Σελίδα: 1 2 3 4 5 6 7 8 ()

Τύποι λιβαδιών. Ποσοτικές παράμετροι λιβαδικής βλάστησης. Κανονική χρήση και ποσοστό χρησιμοποίησης. Βοσκοϊκανότητα και παράγοντες που την επηρεάζουν. Συστήματα βόσκησης. Διαχείριση και αξιοποίηση βοσκών και λειμώνων. Λειμωνια είδη.

Κτηνοτροφική αξία της βοσκούμενης χλωρίδας. Βοσκοϊκανότητα και παράγοντες που την επηρεάζουν. Διαχείριση και αξιοποίηση βοσκών και λειμώνων και ένταξή τους στα συστήματα ζωικής παραγωγής. Συστήματα βόσκησης. Επιλογή κατάλληλων ζώων για βόσκηση. Τεχνικός εξοπλισμός βοσκοτόπων.

Το εδαφικό οικοσύστημα και η λεκάνη απορροής ποταμού. Θεματική στρατηγική για τη διατήρηση των εδαφικών οικοσυστημάτων. Εδαφική ποιότητα. Εκτίμηση εδαφικών λειτουργιών. Η εκτίμηση της εδαφικής ποιότητας και ο δείκτης εδαφικής ποιότητας. Ανάπτυξη πρωτοκόλλων, επιλογή δεικτών. Η αλληλεξάρτησή τους και οι βιοδείκτες. Η εκτίμηση πιέσεων στους εδαφικούς πόρους στη λεκάνη απορροής ποταμού. Ανάκτηση κόστους και κόστος πόρου, από τη θεωρία στην πράξη. Ουσίες προτεραιότητας και χημική κατάσταση λεκάνης απορροής. Το νομικό πλαίσιο και η επιστημονική άποψη. Ανόργανη ρύπανση. Οργανική ρύπανση. Παρακολούθηση εδαφικών οικοσυστημάτων στη λεκάνη απορροής ποταμού. Αναγωγικά εδάφη και υγρότοποι στη λεκάνη απορροής. Βιολογικές, χημικές και φυσικές τεχνολογίες αποκατάστασης. 

Εξέλιξη των συστημάτων κατάταξης των εδαφών στην Ευρώπη. Εξέλιξη των συστημάτων ταξινόμησης των εδαφών στην Αμερική. Κριτήρια ταξινόμησης. Διαγνωστικά επίπεδα και ορίζοντες. Περιγραφή των τάξεων, υποτάξεων, μεγάλων ομάδων, υποομάδων. Σύστημα ταξινόμησης εδαφών FAO/UNESCO. 

Δημιουργία και αποκατάσταση όξινων, νατριωμένων και αλατούχων εδαφών. Φυσικές και χημικές ιδιότητες όξινων, νατριωμένων και αλατούχων εδαφών. Κλασικές και σύγχρονες μέθοδοι αποκατάστασης νατριωμένων εδαφών. Κίνδυνοι δημιουργίας αλατούχων εδαφών με άρδευση, αντιμετώπιση του κινδύνου. Εδάφη με μεγάλες ποσότητες ανθρακικού ασβεστίου, ιδιότητες και συμπεριφορά. Εδάφη με κακές φυσικές ιδιότητες. Συμπεριφορά και αντοχή καλλιεργούμενων φυτών σε προβληματικό εδαφικό περιβάλλον. 

Συστήματα χαρτογράφησης εδαφών, κλασική και φυσιογραφική μέθοδος, χαρτογράφηση με αεροφωτογραφίες και δορυφορικές εικόνες, χαρτογράφηση με χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, βάσεις δεδομένων, μέθοδοι παρεμβολής για την κατασκευή θεματικών χαρτών, μέθοδοι αξιολόγησης εδαφών και γαιών, χαρτογράφηση διαβρωμένων εδαφών, μαθηματικά ομοιώματα διάβρωσης.

Αιτιολογικό εκπόνησης γεωργοτεχνικών μελετών. Πηγές πληροφόρησης για την εκπόνηση γεωργοτεχνικών μελετών. Τεχνικές προδιαγραφές για τη σύνταξη μελετών. Τρόπος σύνταξης προμελέτης και οριστικής μελέτης στον γεωργικό τομέα. Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων. Έννοια των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Στάδια εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Προβλήματα περιβάλλοντος, ποιότητας και ρύπανσης έργων γεωργικού ενδιαφέροντος. Στάδια και έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Προδιαγραφές εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στρατηγικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές του σχεδιασμού του τοπίου υπό το πρίσμα της επιστήμης, τέχνης και τεχνικής της Αρχιτεκτονικής Τοπίου. Θεωρία: Ιστορία αρχιτεκτονικής τοπίου, βασικές αρχές ανάλυση περιοχής, σχεδιασμού και τοπιακής σύνθεσης, χρήση φυτών στην αρχιτεκτονική τοπίου, ο μεσογειακός κήπος, κατασκευαστικά στοιχεία του τοπίου, σχέδιο άρδευσης, ηλεκτροφωτισμού. Εργαστήριο: δημιουργία 2 μελετών αρχιτεκτονικής τοπίου στο στάδιο της προμελέτης. Επισκέψεις: Σε έργα αρχιτεκτονικής τοπίου στη Θεσσαλονίκη

