Το μάθημα αυτό διαπραγματεύεται τη διδασκαλία περιβαλλόντων δημιουργίας εφαρμογών για έξυπνες φορητές συσκευές (smartphones, tablets). Ειδικότερα εστιάζει στην παραγωγή εφαρμογών για λειτουργικό σύστημα Android

Η πολιτισμική πολιτική αποτελεί έναν τομέα της δημόσιας πολιτικής που έχει γνωρίσει έντονη ανάπτυξη παγκοσμίως από τη δεκαετία του 1960 και μετά. Αρκετές από τις χαρακτη-ριστικές πρακτικές και αντιλήψεις της, όμως, ξεκίνησαν ή και εδραιώθηκαν σε παλαιότερες εποχές. Το μάθημα ξεκινά εξετάζοντας το σύγχρονο περιεχόμενο και πεδίο της πολιτισμικής πολιτικής, καθώς και τα κύρια στάδια της ιστορικής εξέλιξής της έως σήμερα. Ακολούθως, εξετάζονται τα κύρια μοντέλα της σύγχρονης πολιτισμικής πολιτικής, αναλύοντας τις κοινωνικές, οικονομικές, ιδεολογικές και πολιτικές παραμέτρους τους (λ.χ. ρόλος κράτους/πολιτών, προπαγάνδας και επίδειξης, τρόποι χρηματοδότησης, οικονομικός και κοινωνικός αντίκτυπος, έννοιες πολιτισμικών δικαιωμάτων και πολυπολιτισμικότητας). Ιδιαίτερη έμφαση, τέλος, δίνεται στις βασικές αρχές σχεδιασμού και αξιολόγησης της πολιτισμικής πολιτικής, καθώς και στην κριτική χαρτογράφηση της σύγχρονης ελληνικής και ευρωπαϊκής πολιτισμικής πολιτικής. 

Το μάθημα εστιάζει στην έννοια του μιντιακού εγγραμματισμού (media literacy) μέσα από το πρίσμα των μετεξελίξεων που έχουν εισάγει ψηφιακά νέα μέσα. Η παιδεία για τα μέσα προσδιορίζεται ως μιντιακή ικανότητα που περιλαμβάνει α. τεχνικές δεξιότητες (πρόσβαση στα μέσα επικοινωνίας), β. γνωστικές δεξιότητες (κατανόηση, ανάλυση και κριτική αξιολόγηση του μιντιακού περιεχομένου) και γ. επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες (δυνατότητες προσωπικής έκφρασης και δημιουργίας σε διαφορετικά περιβάλλοντα). To μάθημα εισάγει τους/τις φοιτητές/ήτριες στη βιβλιογραφία και στην εφαρμοσμένη γνώση γύρω από το νέο ψηφιακό εγγραμματισμό, εξετάζοντας θέματα όπως: εργαλεία για την κριτική πρόσληψη της πληροφορίες, βέλτιστες πρακτικές για την ατομική ψηφιακή συμμετοχή και τη συλλογική συμμετοχική κουλτούρα, χρήση των συνεργατικών και συμμετοχικών μέσων.

Το μάθημα πραγματεύεται το θέμα της δημοσιογραφίας δεδομένων. Η μεγάλη διαθεσιμότητα δεδομένων σε ψηφιακή μορφή καθιστά αναγκαία την ύπαρξη της δημοσιογραφίας δεδομένων. Ο δημοσιογράφος πρέπει να είναι σε θέση να βρίσκει, να προσαρμόζει, να οπτικοποιεί και να ερμηνεύει τα δεδομένα. Για να το επιτύχει αυτό πρέπει να έχει τις θεωρητικές βάσεις χρήσης δεδομένων αλλά και τις απαραίτητες τεχνικές δεξιότητες για τη δημιουργία οπτικοποιήσεων δεδομένων που θα ενσωματώνονται στα άρθρα του. Επίσης ένα άλλο θέμα που εξετάζει το μάθημα είναι η επαλήθευση του υλικού το οποίο βρίσκει ο δημοσιογράφος στο διαδίκτυο. 

