Παρουσίαση της βάσης δεδομένων COMTRADE του ΟΗΕ – Η τεχνολογία και ο παράγοντας της ζήτησης στο διεθνές εμπόριο – Σύγχρονές τάσεις στο διεθνές εμπόριο – Πολιτικές κρατών με σκοπό την προώθηση των εξαγωγών και προσέλκυση ξένων επενδύσεων – Η Εμπορική Πολιτική της ΕΕ και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου – Η δημιουργία ενός εξαγωγικού σχεδίου δράσης.

Το περιεχόμενο του μαθήματος «Επικοινωνία και Προώθηση» αναφέρεται στην ανάλυση των δραστηριοτήτων της από τη σκοπιά της επιχείρησης και της διαφημιστικής εταιρείας. Παρουσιάζονται τα στάδια που συνθέτουν το διαφημιστικό πρόγραμμα διαπιστώνονται οι στόχοι ενώ προσδιορίζεται ο ρόλος και η βαρύτητα των συμμετεχόντων στη διαδικασία. Συζητούνται οι παράγοντες που επιδρούν στο ύψος και στον τρόπο καθορισμού του διαφημιστικού προϋπολογισμού. Εξετάζεται η στρατηγική δημιουργίας της διαφήμισης που οριοθετείται από τη «δημιουργική ιδέα», τη «μοναδική πρόταση πώλησης» (U.S.P), το «μήνυμα» τον «σχεδιασμό του περιγράμματος» την «απεικόνιση» και την «ανάπτυξη του κειμένου». Η επιλογή των «μέσων μαζικής επικοινωνίας» (μ.μ.ε) για την παρουσίαση του «μηνύματος» και η αγορά «χρόνου» και «χώρου» σ΄ αυτά καλύπτονται εκτεταμένα. Γίνεται αναφορά στη δομή, στην οργάνωση και στον τρόπο λειτουργίας της διαφημιστικής εταιρείας, ενώ παράλληλα σκιαγραφούνται οι εξελίξεις που αναφέρονται στη διαφήμιση στο διαδίκτυο (internet), η πολιτική διαφήμιση και η κοινωνική διάσταση της διαφήμισης.

Το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον των σύγχρονων οργανώσεων. Οργανισμοί μάθησης. Η ανάδειξη του ρόλου του ανθρώπινου παράγοντα. Νέες μορφές απασχόλησης. Απασχολησιμότητα. Από τη Διοίκηση Προσωπικού στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων. Στρατηγική επιχείρησης. Οργανωσιακή Κουλτούρα και Στρατηγική Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων. Πολιτικές. Το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον (ικανοποίηση εργαζομένων, αφοσίωση, στρες, ισορροπία εργασιακής οικογενειακής/προσωπικής ζωής, ανασφάλεια εργασίας, εργασιακή επιχειρησιακή ηθική κοινωνική ευθύνη). Υποκίνηση. Ηγεσία. Μελέτες περιπτώσεων.

Το μάθημα 'Μεθοδολόγια Έρευνας' εισάγει τους/τις υποψήφιους/υποψήφιες διδάκτορες του τμήματος Οικονομικών Επιστημών στη φιλοσοφία και μεθοδολογία διεξαγωγής της ακαδημαϊκής έρευνας. Το μάθημα εστιάζει σε ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους συλλογής δεδομένων καθώς και στη χρήση λογισμικών προγραμμάτων σχετικών με την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής.

Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές τεχνικές της Επιχειρησιακής Έρευνας οι οποίες βοηθούν τις επιχειρήσεις στην επίλυση σημαντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Επιπρόσθετα παρουσιάζονται προηγμένες τεχνικές και αλγόριθμοι οι οποίες βοηθούν τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν τους δείκτες απόδοσής τους. Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να μοντελοποιούν, αναλύουν και τελικά λύνουν τέτοιου είδους προβλήματα.

Περιγραφή του μαθήματος (Α) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ: Εισαγωγή και Ανάθεση εργασιών, μελετών περίπτωσης και projects στους φοιτητές. Ο στρατηγικός ρόλος και οι στόχοι των επιχειρησιακών λειτουργιών, Στρατηγική στις επιχειρησιακές λειτουργίες, Σχεδίαση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών, Σχεδίαση του Εφοδιαστικού Δικτύου, Σχεδιασμός και Έλεγχος Πόρων, Αποθεμάτων, Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Σχεδιασμός των πόρων της επιχείρησης (ERP), Just-In-Time (JIT) και λιτές λειτουργίες, Σχεδιασμός και Έλεγχος των Έργων, Σχεδιασμός και Έλεγχος της Ποιότητας, Βελτίωση των λειτουργιών και διαδικασιών, Η προσέγγιση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (TQM), Η Πρόκληση των επιχειρησιακών λειτουργιών. (Β) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Ο ρόλος των υπηρεσιών στη σύγχρονη οικονομία, Στρατηγικές στις υπηρεσίες, Ηλεκτρονικές υπηρεσίες, Η αλυσίδα κερδοφορίας στις υπηρεσίες, Πολιτικές διαχείρισης της ζήτησης και των πόρων μιας επιχείρησης. (Γ) ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ: Διαχείριση Έργων, PERT/CPM, PERT/TIME, Μοντέλα ελέγχου αποθεμάτων, Μοντέλα Προβλέψεων, Μοντέλα Ουρών Αναμονής και Μοντέλα Δικτύων Ουρών Αναμονής, Μοντέλα Γραμμικού Προγραμματισμού και Προσομοίωσης και εφαρμογές τους στη Διοίκηση των Επιχειρησιακών Λειτουργιών. Τα πακέτα λογισμικού SOLVER of EXCEL, LIΝDO και MICROSOFT PROJECT. Το παίγνιο JIT. (Δ) Παρουσιάσεις εργασιών, μελετών περίπτωσης και projects από τους φοιτητές. (Ε) Διαλέξεις στελεχών επιχειρήσεων σε διάφορα θέματα της Διοίκησης Επιχειρησιακών Λειτουργιών. 

The course presents quantitative techniques for the efficient management of production planning and inventory replenishment processes. It provides to students skills and tools useful to the inventory manager for demand forecasting, coping with supply disruptions and providing the necessary customer service levels, taking into account the economic characteristics of supply and production systems. 

Παρουσίαση των αρχών διοίκησης και οργάνωσης των υπηρεσιών. 

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει βασικές έννοιες και τεχνικές/μεθόδους που αφορούν στο σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τη λειτουργία σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων επιχειρήσεων και οργανισμών. Το μάθημα αναδεικνύει το στρατηγικό ρόλο και τη σπουδαιότητα της εταιρικής λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας και παρουσιάζει αναδυόμενες τάσεις και σύγχρονες προοπτικές στη Διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στο παγκόσμιο επιχειρηματικό και διεθνές εμπορικό περιβάλλον. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στη βελτιστοποίηση αποφάσεων σχεδιασμού του δικτύου της εφοδιαστικής αλυσίδας, την αξιολόγηση του επιπέδου εξυπηρέτησης και της απόδοσης των λειτουργιών που σχετίζονται με τη διαχείριση των αποθεμάτων και τη μεταφορά εμπορευμάτων. 

The objective of the course is to familiarize students with key and supporting business functions aiming to add value and increase the performance of a company’s supply chain. Furthermore, it discusses advanced topics and emerging trends in Supply Chain Management (SCM).