Σελίδα: 1 2 3 4 5 6 ()

Η κατανόηση βασικών στατιστικών εννοιών και μεθόδων της περιγραφικής στατιστικής, της θεωρίας πιθανοτήτων, των μονοδιάστατων κατανομών πιθανότητας και κατανομών δειγματοληψίας. Η ανάπτυξη στατιστικού τρόπου σκέψης και ικανοτήτων ανάλυσης ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων. Εισαγωγή στη χρήση Στατιστικού λογισμικού (SPSS). Ανάλυση σχέσεων δύο μεταβλητών. Έμφαση δίνεται σε εφαρμογές στα Οικονομικά και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων. 

Το μάθημα αποσκοπεί στην περιγραφή των θεμάτων που σχετίζονται με την εν γένει λειτουργία των ΜΜΕ σε βραχυπρόθεσμο αλλά και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα επικεντρώνεται σε θέματα όπως είναι, ανάμεσα σε άλλα, ο προγραμματισμός, το επιχειρηματικό περιβάλλον, το μάρκετινγκ, η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, η ηγεσία και η καινοτομία με σκοπό την ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών του σύγχρονου περιβάλλοντος και την περιγραφή των κύριων παραγόντων που συμβάλλουν στην επιτυχή λειτουργία των ΜΜΕ. 

Το μάθημα των «Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» αναφέρεται σε θέματα σχετικά με τους μηχανισμούς λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Προσφέρει γενικές και εξειδικευμένες γνώσεις χρήσιμες για τη κατανόηση των όσων συμβαίνουν στη μεγαλύτερη εμπορική δύναμη του πλανήτη μας, την ΕΕ των 27 κρατών-μελών. Όλοι κινούμαστε σε ένα περιβάλλον, που ρυθμίζεται κατά πολύ ή λίγο από τα όσα λαμβάνουν χώρα στις Βρυξέλλες. Οι εισηγήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Συμβούλιο των Υπουργών και κατ’ επέκταση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από τη στιγμή που γίνουν αποδεκτές υιοθετούνται από τις εθνικές νομοθεσίες. Όλα αυτά ρυθμίζουν, κατά κύριο λόγο, τις οικονομικές σχέσεις των επιχειρήσεων μεταξύ τους ή μεταξύ αυτών και των κυβερνήσεων ή των πολιτών. Η ενδελεχής γνώση του τρόπου λειτουργίας της ΕΕ, όπως και των πολιτικών της, αποτελεί κύρια προϋπόθεση για την ενσωμάτωση κάθε οικονομολόγου στο επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον της χώρας του όπως και της ίδιας της Ευρώπης. Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού κάθε έτος επιδιώκεται η πραγματοποίηση μιας εκπαιδευτικής επίσκεψης στις Βρυξέλλες με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (βλ. λεπτομέρειες για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις, τον τρόπο επιλογής των φοιτητών κλπ στην ιστοσελίδα του Τμήματος). 

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει το/τη φοιτητή/τρια στο γνωστικό αντικείμενο της Συμπεριφοράς Καταναλωτή (ΣΚ). Οι διαλέξεις θα δώσουν έμφαση στη σημασία της επιστήμης της ΣΚ για το Μάρκετινγκ. Επίσης, θα επιχειρηθεί να αναλυθούν η διαδικασίας λήψη αποφάσεων που ακολουθούν οι καταναλωτές και οι παράγοντες που επηρεάζουν αυτή τη διαδικασία.

Στόχος του μαθήματος είναι η ανάλυση του λιανεμπορίου μέσα στα ευρύτερα πλαίσια της εξέτασης του δικτύου διανομής, όπου αναλύονται οι σχέσεις των μελών του καναλιού διανομής, η οργάνωση και η διοίκησή του και ο σχεδιασμός του βέλτιστου δικτύου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των στοχευόμενων αγορών.

ο μάθημα αυτό έχει ως σκοπό να δώσει ερεθίσματα στους φοιτητές σχετικά με το επιχειρησιακό περιβάλλον και τις σημαντικές εξελίξεις που πραγματοποιούνται στη διεθνή οικονομία. Στα πλαίσια αυτά διερευνάται ο ρόλος του διεθνούς μάρκετινγκ (ΜΚΤ), αναλύονται τα ειδικότερα προβλήματα του ΜΚΤ, και θίγονται θέματα που αναφέρονται στη διοίκηση του ΜΚΤ σε ένα δυναμικό και πολυεθνικό περιβάλλον. Τα βασικά στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ προσεγγίζονται από τη σκοπιά του εξαγωγικού και διεθνούς ορίζοντα της επιχείρησης. Παράλληλα, ο/η φοιτητής/τρια εισάγεται στην πολυεθνική διάσταση της στρατηγικής ΜΚΤ και στις τεχνικές που απαιτούνται για τη λήψη αποφάσεων ΜΚΤ στο διεθνή χώρο.

Να διδάξει στους φοιτητές προηγμένα οικονομετρικά υποδείγματα και εξειδικευμένες τεχνικές ανάλυσης χρονολογικών σειρών, με κύριο πεδίο εφαρμογής τη μελέτη των χρηματοοικονομικών αγορών. Γίνεται μία εισαγωγή στις στατιστικές ιδιότητες τυπικών χρηματοοικονομικών μεγεθών (τιμές μετοχών, ομολόγων, συναλλάγματος και εμπορευμάτων) και στη συνέχεια παρουσιάζονται δημοφιλή υποδείγματα που έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία για την καλύτερη αποτύπωση αυτών. Η επιτυχημένη παρακολούθηση του μαθήματος προϋποθέτει καλού επιπέδου γνώση πιθανοτήτων, στατιστικής και οικονομετρίας.

Στα πλαίσια του μαθήματος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ εξετάζονται οι βασικές αρχές και η φιλοσοφία του μάρκετινγκ, η αγορά και το περιβάλλον της, ο καταναλωτισμός, η αγοραστική συμπεριφορά, και η τμηματοποίηση της αγοράς. Επίσης, εξετάζεται λεπτομερειακά το μίγμα μάρκετινγκ της επιχείρησης που αποτελείται από το προϊόν, την τιμολόγηση, την επικοινωνία και τα κανάλια διανομής.

Το μάθημα εισάγει τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες στην έννοια και στη διαδικασία της Έρευνας Αγοράς και στην παρουσίαση του ορισμού του ερευνητικού προβλήματος. Καλύπτει το σχεδιασμό έρευνας και παρουσιάζει το σχεδιασμό της διερευνητικής και περιγραφικής έρευνας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ποιοτική έρευνα και στην ανάλυση δευτερογενών στοιχείων. Στη συνέχεια περιγράφεται η διαδικασία απόκτησης πληροφοριών και η μεθοδολογία δόμησης κλιμάκων μέτρησης. Επίσης, το μάθημα εστιάζει στο σχεδιασμό και στη σύνταξη των ερευνητικών εργαλείων (ερωτηματολόγια)καθώς και στην επεξήγηση των διαδικασιών απόκτησης των πληροφοριών. Επιπλέον, παρουσιάζεται η έρευνα πεδίου, η προετοιμασία των δεδομένων και οι έλεγχοι εγκυρότητας και αξιοπιστίας.

Σελίδα: 1 2 3 4 5 6 ()