Το σεμινάριο αποτελείται από τρεις θεματικές ενότητες. Η πρώτη επικεντρώνεται στα σύγχρονα μέσα ως ένα χρήσιμο εργαλείο για την Κλινική Ψυχολογία και εστιάζεται στις αρχές που διέπουν την επικοινωνία μέσω διαδικτύου, στον τρόπο με τον οποίο βιώνονται οι παρεμβάσεις από τις δύο πλευρές των συμμετεχόντων (σύμβουλοι-ψυχολόγοι και χρήστες υπηρεσιών ψυχικής υγείας) σε προγράμματα παρέμβασης και στον τρόπο που μεταφέρονται κλασσικές τεχνικές της γνωστικής θεραπείας σε αυτά. Η δεύτερη ενότητα έχει ως κεντρικό θέμα της τα σύγχρονα μέσα ως παράγοντα επικινδυνότητας. Εξετάζεται η επίδραση που ασκούν τα διάφορα κοινωνικά μέσα δικτύωσης στον ψυχισμό (πχ. διαταραχές διατροφής, αυτοκτονικότητα, εξαρτήσεις/υπερβολική χρήση διαδικτύου). Τέλος, ο τρίτος άξονας του σεμιναρίου ασχολείται με τα σύγχρονα μέσα ως επιβλαβές εργαλείο. Στο μέρος αυτό η συζήτηση εστιάζεται σε ψυχοκοινωνικά φαινόμενα που δημιουργήθηκαν από τα σύγχρονα μέσα, όπως είναι η βία και o εκφοβισμός μέσω του διαδικτύου.