Το μάθημα: ‘Δημοσιογραφία και Φύλο στον Κινηματογράφο’ εστιάζει στη διατομή των σπουδών: Δημοσιογραφίας, Φύλου, και Κινηματογράφου και δη Φεμινιστικής Κινηματογραφίας. Ο ‘φακός’ ιχνηλάτησης του διεπιστημονικού πεδίου μας είναι διακεκριμένες συναφείς κινηματογραφικές ταινίες όπου πρωταγωνιστούν γυναίκες και γυναίκες δημοσιογράφοι. Μελετάμε το φύλο στην άσκηση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος, μέσα από το ‘βλέμμα’ των σκηνοθετών-δημιουργών. Η δημοσιογραφία συσσωματώνει κοινωνικοπολιτική εξουσία καθώς παράγει γνώση και άποψη ή τη ματαίωσή της: άγνοια και σύγχυση. Στο πεδίο της επαγγελματικής, ιδίως, δημοσιότητας συγκρούονται συμφέροντα, μαίνονται ανταγωνισμοί με κέρδη, ζημίες, απώλειες. 

2021-1-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΜΣ ΔΗΜΟΣ-ΦΥΛΟ-ΦΙΛΜΣ-2021.doc2021-1-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΜΣ ΔΗΜΟΣ-ΦΥΛΟ-ΦΙΛΜΣ-2021.doc2021-SYLLABUS-ΜΠΣ-ΔΗΜΟΣΙΟΓ--ΦΥΛΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ.doc2021-SYLLABUS-ΜΠΣ-ΔΗΜΟΣΙΟΓ--ΦΥΛΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ.doc2021-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΜΣ ΔΗΜΟΣ-ΦΥΛΟ-ΦΙΛΜΣ-2021.doc2021-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΜΣ ΔΗΜΟΣ-ΦΥΛΟ-ΦΙΛΜΣ-2021.doc

Το μάθημα εξετάζει την ανάδυση και εξέλιξη της εναλλακτικής και συμμετοχικής δημοσιογραφίας μέσα από την άνοδο των ψηφιακών κοινωνικών μέσων και δικτύων. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδωσαν εξαιρετική ώθηση στις δυνατότητες ενεργητικής πληροφόρησης του κοινού, οδηγώντας σε μια πρωτοφανή ενδυνάμωσή του. Οι αλλαγές σηματοδοτούν την ανάδυση ενός νέου πεδίου δημοσιογραφικής δράσης, η οποία εκτυλίσσεται πλέον στις διαδραστικές πλατφόρμες του Ιστού 2.0. Διερευνώντας τις εν δυνάμει ρήξεις που εισάγει στις κυρίαρχες μορφές της μιντιακής παραγωγής και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για να αποτελέσει μια κριτική απάντηση και πρόκληση στις κυρίαρχες θεωρήσεις της δημοσιογραφίας (όπως, στη θεσμική διάσταση, την κεφαλαιοποίηση και εμπορευματοποίηση, την ιδιοκτησιακή συγκέντρωση των παραδοσιακών μέσων), εστιάζουμε στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που μπορούν να εγκολπώσουν αυτές τις αλλαγές.

Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοηθούν οι βασικές αρχές διαχείρισης κρίσεων και αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών. Μέσω παραδειγμάτων θα παρουσιασθούν και θα αναλυθούν τα στάδια διαχείρισης μίας κρίσης (Πρόληψη – Προετοιμασία – Ανταπόκριση – Ανάκαμψη) και ιδιαίτερα η επικοινωνία κατά τη διάρκεια μιας κρίσης. Στα πλαίσια αυτά θα εστιαστούμε στους τρόπους και τα μέσα που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνιακή διαχείριση μιας κρίσης.Τέλος θα παρουσιαστούν επιμέρους θέματα που αφορούν και αναφέρονται και στην αντιμετώπιση θεμάτων όπως οι σχέσεις με την κοινότητα με ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση και αντιμετώπιση συγκρουσιακών καταστάσεων

