Σελίδα: 1 2 3 4 5 6 7 ()

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές του σχεδιασμού του τοπίου υπό το πρίσμα της επιστήμης, τέχνης και τεχνικής της Αρχιτεκτονικής Τοπίου. Θεωρία: Ιστορία αρχιτεκτονικής τοπίου, βασικές αρχές ανάλυση περιοχής, σχεδιασμού και τοπιακής σύνθεσης, χρήση φυτών στην αρχιτεκτονική τοπίου, ο μεσογειακός κήπος, κατασκευαστικά στοιχεία του τοπίου, σχέδιο άρδευσης, ηλεκτροφωτισμού. Εργαστήριο: δημιουργία 2 μελετών αρχιτεκτονικής τοπίου στο στάδιο της προμελέτης. Επισκέψεις: Σε έργα αρχιτεκτονικής τοπίου στη Θεσσαλονίκη

Έννοια και σκοποί συνεταιρισμών. Μορφές συνεργασίας. Κατηγορίες Συνεταιρισμών: αγροτικοί, αστικοί, αναγκαστικοί συνεταιρισμοί. Ιστορική εξέλιξη του Συνεργατισμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συνεταιριστικές αρχές και αξίες. Δομή, Οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση συνεταιρισμών. Το πλαίσιο της συνεταιριστικής ανάπτυξης. Συνεταιριστική εκπαίδευση και έρευνα. Συνεταιρισμοί και Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμπόδια στον Συνεργατισμό. Σύγκριση συνεταιρισμών με ιδιωτικές επιχειρήσεις. Συνεταιριστική Οικονομική. Πολιτική συνεταιρισμών και νομοθεσία. Δραστηριότητες, ωφέλειες και αδυναμίες συνεταιρισμών. Ο ρόλος των συνεταιρισμών στην οικονομική ανάπτυξη της υπαίθρου. Σύγχρονες τάσεις συνεργατισμού. 

Ανάπτυξη Αγροτικών Συνεταιρισμών στην Ελλάδα. Εναλλακτικοί σκοποί. Προβλήματα στην εφαρμογή των συνεταιριστικών αρχών. Στατιστικά στοιχεία των Αγροτικών Συνεταιρισμών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Παραδοσιακοί Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και εναλλακτικές μορφές συνεταιριστικής οργάνωσης. Ομάδες Παραγωγών. Θεωρία της επιχείρησης και αγροτικοί συνεταιρισμοί. Λειτουργικότητα και ο ρόλος των αγροτικών συνεταιρισμών στην αγορά. Συγκριτική ανάλυση στην διάρθρωση και στη νομοθεσία των αγροτικών συνεταιρισμών διεθνώς. Εφαρμογή μικροοικονομικής θεωρίας στους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Οικονομίες κλίμακας. Εσωτερική οργάνωση και αποτελεσματικότητα συνεταιριστικών οργανώσεων. Στρατηγικές ανάπτυξης αγροτικών συνεταιρισμών και βιομηχανιών τροφίμων. Το επιχειρηματικό σχέδιο ενός συνεταιρισμού. Πολιτική συγχωνεύσεων στους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Χρηματοδότηση και χρηματοοικονομικά προβλήματα στους συνεταιρισμούς. Αγροτικοί συνεταιρισμοί και συστήματα διασφάλισης ποιότητας. Οικονομική διαχείριση αγροτικών συνεταιρισμών. 

Φυσικά, ρεολογικά, χημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά των αγροτικών λυμάτων. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη διάθεση των λυμάτων. Επεξεργασία λυμάτων με φυσικές και χημικές μεθόδους. Διαχείριση των λυμάτων με σύγχρονες βιοτεχνολογικές μεθόδους. Αξιοποίηση των ζωικών αποβλήτων (Παραγωγή ενέργειας, Παραγωγή Πρωτεΐνης και ζωοτροφών από τα κτηνοτροφικά απόβλητα, κομποστοποίηση). 

Εγγειοβελτιωτικά έργα και έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων (αρδευτικά, στραγγιστικά, έργα αποθήκευσης και προμήθειας αρδευτικού νερού, έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, έργα τεχνητής επαναπλήρωσης υπόγειων υδροφορέων). Εγγειοβελτιωτικά έργα στην Ελλάδα. Μέθοδοι διανομής του αρδευτικού νερού. Επιφανειακά και υπό πίεση δίκτυα μεταφοράς του αρδευτικού νερού. Έργα ρύθμισης και μέτρησης της ροής. Έκταση αρδευτικών μονάδων και παροχές. Αποστραγγιστικά και υποστραγγιστικά δίκτυα, διατάξεις, υπολογισμοί στραγγιστικών αγωγών. Κατασκευαστικά στοιχεία. Προγραμματισμός, λειτουργία, ολοκληρωμένη και αειφορική διαχείριση και συντήρηση εγγειοβελτιωτικών έργων. Οικονομική ανάλυση και αξιολόγηση των εγγειοβελτιωτικών έργων. Προδιαγραφές μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων. Φορείς διαχείρισης εγγειοβελτιωτικών έργων. 

