Αναλύονται οι τακτικές αλιείας και οι διαχειριστικές προσεγγίσεις με αναφορές στην Κοινή Αλιευτική Πολιτική και την αλιευτική νομοθεσία για τη θαλάσσια αλιεία με ξεχωριστή αναφορά στα εσωτερικά νερά και τις λιμνοθάλασσες. Αποτυπώνεται η επίδραση της αλιείας στους οργανισμούς.

Περιλαμβάνει τα βιολογικά χαρακτηριστικά των ιχθυαποθεμάτων και τον τρόπο υπολογισμού των κυριότερων παραμέτρων που χρησιμοποιούνται στην εκτίμηση της αφθονίας και βιομάζας των αποθεμάτων καθώς επίσης και οικολογικούς δείκτες που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της επίδρασης της αλιείας στο οικοσύστημα.

Μάθημα του Μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών με αντικείμενο την περιγραφή και ανάλυση δεδομένων με κατασκευή στατιστικών μοντέλων σε περιβάλλον R.