1. Εισαγωγή (Η γεωργία ως τέχνη και επιστήμη, η γεωργία και η διατροφή του πληθυσμού, η καταγωγή των καλλιεργούμενων φυτών, κατάταξη των καλλιεργούμενων φυτών με διάφορα κριτήρια) 2. Δομή και λειτουργία των φυτών μεγάλης καλλιέργειας 3. Περιβάλλον και ανάπτυξη φυτών – Κλίμα (Ηλιακή ακτινοβολία, Θερμοκρασία, Βροχόπτωση και λοιπά κατακρημνίσματα, Άνεμος, Φως, Εξατμισοδιαπνοή, Φωτοπερίοδος, Το γεωργικό κλίμα της Ελλάδας και η κατανομή των καλλιεργειών) 4. Περιβάλλον και ανάπτυξη φυτών – Έδαφος, Βιοτικοί παράγοντες. 5. Αύξηση, ανάπτυξη και απόδοση των καλλιεργειών 6. Αμειψισπορά 7. Κατεργασία του εδάφους 8. Θρέψη φυτών - λίπανση 9. Σπόρος και σπορά 10. Συστήματα καλλιέργειας (μονοκαλλιέργεια, συγκαλλιέργεια, συμβατική γεωργία, αειφορική γεωργία) 11. Συστήματα καλλιέργειας (Ολοκληρωμένη διαχείριση, Οργανική γεωργία, Γεωργία ακριβείας, νέες τάσεις στην γεωργία, κώδικας ορθής γεωργικής πρακτικής, περιβαντολογικοί δείκτες εφαρμογής κώδικα ορθής γεωργική πρακτικής). 12. Συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων φυτών μεγάλης καλλιέργειας που ενδιαφέρουν την Ελλάδα. Τα προϊόντα και η ποιότητα αυτών. 13. Συνοπτική παρουσίαση των εναλλακτικών καλλιεργειών όπως αρωματικά, φαρμακευτικά φυτά και ενεργειακές καλλιέργειες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Τα προϊόντα και η ποιότητα αυτών. 

Εισαγωγή στην γεωργία ακριβείας και στην εξοικονόμηση πόρων στη γεωργία. Βασικές αρχές και εξοπλισμός γεωργίας ακριβείας: GPS, αισθητήρες για την καταγραφή της χωρικής παραλλακτικότητας του εδάφους, της καλλιέργειας και της παραγωγής, μηχανήματα μεταβλητής δόσης αγροχημικών και νερού. Ζώνες διαχείρισης αγρού και χάρτες εφαρμογής εισροών με μεταβλητή δόση. Βασικές αρχές εξοικονόμησης πόρων, ενέργειας και υλικών στην αγροτική παραγωγή: συστήματα πλοήγησης ελκυστήρων, βιοκλιματικός σχεδιασμός αγροτικών κτιρίων για εξοικονόμηση ενέργειας, χρήση αντλιών θερμότητας για ψύξη και θέρμανση χώρων, ανάκτηση υλικών από τα αγροτικά απόβλητα και επαναχρησιμοποίηση τους στην αγροτική παραγωγή. Οφέλη από τη γεωργία ακριβείας και την εξοικονόμηση πόρων. Παραδείγματα εφαρμογών στην Ελλάδα.

• Βασικές έννοιες και αρχές της χημικής καταπολέμησης: βιολογική δράση, αποτελεσματικότητα, τοξικότητα • Μορφές τυποποίησης και κυκλοφορίας των σκευασμάτων γεωργικών φαρμάκων • Νομοθεσία για την έγκριση, κυκλοφορία και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων • Κατάταξη και κύριες ομάδες γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, λοιπά γεωργικά φάρμακα) • Συμπεριφορά των γεωργικών φαρμάκων στο περιβάλλον και εκτίμηση του κινδύνου από αυτά. • Ορθολογική και ασφαλής χρήση των γεωργικών φαρμάκων

Τυποπόποιηση Γεωργικών Φαρμάκων. Ελεγχος Γεωργικών Φαρμάκων: Ελεγχος ποιότητας σκευασμάτων Γεωργικών Φαρμάκων -Αρχές και μέθοδοι ανάλυσης Γεωργικών Φαρμάκων. Αρχές ορθής και ασφαλούς χρήσης και διακίνησης Γεωργικών Φαρμάκων.

