Εισαγωγή στη διατροφή ιχθύων. Ηθολογία διατροφής ιχθύων. Διατροφικοί τύποι ιχθύων. Πεπτικό σύστημα ιχθύων. Μεταβολισμός ιχθύων. Διατροφή και ποιότητα εκτρεφόμενων ιχθύων. Ανάπτυξη και ανάγκες εκτρεφόμενων ιχθύων. Κατηγορίες ιχθυοτροφών. Κατάρτιση, παρασκευή, συντήρηση και χορήγηση σιτηρεσίων – τροφών ιχθύων. Διατροφή ιχθύων και υδάτινο περιβάλλον. Διατροφή και παθολογικές καταστάσεις ιχθύων. Προτεινόμενες προδιαγραφές σιτηρεσίων – τροφών εκτρεφόμενων ειδών ιχθύων. 

1.Βασικές έννοιες της διατροφής 2.Μοριακή διάσταση της διατροφής 3.Η ολοκλήρωση του μεταβολισμού 1: Ενέργεια 4.Η ολοκλήρωση του μεταβολισμού 2: πρωτεϊνες 5.Η ολοκλήρωση του μεταβολισμού 3: υδατάνθρακες και λιπίδια 6.Η γαστρεντερική οδός. 7.Ρυθμιστικά μόρια 8.Επίδραση διατροφικών παραγόντων στην παθογένεια της καρδιαγγειακής νόσου 9.Θρεπτικά συστατικά και οι επιδράσεις τους στην οστική υγεία 10.Εκτίμηση της επίδρασης της διατροφής στη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος 11.Έλεγχος της πρόσληψης τροφής 12.Παχυσαρκία - υποσιτισμός και επιπτώσεις στην υγεία 13.Διατροφικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη- Ανάπτυξη κατά την γήρανση  

Φυσικά, ρεολογικά, χημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά των αγροτικών λυμάτων. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη διάθεση των λυμάτων. Επεξεργασία λυμάτων με φυσικές και χημικές μεθόδους. Διαχείριση των λυμάτων με σύγχρονες βιοτεχνολογικές μεθόδους. Αξιοποίηση των ζωικών αποβλήτων (Παραγωγή ενέργειας, Παραγωγή Πρωτεΐνης και ζωοτροφών από τα κτηνοτροφικά απόβλητα, κομποστοποίηση). 

Στρατηγικές και μέθοδοι, οικονομικότητα καταπολέμησης. Καλλιεργητικές πρακτικές και μέτρα ενίσχυσης μηχανισμών άμυνας των φυτών. Παραγωγή πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού. Βιολογικά μέσα διαχείρισης των ασθενειών – Μηχανισμοί βιολογικού ελέγχου. Ανθεκτικότητα ποικιλιών, γενετική της αντοχής και διαγονιδιακά φυτά. Χημικά μέσα, τρόποι εφαρμογής και ανθεκτικότητα μυκήτων. Ολοκληρωμένη διαχείριση ασθενειών των φυτών.

Εισαγωγικές έννοιες διαχείρισης. Απόδοση ελκυστήρων. Απόδοση γεωργικών μηχανημάτων. Απόδοση χειριστών. Κόστος χρήσης ελκυστήρων - γεωργικών μηχανημάτων. Επιλογή ελκυστήρων – παρελκομένων. Επιλογή συνολικού μηχανικού εξοπλισμού. Αντικατάσταση μηχανημάτων. Συστήματα διαχείρισης των γεωργικών μηχανημάτων.

