Γεωργικοί ελκυστήρες-τύποι-μέγεθος- κύρια μέρη. Μετάδοση της κίνησης. Συστήματα ανάρτησης των παρελκομένων. Δυνάμεις που ενεργούν στον ελκυστήρα. Γεωργικά μηχανήματα κύριας και δευτερεύουσας κατεργασίας του εδάφους, σποράς, λίπανσης και περιποίησης των φυτών. Ψεκασμοί. Λοιπές καλλιεργητικές εργασίες.

Αξιοποίηση ανανεώσιμων και εναλλακτικών πηγών ενέργειας στον αγροτικό τομέα. Άμεση και έμμεση χρήση της ηλιακής ενέργειας. Ηλιακοί συλλέκτες. Φωτοβολταϊκά συστήματα σε αγροτικές εγκαταστάσεις. Εφαρμογές της γεωθερμικής ενέργειας στη γεωργία. Δυνατότητες παραγωγής ενέργειας με την εκμετάλλευση πρώτων υλών αγροτικής προέλευσης. Παραγωγή ενέργειας και καυσίμων από τη βιομάζα.

Το ενδοκρινικό σύστημα. Δομή και σύνθεση των ορμονών. Τρόπος δράσης των ορ- μονών. Αδενοϋπόφυση. Νευροϋπόφυση. Επίφυση. Θυρεοειδής. Παραθυρεοειδείς. Φλοιός των επινεφριδίων. Μυελός των επινεφριδίων. Ορμόνες – Ωοθήκες. Όρχεις. Πλακούντας. Πάγκρεας. Πεπτικό Σύστημα. Μέτρηση ορμονών.

Εντομολογία Ν022Υ

Περιγραφή του μαθήματος και διδάσκοντες

 

Αντικείμενο του μαθήματος

Το μάθημα «Εντομολογία» διδάσκεται στους δευτεροετείς φοιτητές του Τμήματος Γεωπονίας και έχει ως αντικείμενο τη Μορφή και λειτουργίες των εντόμων (Μέρη του σώματος και εξαρτήματα), τους Τρόπους  λήψης τροφής (Πεπτικό σύστημα, αδένες), την Αναπαραγωγή (Αναπαραγωγικό σύστημα, Τρόποι αναπαραγωγής), την Επικοινωνία εντόμων (Νευρικό σύστημα, Αισθητήρια όργανα, Φερομόνες), την  Ανάπτυξη των εντόμων, τις Σχέσεις εντόμων με φυτά (Ζημίες και βλάβες που προκαλούν τα έντομα στα φυτά ξενιστές τους, Παραδείγματα εντόμων με οικονομική σημασία για τις καλλιέργειες της Ελλάδος), τις Μεθόδους και μέτρα καταπολέμησης εντόμων (Χημική μέθοδος, Βιολογικές Μέθοδοι (Φυσικοί εχθροί, ωφέλιμα έντομα), Μηχανικές και άλλες μέθοδοι (Παγίδες εντόμων), Βιολογική Καταπολέμηση, Ολοκληρωμένη καταπολέμηση.

Στόχος του μαθήματος είναι ο φοιτητής να αποκτήσει γνώσεις σχετικές με τη μορφή και τον τρόπο ανάπτυξης και συμπεριφοράς των εντόμων, τις ζημίες που προκαλούν στα φυτά και την οικονομική τους σημασία και βασικές αρχές για την αναγνώριση των κυριότερων εχθρών των καλλιεργειών και την αντιμετώπισή τους.

 Στο πλαίσιο του μαθήματος και των εργαστηριακών ασκήσεων, οι φοιτητές εξοικειώνονται με τις κυριότερες μορφές και εξαρτήματα ενήλικων και ανήλικων εντόμων, τους τύπους ζημιών που προκαλούν στα φυτά και τους τρόπους ανάπτυξης. Επίσης καλούνται να συλλέξουν έντομα, να τα αναγνωρίσουν και να προετοιμάσουν και παραδώσουν μία εντομολογική συλλογή με 30 διαφορετικά είδη.

Η τελική βαθμολογία διαμορφώνεται λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό των γραπτών εξετάσεων, τους βαθμούς των τριών ενδιάμεσων προόδων και τον βαθμό της εντομολογικής συλλογής

 

Διδάσκων καθηγητής

Οι παραδόσεις του μαθήματος γίνονται από τον καθηγητή Δημήτριο Κωβαίο.