Έννοια και σκοποί συνεταιρισμών. Μορφές συνεργασίας. Κατηγορίες Συνεταιρισμών: αγροτικοί, αστικοί, αναγκαστικοί συνεταιρισμοί. Ιστορική εξέλιξη του Συνεργατισμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συνεταιριστικές αρχές και αξίες. Δομή, Οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση συνεταιρισμών. Το πλαίσιο της συνεταιριστικής ανάπτυξης. Συνεταιριστική εκπαίδευση και έρευνα. Συνεταιρισμοί και Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμπόδια στον Συνεργατισμό. Σύγκριση συνεταιρισμών με ιδιωτικές επιχειρήσεις. Συνεταιριστική Οικονομική. Πολιτική συνεταιρισμών και νομοθεσία. Δραστηριότητες, ωφέλειες και αδυναμίες συνεταιρισμών. Ο ρόλος των συνεταιρισμών στην οικονομική ανάπτυξη της υπαίθρου. Σύγχρονες τάσεις συνεργατισμού. 

Ανάπτυξη Αγροτικών Συνεταιρισμών στην Ελλάδα. Εναλλακτικοί σκοποί. Προβλήματα στην εφαρμογή των συνεταιριστικών αρχών. Στατιστικά στοιχεία των Αγροτικών Συνεταιρισμών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Παραδοσιακοί Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και εναλλακτικές μορφές συνεταιριστικής οργάνωσης. Ομάδες Παραγωγών. Θεωρία της επιχείρησης και αγροτικοί συνεταιρισμοί. Λειτουργικότητα και ο ρόλος των αγροτικών συνεταιρισμών στην αγορά. Συγκριτική ανάλυση στην διάρθρωση και στη νομοθεσία των αγροτικών συνεταιρισμών διεθνώς. Εφαρμογή μικροοικονομικής θεωρίας στους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Οικονομίες κλίμακας. Εσωτερική οργάνωση και αποτελεσματικότητα συνεταιριστικών οργανώσεων. Στρατηγικές ανάπτυξης αγροτικών συνεταιρισμών και βιομηχανιών τροφίμων. Το επιχειρηματικό σχέδιο ενός συνεταιρισμού. Πολιτική συγχωνεύσεων στους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Χρηματοδότηση και χρηματοοικονομικά προβλήματα στους συνεταιρισμούς. Αγροτικοί συνεταιρισμοί και συστήματα διασφάλισης ποιότητας. Οικονομική διαχείριση αγροτικών συνεταιρισμών. 

Φυσικά, ρεολογικά, χημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά των αγροτικών λυμάτων. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη διάθεση των λυμάτων. Επεξεργασία λυμάτων με φυσικές και χημικές μεθόδους. Διαχείριση των λυμάτων με σύγχρονες βιοτεχνολογικές μεθόδους. Αξιοποίηση των ζωικών αποβλήτων (Παραγωγή ενέργειας, Παραγωγή Πρωτεΐνης και ζωοτροφών από τα κτηνοτροφικά απόβλητα, κομποστοποίηση). 

Εγγειοβελτιωτικά έργα και έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων (αρδευτικά, στραγγιστικά, έργα αποθήκευσης και προμήθειας αρδευτικού νερού, έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, έργα τεχνητής επαναπλήρωσης υπόγειων υδροφορέων). Εγγειοβελτιωτικά έργα στην Ελλάδα. Μέθοδοι διανομής του αρδευτικού νερού. Επιφανειακά και υπό πίεση δίκτυα μεταφοράς του αρδευτικού νερού. Έργα ρύθμισης και μέτρησης της ροής. Έκταση αρδευτικών μονάδων και παροχές. Αποστραγγιστικά και υποστραγγιστικά δίκτυα, διατάξεις, υπολογισμοί στραγγιστικών αγωγών. Κατασκευαστικά στοιχεία. Προγραμματισμός, λειτουργία, ολοκληρωμένη και αειφορική διαχείριση και συντήρηση εγγειοβελτιωτικών έργων. Οικονομική ανάλυση και αξιολόγηση των εγγειοβελτιωτικών έργων. Προδιαγραφές μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων. Φορείς διαχείρισης εγγειοβελτιωτικών έργων. 

Έννοια, περιεχόμενο και αντικείμενο της οικονομικής Ζωικής Παραγωγής. Η κτηνοτροφία στην Ελλάδα και η συμβολή της στην οικονομία της χώρας. Συντελεστές και Κόστος Ζωικής Παραγωγής. Οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ως οικονομικές μονάδες. Κλάδοι Ζωικής Παραγωγής. Τεχνικοοικονομική ανάλυση κλάδων ζωικής παραγωγής. Ο Γραμμικός Προγραμματισμός ως εργαλείο σύνθεσης σιτηρεσίου. 

Ακολουθίες, Σειρές. Πίνακες και ορίζουσες. Παραγώγιση συναρτήσεων μιας και περισσοτέρων μεταβλητών. Ακρότατα συναρτήσεων. Ολοκλήρωση και μέθοδοι ολοκλήρωσης. Διαφορικές εξισώσεις. Στοιχεία αριθμητικής ανάλυσης. 

Σελίδα: 1 2 3 4 5 6 7 8 ()