  • Το μάθημα αποτελεί μία διερευνητική πρώτη σειρά παραδόσεων σχετικά με το φιλοσοφικό υπόβαθρο των Γεωργικών Εφαρμογών και ιδιαίτερα με τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου των γεωργο-εφαρμοστών στη σύγχρονη γεωργία.
  • Στην πραγματικότητα προσφέρει στους φοιτητές μία γενική εικόνα όσον αφορά τα πεδία δράσης του συμβουλευτικού έργου στη γεωργία, τη γνώση και την πληροφόρηση, τα προγράμματα γεωργικών εφαρμογών, τις στρατηγικές δράσης και μία πρώτη γνωριμία με τα χρησιμοποιούμενα μεθοδολογικά εργαλεία.
  • Ωστόσο, μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στις σύγχρονες τάσεις των γεωργικών εφαρμογών και συγκεκριμένα στη γεωργία ακριβείας, στην υιοθέτηση-διάχυση καινοτομιών, στην επικοινωνία και στον προσδιορισμό και αξιοποίηση των ηγετών γνώμης στην ύπαιθρο

Το ενεργειακό περιβάλλον στα αγροοικοσυστήματα. Επίδραση αβιοτικών και βιοτικών παραγόντων στο μικροκλίμα. Αβιοτικός παράγων φως» και επίδραση στα αγροοικοσυστήματα. Αβιοτικός παράγων θερμοκρασία» και επίδραση στα αγροοικοσυστήματα. Αλληλεπιδράσεις- Ανταγωνισμός σε αγροοικοσυστήματα. Αλληλεπιδράσεις- Αλληλοπάθεια σε αγροοικοσυστήματα. Αλληλεπιδράσεις αγροοικοσυστημάτων με άλλα οικοσυστήματα. Φαινολογία. Παραγωγικότητα αγροοικοσυστημάτων. Αγροδασοπονία. Οργανική (βιολογική) γεωργία. Ενεργειακά ισοζύγια σε αγροοικοσυστήματα. Βιοποικιλότητα σε αγροοικοσυστήματα. Χειρισμοί φυτικών υπολειμμάτων. Αποικοδόμηση. Ανακύκλωση θρεπτικών στοιχείων.

Το μάθημα "Γεωργική Οικονομική Έρευνα" είναι μάθημα επιλογής της κατεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και στόχο έχει την εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις έννοιες και το ρόλο της έρευνας στο γεωργικό τομέα. Σε συνδυασμό με τα εργαστηριακά μαθήματα οι φοιτητές/τριες αποκτούν γνώσεις στο σχεδιασμό έρευνας στον αγροτικό χώρο όπως και στην εκπόνηση έρευνας με τη χρήση πρωτογενών δεδομένων μέσω της διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας πρωτογενών δεδομένων, ερμηνείας και παρουσίασης αποτελεσμάτων έρευνας. 

Θεμελιακές έννοιες, ορισμοί και φυσικές ιδιότητες ρευστών. Επιφανειακή τάση και τριχοειδή φαινόμενα. Αποθήκευση και κίνηση του νερού στο έδαφος. Υγρασία του εδάφους. Υδατοϊκανότητα, σημείο μόνιμης μάρανσης, φαινόμενο ειδικό βάρος, βάθος ριζοστρώματος. Διαθέσιμη και ωφέλιμη υγρασία. Διηθητικότητα. Ανάγκες σε νερό των καλλιεργειών. Αρδευτικές παράμετροι: καθαρό και ολικό βάθος άρδευσης, διάρκεια άρδευσης, εύρος άρδευσης. Μέθοδοι άρδευσης: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και αρχές σχεδιασμού τους. Προέλευση του αρδευτικού νερού. Υδροστατική (ορισμοί, μεταβολή πίεσης με το βάθος, μέτρηση υδροστατικών πιέσεων – μανόμετρα, υπολογισμός υδροστατικών πιέσεων σε οριζόντιες και κεκλιμένες επιφάνειες, εφαρμογές). Υδροδυναμική (εξισώσεις συνέχειας, Bernoulli, ενέργειας, ποσότητας κίνησης, σωλήνας Pitot, μετρητής Venturi, εφαρμογές). Υδραυλικές κατασκευές και υδρομετρήσεις (Ροή σε οπές, εκκένωση δεξαμενής, θυρίδες – ελεύθερη εκροή και βυθισμένη θυρίδα, ροή πάνω από εκχειλιστές, εφαρμογές). Κλειστοί αγωγοί (Εξίσωση Darcy – Weisbach, βασικοί τύποι προβλημάτων σε αγωγούς υπό πίεση, εξίσωση Hazen – Williams, εφαρμογή της εξίσωσης ενέργειας σε απλά συστήματα σωληνωτών αγωγών, τοπικές και γραμμικές απώλειες, σωληνωτοί αγωγοί με αντλία, εφαρμογές).

Γενικές έννοιες, διαίρεση, πηγές και υποκείμενα δικαίου. Δικαιώματα, συμβάσεις, ενέχυρο, υποθήκη, εμπράγματο. Εμφύτευση, νομή, κυριότητα, χρησικτησία, συγκυριότητα, δουλείες, δικαιώματα στα δάση. Νομικό καθεστώς εταιρειών, συνεταιρισμών. Αγροτικοί νόμοι, συνεταιριστικό δίκαιο. Διάφορες κατηγορίες κτημάτων, δασικό δίκαιο.