Το μάθημα αυτό εστιάζει στα ποσοτικά, ποιοτικά και χωροχρονικά χαρακτηριστικά της βιοποικιλότητας, στον τρόπο με τον οποίο αυτά μεταβάλλονται από βαθιά στο παρελθόν μέχρι σήμερα και στα αίτια της μεταβολής τους και παράλληλα στη διαχείρισή της με στόχο τόσο την προστασία όσο και τη χρήση της για την ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών. Η βιοποικιλότητα διερευνάται σε όλα τα επίπεδά της και σε όλα τα μέσα όπου αναπτύσσεται, ενώ παρουσιάζονται προσεγγίσεις που αναδεικνύουν τη σύνδεση της βιολογικής με την πολιτισμική ποικιλία. Από πλευράς προστασίας, έμφαση δίνεται σε μεθοδολογίες βιοπαρακολούθησης οικοτόπων και ειδών και αποτίμησης της κατάστασης διατήρησής τους, με παραδείγματα από την Ελλάδα, όπως και χαρτογραφικής απεικόνισης των πληροφοριών, ενώ από πλευράς χρήσης, σε καινοτόμες προσεγγίσεις και νέες δυνατότητες χρήσης των γενετικών πόρων. Η ενότητα ολοκληρώνεται με το εθνικό και διεθνές θεσμικό πλαίσιο για την προστασία και αξιοποίηση της βιοποικιλότητας και την εφαρμογή του στην Ελλάδα καθώς και με αναζητήσεις και προσεγγίσεις της αξίας της βιοποικιλότητας.

Αναλύονται οι τακτικές αλιείας και οι διαχειριστικές προσεγγίσεις με αναφορές στην Κοινή Αλιευτική Πολιτική και την αλιευτική νομοθεσία για τη θαλάσσια αλιεία με ξεχωριστή αναφορά στα εσωτερικά νερά και τις λιμνοθάλασσες. Αποτυπώνεται η επίδραση της αλιείας στους οργανισμούς.

Περιλαμβάνει τα βιολογικά χαρακτηριστικά των ιχθυαποθεμάτων και τον τρόπο υπολογισμού των κυριότερων παραμέτρων που χρησιμοποιούνται στην εκτίμηση της αφθονίας και βιομάζας των αποθεμάτων καθώς επίσης και οικολογικούς δείκτες που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της επίδρασης της αλιείας στο οικοσύστημα.

Μάθημα του Μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών με αντικείμενο την περιγραφή και ανάλυση δεδομένων με κατασκευή στατιστικών μοντέλων σε περιβάλλον R.