Έννοια, περιεχόμενο και αντικείμενο της οικονομικής Ζωικής Παραγωγής. Η κτηνοτροφία στην Ελλάδα και η συμβολή της στην οικονομία της χώρας. Συντελεστές και Κόστος Ζωικής Παραγωγής. Οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ως οικονομικές μονάδες. Κλάδοι Ζωικής Παραγωγής. Τεχνικοοικονομική ανάλυση κλάδων ζωικής παραγωγής. Ο Γραμμικός Προγραμματισμός ως εργαλείο σύνθεσης σιτηρεσίου. 

Ακολουθίες, Σειρές. Πίνακες και ορίζουσες. Παραγώγιση συναρτήσεων μιας και περισσοτέρων μεταβλητών. Ακρότατα συναρτήσεων. Ολοκλήρωση και μέθοδοι ολοκλήρωσης. Διαφορικές εξισώσεις. Στοιχεία αριθμητικής ανάλυσης. 

Στοιχεία υδροστατικής, κινηματικής και υδροδυναμικής. Στρωτή και τυρβώδης ροή σε κλειστούς αγωγούς, υπολογισμός απωλειών φορτίου με την εξίσωση Darcy – Weisbach. Εμπειρική εξίσωση απωλειών των Hazen – Williams. Επίλυ-ση προβλημάτων ροής και ακριβείς ρητές προσεγγιστικές εξισώσεις σε υπό πίε-ση σωληνωτούς αγωγούς. Συστήματα σωληνωτών αγωγών. Γραμμικές και τοπι-κές απώλειες φορτίου. Σωληνωτοί αγωγοί με αντλία. Δίκτυα διανομής νερού με σωληνωτούς αγωγούς. Η μέθοδος Hardy – Cross. Υπολογισμός δενδρώδους δικτύου. Κατάταξη ροών σε ανοικτούς αγωγούς. Εξίσωση ενέργειας για μόνιμη (σταθερή) ροή. Ειδική ενέργεια, κρίσιμη ροή, αριθμός Froude. Ανομοιόμορφη ροή. Μέθοδοι υπολογισμού ανομοιόμορφης ροής. Κατά μήκος τομές ελεύθερης επιφάνειας του νερού. Νόμος διατήρησης της ποσότητας κίνησης. Υδραυλικά άλματα. Καταβαθμός ελεύθερης υδατόπτωσης. 

Παγκόσμια οικονομική γεωγραφία του οίνου, ελληνικός αμπελώνας, νομοθετική κατάταξη των ελληνικών οίνων. Δομή και σύνθεση σταφυλής, πορεία ωρίμανσης, τεχνολογική ωριμότητα, καθορισμός του χρόνου συγκομιδής των σταφυλών. Οι ζυμομύκητες στην οινολογία, ζύμες οινοποίησης, ζύμες ασθενειών ή επαναζυμώσεων, ζύμες επιμολύνσεων, ζύμες με ιδιαίτερο τεχνολογικό ενδιαφέρον στην οινοποιία, χρησιμοποίηση επιλεγμένων ζυμών. H αλκοολική ζύμωση στους οίνους, βιοχημεία της αλκοολικής ζύμωσης. Tα γαλακτικά βακτήρια στην οινολογία, μηλογαλακτική ζύμωση και ασθένειες των γαλακτικών βακτηρίων στους οίνους. Τα οξικά βακτήρια στην οινολογία και οι ζυμώσεις-ασθένειες των οξικών βακτηρίων στους οίνους. Οινοποιήσεις. Διορθώσεις στη σταφυλόμαζα: εμπλουτισμός σε ζάχαρα, διόρθωση οξύτητας, προσθήκη τανίνης. Τεχνολογία ερυθρής, λευκής και ερυθρωπής οινοποίησης, ειδικές οινοποιήσεις: Καμπανίτης οίνος (Champagne), αφρώδεις οίνοι, γλυκοί οίνοι. Παρακολούθηση της αλκοολικής ζύμωσης και κατάλληλες παρεμβάσεις. Οινοπνευματώδη ποτά: Ορισμοί, τεχνολογία αποσταγμάτων και ευφραντικών.

Σελίδα: 1 2 3 4 5 6 7 ()