Μηχανικός και ηλεκτρικός εξοπλισμός ρύθμισης περιβάλλοντος σταβλικών εγκαταστάσεων. Μηχανολογικός εξοπλισμός συντήρησης, προετοιμασίας και παράθεσης τροφής, συλλογής ζωοκομικών προϊόντων και αποκομιδής κόπρου. Βοηθητικός μηχανολογικός εξοπλισμός κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Εκμηχάνιση κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων σε σχέση με το μέγεθος, τον τύπο και τη μορφή τους.

 • Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα.
 • Η επιχειρηματικότητα στη θεωρία και στην πράξη.
 • Επιχειρηματικό και κοινωνικό περιβάλλον.
 • Εντοπισμός επιχειρηματικών ευκαιριών.
 • Μορφές επιχειρήσεων.
 • Χαρακτηριστικά επιχειρηματιών.
 • Αρχές κοστολόγησης.
 • Στοιχεία λογιστικής. Χρηματοδότηση.
 • Στοιχεία φορολογικού συστήματος.
 • Επιχειρηματικός σχεδιασμός – Επιχειρηματικά σχέδια.
 • Χαρακτηριστικά επιτυχημένης επιχείρησης.
 • Παραδείγματα καλών πρακτικών στον αγροτικό τομέα στην Ελλάδα και στον κόσμο. 

Έλεγχος ωριμότητας των σταφυλιών, Δείκτες ωριμότητας, Όργανα μέτρησης των ζαχάρων, Τρυγητός οινοποιήσιμων σταφυλιών, Πειραματική λευκή οινοποίηση, Πειραματική ερυθρή οινοποίηση, Σύσταση γλεύκους και οίνου, Προέλευση και μηχανισμοί σχηματισμού των διαφόρων συστατικών τους. Μέθοδοι ανάλυσης του γλεύκους, Δειγματοληψία-Συντήρηση, Αξιοπιστία των μεθόδων ανάλυσης, Έκφραση των αποτελεσμάτων, Έκφραση της συγκέντρωσης διαλυμάτων. Οξύτητα του οίνου, Μέθοδοι μέτρησης ολικής και πτητικής οξύτητας, Περιεκτικότητα του οίνου σε αλκοόλη, Όργανα μέτρησης της αλκοόλης, Ανάγοντα σάκχαρα, Αντίδραση Fehling, Mέθοδος προσδιορισμού LUFF-SCHOORL, Ζαχαρόζη, Έλεγχος νοθείας, Το διοξείδιο του θείου, Προσδιορισμός των θειικών αλάτων στον οίνο, Μέτρηση φαινολικών ενώσεων, Δείκτης FOLIN-CIOCALTEU, Δείκτης ολικών φαινολών, Φασματοσκοπία, Φασματοφωτόμετρα ορατού και υπεριώδους, Φασματοσκοπία φθορισμού, Ανίχνευση και προσδιορισμός του διγλυκοζίτη της μαλβιδίνης. Διαύγεια οίνου-θολώματα, Πρόληψη για την αποφυγή μελλοντικών θολωμάτων, Προσδιορισμός του σιδήρου, Αποσιδήρωση. Χρωματογραφία χαρτιού, Χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας, Μεταζυμωτικές διεργασίες οίνου, επιπλέον θεωρητικές γνώσεις για τη συμπλήρωση και καλύτερη εμπέδωση του γνωστικού αντικειμένου. Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση οινοπνευματωδών ποτών.

Οι θεματικές ενότητες του μαθήματος είναι οι κάτωθι: ορισμοί ευζωίας & ηθολογίας, εξημέρωση και κατοικιδιοποίηση των αγροτικών ζώων, ευζωία παραγωγικών ζώων σε διαφορετικά συστήματα εκτροφής, τύποι ηθολογίας αγροτικών ζώων, ηθολογία αιγοπροβάτων, ηθολογία χοίρου, ηθολογία ίππου, ηθολογία άγριας πανίδας - εκτροφεία θηραμάτων.

Γραμμικές και μη γραμμικές διαφορικές εξισώσεις πρώτης και δεύτερης τάξης. Διαφορικές εξισώσεις δεύτερης τάξης με μεταβλητούς συντελεστές. Σειρές Frobenious. Εξισώσεις και συναρτήσεις Bessel. Σειρές Fourier. Συστήματα διαφορικών εξισώσεων. Εφαρμογές σε προβλήματα των Γεωπονικών επιστημών. Εισαγωγή στις μερικές διαφορικές εξισώσεις. Επίλυση Μ.Δ.Ε. με μεθόδους διαχωρισμού των μεταβλητών, μετασχηματισμών Laplace και μεταβλητών ομοιότητας.