Σελίδα: 1 2 3 4 5 ()

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στις βασικές έννοιες και αλγορίθμους της θεωρίας των γράφων. Δίνεται έμφαση στην περιγραφή και χρήση των εννοιών με μαθηματικά ακριβή τρόπο. Εξετάζεται η εφαρμογή της θεωρίας στον σχεδιασμό αλγορίθμων για προβλήματα γράφων, καθώς και στην επαλήθευση της ορθότητας αυτών των αλγορίθμων. Τέλος, καλύπτονται έννοιες όπως η συνδεσμικότητα, η επιπεδικότητα και ο χρωματισμός.

Εισαγωγή. Φυσικά μέσα αποθήκευσης. Αρχιτεκτονική συστημάτων. Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων. Σχεσιακό μοντέλο δεδομένων. Σχεσιακή Άλγεβρα και Σχεσιακός Λογισμός. Συναρτησιακές και Πλειονότιμες εξαρτήσεις. Κανονικοποίηση και Κανονικές μορφές. Γλώσσα SQL. Υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις.

This is the notice board for the Erasmus incoming students of the Dept. of Informatics. The Department's academic coordinator is Prof. Panagiotis Katsaros (katsaros@csd.auth.gr). For queries, the incoming students can send emails to Prof. Katsaros with cc'-ing the assistant coordinator, Mrs Georgia Theochari (gtheocha@csd.auth.gr).

Το μάθημα αφορά προχωρημένες τεχνικές σχεδίασης δομών δεδομένων. 

Οι φοιτητές αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος θα

  • μάθουν να αναπτύσσουν προγράμματα ταυτοχρονισμού
  • μπορούν να επαληθεύσουν προγράμματα ταυτοχρονισμού ως προς την ορθότητά τους
  • μπορούν να διατυπώνουν αλγόριθμους επίλυσης προβλημάτων σε κατανεμημένα συστήματα με βάση θεμελιώδη κριτήρια ορθότητας
  • εξοικειωθούν με τον προγραμματισμό μηχανισμών ασφάλειας λογισμικού
  • εξοικειωθούν με προβλήματα ασφάλειας εφαρμογών λογισμικού

Το μάθημα ασχολείται με τα εξής θέματα: Επικοινωνία- Μοντέλο Shannon-Weaver και μοντέλο Gerbner. Εντροπία, πλεονασμός. Πολυμέσα- δειγματοληψία, θεώρημα Nyquist, κβάντωση, κωδικοποίηση, διαδραστικά πολυμέσα, μέθοδοι συμπίεσης πληροφορίας πολυμέσων. Υπερμέσα- δομή και βασικά χαρακτηριστικά, ιστορική εξέλιξη, προσαρμοστικά υπερμέσα. Ψηφιακή εικόνα- ανάλυση και βάθος χρώματος, μορφοποιήσεις αρχείων εικόνας, συμπίεση κατά JPEG, τεχνολογία CCD, σάρωση, εκτύπωση, τεχνολογία οθονών. Ψηφιακός ήχος- μορφοποιήσεις αρχείων εικόνας, κωδικοποίηση mp3. Ψηφιακό video- τεχνολογία αναλογικού και ψηφιακού video, υποδειγματοληψία σήματος video, συμπίεση κατά MPEG, τεχνική motion compensation. Τεχνικές παραγωγής σχεδιοκίνησης (animation). Τεχνολογία ροής (streaming media). Τεχνολογία οπτικών ψηφιακών δίσκων (CD, CD-R, CD-RW, DVD)

Εισαγωγή στα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα (ΤΝΔ). Διαδικασίες και πρότυπα εκμάθησης. Εφαρμογές ΤΝΔ. Κανόνες παράστασης γνώσης στα ΤΝΔ. Εκπαίδευση δικτύου Perceptron. Εκπαίδευση ADALINE. Πολυστρωματικά perceptrons (MLPs) και ο αλγόριθμος εκπαίδευσης back-propagation. Μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης (Support vector machines). Δίκτυα ακτινικών συναρτήσεων βάσης (RBFs). Χεμπιανά μοντέλα μάθησης. Γραμμικά Χεμπιανά μοντέλα. Νευρωνικά δίκτυα ανάλυσης κυρίων συνιστωσών (PCA-NN). Μη-γραμμικά Χεμπιανά μοντέλα. Νευρωνικά δίκτυα ανάλυσης ανεξάρτητων συνιστωσών (ICA-NN). Θεωρία μάθησης και γενίκευσης. Εφαρμογές των νευρωνικών δικτύων στην αναγνώριση προτύπων, προσέγγιση συναρτήσεων, συμπίεση εικόνας, διαχωρισμό σημάτων.

Τεχνολογία Βάσεων Δεδομένων

Ψηφιακά σήματα. Μέθοδοι κωδικοποίησης ψηφιακών δεδομένων. Λογικές πύλες. Άλγεβρα Boole, λογικές συναρτήσεις, κανονική παράσταση συναρτήσεως. Μέθοδοι απλοποίησης συναρτήσεων, χάρτες Karnaugh, αλγεβρικές μέθοδοι. Συνδυαστικά κυκλώματα. Μετρητές, συγκριτές, κωδικοποιητές, αθροιστές κλπ. Ακολουθιακά κυκλώματα, σύγχρονα, ασύγχρονα κυκλώματα. Μανδαλωτές, flip-flop, μνήμες ROM & RAM. Εισαγωγή στις γλώσσες περιγραφής υλικού (Verilog, VHDL).