Το μάθημα εισάγει στην Έννοια και την Πρακτική της Επικοινωνίας και των Δημοσίων Σχέσεων. Προσδιορίζει το πεδίο και παρουσιάζει τη δυναμική της Επικοινωνίας και των Δημοσίων Σχέσεων στην εποχή της Οικονομίας της Πληροφορίας και του Κυβερνοχώρου. Παρουσιάζει συγκεκριμένες εφαρμογές τους σε τοπικά, εθνικά και υπερσυνοριακά περιβάλλοντα, ενώ δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση των καινοτομιών της επικοινωνίας στη σύγχρονη διοίκηση από την πλευρά φορέων τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Προσεγγίζουμε τις Νέες Τεχνολογίες και τα Νέα Μέσα που αξιοποιούνται ήδη, αλλά και τις Νέες Επικοινωνιακές Σχέσεις, όπως διαμορφώνονται στις μέρες μας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην Επιχειρησιακή Επικοινωνία στο Πλαίσιο νέων μορφών επιχειρηματικότητας. Αναλύεται ο Σκοπός και ο Ρόλος της Επιχειρησιακής Επικοινωνίας στη Σύγχρονη Διοίκηση. Επισημαίνουμε ακόμη τη σημασία των κοινωνικών επιπτώσεων και των πολιτισμικών διαφορών και παρουσιάζουμε το Μεσογειακό Μοντέλο. Eστιάζουμε ακόμη σε παραμέτρους όπως η Επικοινωνία Εταιρικής και Κοινωνικής Ευθύνης, με έμφαση στις κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές και στην έννοια της λογοδοσίας των Επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο της εκπόνησης και της άσκησης Επικοινωνιακής Πολιτικής, προσδιορίζουμε τις Στρατηγικές Παραμέτρους, όπως το δομικό, λειτουργικό και θεσμικό Περιβάλλον. Πραγματευόμαστε στρατηγικές έννοιες κλειδιά, όπως επικοινωνία και διοίκηση, ηγεσία, αποτελεσματική λήψη αποφάσεων, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, παρακίνηση εργαζομένων, δυναμική ομάδων, επίλυση συγκρούσεων, επικοινωνιακή διαχείριση συγκρούσεων και κρίσεων. Τέλος, στο εφαρμοστικό-εργαστηριακό σκέλος του μαθήματος, αναφορικά με παραμέτρους Εξωτερικής και Εσωτερικής Επικοινωνίας των οργανισμών, διοργανώνουμε – ως συμπληρωματική μορφή εξέτασης – ασκήσεις προσομοίωσης. Σε αυτές, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες καθοδηγούνται να εκπονήσουν, να διεξάγουν και να παρουσιάσουν ‘πολιτικές επικοινωνίας’ ενός συγκεκριμένου φορέα, σε θεματικές ενότητες όπως η Εταιρική Επικοινωνία, η Επιχειρησιακή Καθημερινότητα ή τα Επικοινωνιακά Σχέδια Δράσης.

Tο μάθημα παρουσιάζει και αναλύει τεχνικές στατιστικής ανάλυσης με τη βοήθεια λογισμικού, οι οποίες απαντώνται στις περισσότερες ποσοτικές έρευνες στα πεδία των επιστημών της επικοινωνίας, αλλά και γενικότερα των κοινωνικών επιστημών. Με συγκεκριμένα παραδείγματα και ασκήσεις, και αξιοποιώντας υλικό από πραγματικές έρευνες, οι φοιτητές εξοικειώνονται με βασικά εργαλεία για την ανάλυση ποσοτικών δεδομένων από εμπειρικές έρευνες, με τους τρόπους με τους οποίους ερμηνεύονται τα αποτελέσματα, αλλά και με τους τρόπους με τους οποίους παρουσιάζονται, ιδιαίτερα στις επιστημονικές εργασίες. Το μάθημα δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε εκείνες τις στατιστικές δοκιμασίες που χρησιμοποιούνται στις περισσότερες έρευνες με τις οποίες ολοκληρώνεται το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στο Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ του ΑΠΘ. Παράλληλα, παρέχει εφόδια απαραίτητα για την κατανόηση ερευνών οι οποίες παρουσιάζονται συχνά στο δημόσιο λόγο, όπως οι δημοσκοπήσεις και άλλου τύπου ποσοτικές έρευνες, ενισχύοντας την ικανότητα της κριτικής ανάγνωσης και ερμηνείας τους.

