Σελίδα: 1 2 3 4 5 6 7 ()

Στοιχεία υδροστατικής, κινηματικής και υδροδυναμικής. Στρωτή και τυρβώδης ροή σε κλειστούς αγωγούς, υπολογισμός απωλειών φορτίου με την εξίσωση Darcy – Weisbach. Εμπειρική εξίσωση απωλειών των Hazen – Williams. Επίλυ-ση προβλημάτων ροής και ακριβείς ρητές προσεγγιστικές εξισώσεις σε υπό πίε-ση σωληνωτούς αγωγούς. Συστήματα σωληνωτών αγωγών. Γραμμικές και τοπι-κές απώλειες φορτίου. Σωληνωτοί αγωγοί με αντλία. Δίκτυα διανομής νερού με σωληνωτούς αγωγούς. Η μέθοδος Hardy – Cross. Υπολογισμός δενδρώδους δικτύου. Κατάταξη ροών σε ανοικτούς αγωγούς. Εξίσωση ενέργειας για μόνιμη (σταθερή) ροή. Ειδική ενέργεια, κρίσιμη ροή, αριθμός Froude. Ανομοιόμορφη ροή. Μέθοδοι υπολογισμού ανομοιόμορφης ροής. Κατά μήκος τομές ελεύθερης επιφάνειας του νερού. Νόμος διατήρησης της ποσότητας κίνησης. Υδραυλικά άλματα. Καταβαθμός ελεύθερης υδατόπτωσης. 

Παγκόσμια οικονομική γεωγραφία του οίνου, ελληνικός αμπελώνας, νομοθετική κατάταξη των ελληνικών οίνων. Δομή και σύνθεση σταφυλής, πορεία ωρίμανσης, τεχνολογική ωριμότητα, καθορισμός του χρόνου συγκομιδής των σταφυλών. Οι ζυμομύκητες στην οινολογία, ζύμες οινοποίησης, ζύμες ασθενειών ή επαναζυμώσεων, ζύμες επιμολύνσεων, ζύμες με ιδιαίτερο τεχνολογικό ενδιαφέρον στην οινοποιία, χρησιμοποίηση επιλεγμένων ζυμών. H αλκοολική ζύμωση στους οίνους, βιοχημεία της αλκοολικής ζύμωσης. Tα γαλακτικά βακτήρια στην οινολογία, μηλογαλακτική ζύμωση και ασθένειες των γαλακτικών βακτηρίων στους οίνους. Τα οξικά βακτήρια στην οινολογία και οι ζυμώσεις-ασθένειες των οξικών βακτηρίων στους οίνους. Οινοποιήσεις. Διορθώσεις στη σταφυλόμαζα: εμπλουτισμός σε ζάχαρα, διόρθωση οξύτητας, προσθήκη τανίνης. Τεχνολογία ερυθρής, λευκής και ερυθρωπής οινοποίησης, ειδικές οινοποιήσεις: Καμπανίτης οίνος (Champagne), αφρώδεις οίνοι, γλυκοί οίνοι. Παρακολούθηση της αλκοολικής ζύμωσης και κατάλληλες παρεμβάσεις. Οινοπνευματώδη ποτά: Ορισμοί, τεχνολογία αποσταγμάτων και ευφραντικών.

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η γνώση και τα προβλήματα τα σχετιζόμενα με τον παράγοντα σπόρο αλλά και κάθε μορφής πολλαπλασιαστικό υλικό από τη στιγμή της δημιουργίας του από τον βελτιωτή ως ότου φτάσει σωστός,υγιής,ταυτοποιημένος, συσκευασμένος μέχρι τον παραγωγό.

Eισαγωγή στα αίτια αλλοίωσης και μεθόδους συντήρησης των τροφίμων.  Θερμική επεξεργασία τροφίμων.  Μέθοδοι θερμικής επεξεργασίας:  Ζεμάτισμα, παστερίωση και εμπορική αποστείρωση. Κονσερβοποίηση - προσδιορισμός των απαιτήσεων ενός προϊόντος σε θερμική επεξεργασία,  αξιολόγηση της εφαρμοζόμενης θερμικής επεξεργασίας, στάδια κονσερβοποίησης ενός προϊόντος, παστεριωτήρες και αποστειρωτήρες, αλλοιώσεις κονσερβών. Ασηπτική επεξεργασία. Συντήρηση τροφίμων με ψύξη και με ελεγχόμενη ατμόσφαιρα. Κατάψυξη τροφίμων. Μέθοδοι συμπύκνωσης και αφυδάτωσης τροφίμων. Ακτινοβολίες ιονισμού. Υψηλές υδροστατικές πιέσεις και εφαρμογές τους στα τρόφιμα. Τεχνολογία εξώθησης - εκβολής των τροφίμων. Ζυμώσεις ως μέθοδος συντήρησης και παραγωγής προϊόντων.