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τον φοιτητή στις έννοιες του εμπορίου και της ανταλλαγής στο πλαίσο της οικονομικής και πολιτικής του διάστασης. Ειδικότερα τα θέματα αυτά επικεντρώνονται στο αγροτικό εμπόριο και τις επιδράσεις του στον αγροτικό τομέα. Περιεχόμενο του μαθήματος αποτελούν τα εξής: έννοια, ρόλος, σημασία και ωφέλειες διεθνούς εμπορίου. Οικονομική και πολιτική διεθνούς εμπορίου. Θεωρίες διεθνούς εμπορίου. Ελεύθερο εμπόριο και προστατευτισμός. Συναλλαγματικές σχέσεις. Όροι εμπορίου και εμπορικό ισοζύγιο. Διεθνές εμπόριο και ανάπτυξη. Διακρατικές συμφωνίες. Φορείς και Οργανισμοί Διεθνούς Εμπορίου. GATT και WTO. Τελωνειακή ένωση. Διεθνείς Συμφωνίες Προϊόντων. (ICA). Τα κανάλια διανομής και η διαφήμιση στις διεθνείς αγορές. Εξαγωγές και εισαγωγές αγροτικών προϊόντων. Ειδικά θέματα διεθνούς εμπορίου.

Αυτό το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει στους φοιτητές τις βασικές αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας με έμφαση στο σύγχρονο σχεδιασμό, τον έλεγχο και τη διαχείριση της ολικής ποιότητας (εναλλακτικές προσεγγίσεις, εφαρμογές και επικρίσεις). Ειδικότερα, το περίγραμμα του μαθήματος περιλαμβάνει τα εξής:

 • 1. Εισαγωγή, η έννοια της ποιότητας
 • 2. Εξέλιξη των εννοιών της ποιότητας και πρότυπα ποιότητας
 • 3. Οργανισμός για την ολική ποιότητα και τη διαχείριση της διαδικασίας
 • 4. Ομάδες Ποιότητας και διαδικασίες ομαδικής εργασίας
 • 5. Εργαλεία επίλυσης βασικών προβλημάτων και εργαλεία για τη βελτίωση της ποιότητας
 • 6. Ηγεσία και την ενδυνάμωση
 • 7. Πρότυπα ποιότητας και επιτυχημένα μοντέλα
 • 8. Εφαρμογή και μελέτες περιπτώσεων
 • 9. Ποιότητα μέσω της βελτίωσης: Έξι σίγμα κ.α.
 • 10. Ποιότητα μέσω του προγραμματισμού και του σχεδιασμού
 • 11. Ποιότητα μέσω της καινοτομίας
 • 12. Ποιότητα μέσω της πληροφορικής
 • 13. Παρουσιάσεις έργων 

Εργαστηριακές ασκήσεις και θεωρία εισαγωγική εδαφολογίας.

Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία της αγροτικής αναδιάρθρωσης είναι η μετάβαση από μια οικονομία που βασίζεται στην παραγωγή σε μια οικονομία που βασίζεται στην κατανάλωση. Η τελευταία περιλαμβάνει μια ποικιλία δραστηριοτήτων με προεξέχουσα τον τουρισμό. Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση της φιλοσοφίας των ειδικών μορφών τουρισμού που αναπτύσσονται στην ύπαιθρο, αναλύοντας τα ειδικά και γενικά χαρακτηριστικά κάθε ειδικής μορφής τουρισμού μέσα από μελέτες περίπτωσης.

Συμπτωματολογία, αιτιολογία, επιδημιολογία και αντιμετώπιση των κυριότερων ασθενειών που προκαλούν μύκητες, προκαρυωτικοί μικροοργανισμοί και ιοί σε δενδρώδεις καλλιέργειες, αμπέλι, κηπευτικά, καλλωπιστικά και φυτά μεγάλης καλλιέργειας.

Περιγραφή

Χημική καταπολέμηση και ο ρόλος της στη φυτοπροστασία: Ιστορική αναδρομή-Ανάπτυξη γεωργικών φαρμάκων. Ομάδες Γεωργικών Φαρμάκων: εισαγωγή στη χημεία, τοξικολογία και χρήση των γεωργικών φαρμάκων, συμπεριφορά τους στο περιβάλλον και υπολειμματικότητα. Τυποποίηση και αρχές ορθής γεωργικής πρακτικής. Ετικέτα -Νομοθεσία