Το μάθημα επικεντρώνει στο στενό πυρήνα των βιομηχανιών του πολιτισμού. Εξετάζονται οι τρόποι με τους οποίους η επιχειρηματική και οργανωσιακή κουλτούρα επηρεάζει την όλη διαδικασία παραγωγής και διανομής πολιτιστικών αγαθών (υλικών και άυλων) και τελικά τη διαχείριση της δημιουργικότητας, διαμορφώνοντας την ιδιοτυπία της κάθε πολιτιστικής ή δημιουργικής βιομηχανίας. Παράλληλα, εξετάζονται οι διαφορετικές κουλτούρες της πολιτιστικής κατανάλωσης, οι οποίες σχετίζονται με διαφορετικές κατηγορίες κοινού, διαφορετικούς τρόπους ζωής και διαφορετικές πολιτιστικές ανάγκες. Αναλύονται η ετερογένεια της κουλτούρας και η πολλαπλή σημασία της για την πολιτιστική παραγωγή και κατανάλωση, στοιχεία που είναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση στρατηγικής από τους οργανισμούς που παράγουν και θέτουν σε κυκλοφορία πολιτιστικά αγαθά και υπηρεσίες.

Το μάθημα έχει ως στόχο την παρουσίαση των εννοιών, των αναλυτικών εργαλείων και των μεθόδων έρευνας στην ποιοτική κοινωνική έρευνα, καθώς και την εξοικείωση των φοιτητών με τις εφαρμογές των μεθόδων ποιοτικής έρευνας στη μελέτη των μέσων επικοινωνίας. Καλύπτει θέματα της επιστημολογίας της ποιοτικής κοινωνικής έρευνας, της ανάλυσης λόγου, της συνέντευξης, της εθνογραφικής έρευνας, της ανάλυσης περίπτωσης, της ανάλυσης εικόνας, και των ομάδων εστίασης.

Στο συγκεκριμένο μάθημα μελετάται και προσεγγίζεται διεπιστημονικά  η  ηλεκτρονική και εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία και η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας της Επικοινωνίας.

Στο πρώτο μέρος του μαθήματος, γίνεται αναφορά στις θεωρίες μάθησης, τα μαθησιακά στιλ και τα είδη  τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης. Εξετάζονται οι στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης, παρουσιάζονται σενάρια και μοντέλα ηλεκτρονικής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και αναλύονται τα μειονεκτήματα και πλεονέκτηματα τους. Γίνεται ιστορική επισκόπηση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και παρουσιάζονται τα βασικά εργαλεία, συστήματα και επικοινωνιακές τεχνολογίες που υποστηρίζουν όλα τα σενάρια ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.

Το δεύτερο μέρος του μαθήματος απαιτεί κριτική ανάλυση και αξιολόγηση ηλεκτρονικών μαθησιακών περιβαλλόντων και στη συνέχεια καλούνται οι συμμετέχοντες να εργαστούν ατομικά ή ομαδικά και να χρησιμοποιήσουν εργαλεία που διδάχθηκαν και με τις γνώσεις που απέκτησαν να σχεδιάσουν ηλεκτρονικό μαθησιακό υλικό για συγκεκριμένο σενάριο διδασκαλίας.