Η Βιοχημεία είναι κλάδος των φυσικών επιστημών με αντικείμενο τη μελέτη της δομής και της δράσης των βιομορίων όλων των έμβιων όντων. Ουσιαστικά, η επιστήμη της Βιοχημείας προσπαθεί επαγωγικά να αναλύσει και να περιγράψει με χημικούς όρους το φαινόμενο της ζωής στον πλανήτη Γη. Με τη γνώση της Βιοχημείας οι ποικίλες φυσιολογικές λειτουργίες των οργανισμών αποκτούν νόημα, εντάσσονται στο ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης τους και μπορούν να τροποποιηθούν στην επιθυμητή κατεύθυνση.

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τον φοιτητή στις έννοιες του εμπορίου και της ανταλλαγής στο πλαίσο της οικονομικής και πολιτικής του διάστασης. Ειδικότερα τα θέματα αυτά επικεντρώνονται στο αγροτικό εμπόριο και τις επιδράσεις του στον αγροτικό τομέα. Περιεχόμενο του μαθήματος αποτελούν τα εξής: έννοια, ρόλος, σημασία και ωφέλειες διεθνούς εμπορίου. Οικονομική και πολιτική διεθνούς εμπορίου. Θεωρίες διεθνούς εμπορίου. Ελεύθερο εμπόριο και προστατευτισμός. Συναλλαγματικές σχέσεις. Όροι εμπορίου και εμπορικό ισοζύγιο. Διεθνές εμπόριο και ανάπτυξη. Διακρατικές συμφωνίες. Φορείς και Οργανισμοί Διεθνούς Εμπορίου. GATT και WTO. Τελωνειακή ένωση. Διεθνείς Συμφωνίες Προϊόντων. (ICA). Τα κανάλια διανομής και η διαφήμιση στις διεθνείς αγορές. Εξαγωγές και εισαγωγές αγροτικών προϊόντων. Ειδικά θέματα διεθνούς εμπορίου.

Μελέτη των φυσιολογικών λειτουργιών του φυτού από το επίπεδο του κυττάρου έως το επίπεδο του φυτού.

Εξέταση από άποψη συμπτωμάτων, αιτίων, συνθηκών ανάπτυξης και καταπολέμηση των μυκητολογικών ασθενειών σε δημητριακά, βιομηχανικά φυτά και ψυχανθή μεγάλης καλλιέργειας.

Θεμελιακές έννοιες, ορισμοί και φυσικές ιδιότητες ρευστών. Επιφανειακή τάση και τριχοειδή φαινόμενα. Αποθήκευση και κίνηση του νερού στο έδαφος. Υγρασία του εδάφους. Υδατοϊκανότητα, σημείο μόνιμης μάρανσης, φαινόμενο ειδικό βάρος, βάθος ριζοστρώματος. Διαθέσιμη και ωφέλιμη υγρασία. Διηθητικότητα. Ανάγκες σε νερό των καλλιεργειών. Αρδευτικές παράμετροι: καθαρό και ολικό βάθος άρδευσης, διάρκεια άρδευσης, εύρος άρδευσης. Μέθοδοι άρδευσης: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και αρχές σχεδιασμού τους. Προέλευση του αρδευτικού νερού. Υδροστατική (ορισμοί, μεταβολή πίεσης με το βάθος, μέτρηση υδροστατικών πιέσεων – μανόμετρα, υπολογισμός υδροστατικών πιέσεων σε οριζόντιες και κεκλιμένες επιφάνειες, εφαρμογές). Υδροδυναμική (εξισώσεις συνέχειας, Bernoulli, ενέργειας, ποσότητας κίνησης, σωλήνας Pitot, μετρητής Venturi, εφαρμογές). Υδραυλικές κατασκευές και υδρομετρήσεις (Ροή σε οπές, εκκένωση δεξαμενής, θυρίδες – ελεύθερη εκροή και βυθισμένη θυρίδα, ροή πάνω από εκχειλιστές, εφαρμογές). Κλειστοί αγωγοί (Εξίσωση Darcy – Weisbach, βασικοί τύποι προβλημάτων σε αγωγούς υπό πίεση, εξίσωση Hazen – Williams, εφαρμογή της εξίσωσης ενέργειας σε απλά συστήματα σωληνωτών αγωγών, τοπικές και γραμμικές απώλειες, σωληνωτοί αγωγοί με αντλία, εφαρμογές).

Εξέταση από άποψη συμπτωμάτων, αιτίων, συνθηκών ανάπτυξης και καταπολέμηση των μυκητολογικών ασθενειών σε δενδρώδεις καλλιέργειες

Σύντομη περιγραφή του σκοπού & της ύλης του μαθήματος:
Σκοπός είναι η εξοικείωση του φοιτητή με τα φαινόμενα μεταφοράς (μάζας, θερμότητας, ορμής) που συναντώνται κατά την επεξεργασία τροφίμων (θέρμανση, ψύξη, αφυδάτωση, κλπ) καθώς και με τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την σωστή επεξεργασία. Το μάθημα περιλαμβάνει παραδείγματα και ασκήσεις προσδιορισμού βασικών παραμέτρων επεξεργασίας με τη χρήση εξισώσεων εργασίας καθώς και σχετικών νομογραμμάτων.

Σελίδα: 1 2 3 4 5 6 7 ()