Μελέτη των φυσιολογικών λειτουργιών του φυτού από το επίπεδο του κυττάρου έως το επίπεδο του φυτού.

Βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις - Μηχανισμοί αντοχής. Αναγνώριση και μεταγωγή του σήματος καταπόνησης: Ο ρόλος των ορμονών και άλλων βιομορίων – κλειδιών. Η αντίδραση του φυτού σε δυσμενή περιβάλλοντα στο μοριακό, κυτταρικό και μεταβολικό επίπεδο και σε επίπεδο οργανισμού (γενικές έννοιες): Υποκινητές και έκφραση γονιδίων. Συντονισμός των αντιδράσεων του φυτού στην καταπόνηση. Οξειδωτική έκρηξη και ο ρόλος της στην άμυνα του φυτού.Αντιοξειδωτικός μηχανισμός (ενζυμικά και μη - ενζυμικά αντιοξειδωτικά μόρια). Επίδραση καταπονήσεων και μηχανισμοί αντοχής σε επιμέρους αβιοτικούς παράγοντες καταπόνησης: Υψηλές θερμοκρασίες. Θερμοκρασίες παγετού. Ανεπάρκεια οξυγόνου (ανοξία, υποξία).Έλλειψη νερού - ξηρασία. Αλατότητα. Βαρέα μέταλλα. Καταπονήσεις από μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες, εξελικτική προσαρμογή. Βιοτικοί παράγοντες καταπόνησης. Ο ρόλος του δευτερογενούς μεταβολισμού στην καταπόνηση. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ βιοτικών και αβιοτικών καταπονήσεων.

Παρουσιάζονται οι χημικές ιδιότητες του εδάφους και ο ρόλος των συστατικών της στερεής φάσης, όπως τα ορυκτά της αργίλου, η οργανική ουσία και τα οξείδια σιδήρου και η αλληλεπίδραση της στερεής φάσης με το εδαφικό διάλυμα.

Οι θεματικές ενότητες του μαθήματος είναι οι κάτωθι: βιολογία του χοίρου - ταξινόμηση, εξημέρωση και κατοικιδιοποίηση, γεωγραφική εξάπλωση, Παγκόσμια, Ευρωπαϊκή και Ελληνική χοιροτροφία, τύποι εκτροφής - καθετοποιημένη εκτροφή, φυλές, αναπαραγωγική διαχείριση, επιλογή γεννητόρων, ζωοτεχνική διαχείριση.

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές του σχεδιασμού του τοπίου υπό το πρίσμα της επιστήμης, τέχνης και τεχνικής της Αρχιτεκτονικής Τοπίου. Θεωρία: Ιστορία αρχιτεκτονικής τοπίου, βασικές αρχές ανάλυση περιοχής, σχεδιασμού και τοπιακής σύνθεσης, χρήση φυτών στην αρχιτεκτονική τοπίου, ο μεσογειακός κήπος, κατασκευαστικά στοιχεία του τοπίου, σχέδιο άρδευσης, ηλεκτροφωτισμού. Εργαστήριο: δημιουργία 2 μελετών αρχιτεκτονικής τοπίου στο στάδιο της προμελέτης. Επισκέψεις: Σε έργα αρχιτεκτονικής τοπίου στη Θεσσαλονίκη

Εξοικείωση με τις έννοιες τοπίο, η χωρική διάσταση του τοπίου, κάλυψη γης, χρήσεις γης, σχεδιασμός χρήσεων γης, μεταβολή χρήσεων γης, χρήσεις γης και γεωργία, προγραμματισμός τοπίου, χωροταξικός σχεδιασμός, ανάλυση τοπίου, αξιολόγηση τοπίου, αειφόρος ανάπτυξη, περιβαλλοντικά προβλήματα του πλανήτη, οικολογία τοπίου. Δημιουργία χάρτη χρήσεων γης για τμήμα του αστικού τοπίου, με έμφαση στους αστικούς υπαίθριους χώρους και τους χώρους πρασίνου. 

Εισαγωγή στη Χημεία Τροφίμων. Θρεπτικά συστατικά -  Ενεργειακή αξία των τροφίμων. Το νερό ως δομικό και λειτουργικό συστατικό των τροφίμων. Μοριακή και υπερμοριακή δομή του νερού στην υγρή και στερεά κατάσταση - φυσικές ιδιότητες του νερού. Αλληλεπιδράσεις του νερού με άλλα συστατικά. Ενεργότητα νερού και η σχέση της με τις διεργασίες ποιοτικής υποβάθμισης των τροφίμων. Νέες αντιλήψεις για το ρόλο του νερού στα τρόφιμα σχετικά με την ποιότητα και τη σταθερότητά τους. Στοιχεία χημείας και στερεοχημείας των υδατανθράκων και παραγώγων τους. Απλά σάκχαρα, ολιγοσακχαρίτες και πολυσακχαρίτες – παραδείγματα. Φυσικές ιδιότητες υδατανθράκων. Δομικές μεταβολές των υδατανθράκων στο διάλυμα, στοιχεία διαμόρφωσης μόνο-, δι- και πολυσακχαριτών, και σχέσεις με τη λειτουργική τους συμπεριφορά στα τρόφιμα - παραδείγματα. Χαρακτηριστικές αντιδράσεις και χημικές ιδιότητες των υδατανθράκων.  Το άμυλο ως θρεπτικό και λειτουργικό συστατικό των τροφίμων - μοριακή / υπερμοριακή δομή, φυσικές ιδιότητες. Τροποποιημένα άμυλα στη βιομηχανία τροφίμων. Στοιχεία χημείας αμινοξέων και πρωτεϊνών. Μοριακές και υπερμοριακές δομές, συμπεριφορά στο διάλυμα. Ταξινόμηση των πρωτεϊνών. Διαλυτότητα, μετουσίωση και άλλες φυσικές ιδιότητες των πρωτεϊνών. Αντιδράσεις χαρακτηριστικών ομάδων. Λειτουργικές ιδιότητες των πρωτεϊνών στα τρόφιμα. Στοιχεία χημείας των λιπών και ελαίων – ταξινόμηση, ονοματολογία και ανάλυση λιπαρών ουσιών των τροφίμων. Φυσικές ιδιότητες των λιπών και ελαίων (τήξη, πολυμορφισμός, άλλες φυσικές ιδιότητες).  Χημικές ιδιότητες των λιπαρών υλών. Στοιχεία τεχνολογίας παραλαβής και εξευγενισμού των λιπών. Γαλακτωματοποιητές. Μεταβολές στη δομή, ιδιότητες, λειτουργικά και διατροφικά χαρακτηριστικά των υδατανθράκων, πρωτεϊνών και λιπών κατά την επεξεργασία και τη συντήρηση των τροφίμων.