Εισαγωγή στην Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας. Ψηφιακή Καταγραφή Εικόνας. Βελτίωση της ποιότητας εικόνας. Αποκατάσταση εικόνας. Συμπίεση ψηφιακής εικόνας. Αλγόριθμοι ανίχνευσης ακμών. Κατάτμηση εικόνας. Περιγραφή σχήματος.

Βασικά για το σήμα βίντεο. Χρονομεταβαλλόμενα μοντέλα σχηματισμού εικόνων. Μέθοδοι εκτίμησης δισδιάστατης κίνησης. Μέθοδοι εκτίμησης τρισδιάστατης κίνησης και κατάτμησής της. Φιλτράρισμα εικονοσειρών. Εκτίμηση πληροφορίας βάθους από κίνηση. Συμπίεση video . Τα πρότυπα MPEG -1, MPEG -2, MPEG -4. Κωδικοποίηση βασισμένη σε μοντέλα.

Αρχές λειτουργίας ψηφιακών κυκλωμάτων. Γλώσσες περιγραφής υλικού (Verilog, VHDL κλπ). Βασικά κυκλώματα μεγάλης κλίμακας ολοκλήρωσης (αθροιστές, κωδικοποιητές και αποκωδικοποιητές, συγκριτές, πολυπλέκτες, καταχωρητές, ROM, μετρητές). Τεχνικές σχεδίασης κυκλωμάτων για ελεγξιμότητα και για χαμηλή κατανάλωση ισχύος. Βασικά στοιχεία μικροεπεξεργαστή. Μνήμες RAM & ROM.

Αρχές λειτουργίας διατάξεων ημιαγωγών και θεωρία λειτουργίας τρανζίστορ επαφής πεδίου (MOFSET). Αρχές μικροηλεκτρονικής τεχνολογίας διατάξεων και συστημάτων VLSI με τεχνολογία CMOS, φυσική σχεδίαση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων CMOS VLSI. Σχεδίαση με το SPICE.
Βασικά κυκλώματα: Διατάξεις CMOS, χαρακτηριστικά αντιστροφέα CMOS. Βασικές πύλες και κυκλώματα λογικής επεξεργασίας: Σχεδίαση, και τεχνολογία σε επίπεδο τρανζίστορ, επιδόσεις. Στοιχεία μνημών (ROM, DRAM, SRAM).

Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογών για το περιβάλλον του Διαδικτύου με χρήση σύγχρονων περιβαλλόντων (τεχνολογία Java, XML, PHP). Επισκόπηση της δομής και των εργαλείων του περιβάλλοντος της Java με έμφαση στις λειτουργίες διαχείρισης γεγονότων και εξαιρέσεων. Διαχείριση γεγονότων και σχεδιασμός διασύνδεσης χρηστών-GUI. Η Java και η ανάπτυξη εφαρμογών με χρήση άλλων προτύπων (όπως η XML) για την υποστήριξη ανταλλαγής δεδομένων στο Διαδίκτυο. Εφαρμογές σχετικά με τη διαχείριση και πρόσβαση σε δεδομένα του Παγκόσμιου Ιστού.

- βασικές λειτουργίες της ανάκτησης πληροφορίας - κλασικά μοντέλα ανάκτησης πληροφορίας (λογικό, διανυσματικό, πιθανοκρατικό) - συλλογές αναφοράς και αποτίμηση αποτελεσματικότητας συστημάτων - προεπεξεργασία εγγράφων κειμένου - αντεστραμμένος κατάλογος - κατάλογος υπογραφών - συμπίεση καταλόγων - ανάδραση σχετικότητας - ανάκτηση πολυμεσικών δεδομένων - ανάκτηση πληροφορίας στον παγκόσμιο ιστό - παράλληλη και κατανεμημένη ανάκτηση πληροφορίας

Η Θεωρία Υπολογισμού πραγματεύεται τους ορισμούς και τις ιδιότητες των μαθηματικών μοντέλων της Επιστήμης των Υπολογιστών. Πρόκειται για μια Θεωρία με μαθηματική θεμελίωση, θεωρήματα και αποδείξεις, που αποτελούν τη βάση για την κατασκευή ιδιαίτερα σημαντικών αλγορίθμων. Μερικές "άμεσες" εφαρμογές της θεωρίας είναι η επεξεργασία - γρήγορη αναζήτηση προτύπων κειμένου, επεξεργασία φυσικής γλώσσας, σχεδίαση γλωσσών προγραμματισμού & μεταγλωττιστών, κωδικοποίηση πληροφορίας, σχεδίαση ψηφιακών κυκλωμάτων, αλγοριθμική επαλήθευση υλικού/λογισμικού (model checking) κ.α. Η θεωρία αποτελεί επίσης τη βάση για την ανάλυση των χαρακτηριστικών υπολογισιμότητας σημαντικών προβλημάτων για μια σειρά εφαρμογών και των ιδιοτήτων πολυπλοκότητας των αλγορίθμων που χρησιμοποιούμε σε όλο το φάσμα της υπολογιστικής επιστήμης.

Δομή σειριακού υπολογιστή. Κεντρική μονάδα επεξεργασίας. Κεντρική μνήμη και ταχεία μνήμη. Λεωφόροι (πρότυπα). Μονάδες διασύνδεσης (σειριακές, παράλληλες). Προγραμματισμός (δομή εντολών, μεταφραστές). Μετρικές αποδόσεις συστημάτων.

Σελίδα: 1 2 3 4 5 ()