της Ιατρικής Πληροφορικής και Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και καλύπτει τόσο εισαγωγικές έννοιες περί προτύπων αλλά και γνωριμία με θέματα και διαδικασίες ανάπτυξης και αξιοποίησης προτύπων.