Αρθρόποδα (έντομα και ακάρεα) και άλλα ζώα (ποντίκια, πουλιά) που προσβάλλουν αποθηκευμένα προϊόντα. Βιολογία, Ζημίες που προκαλούν στα προϊόντα και μέθοδοι αντιμετώπισης.

Το μάθημα αυτό παρέχει γνώσεις που σχετίζονται με 1) τη βιολογία των ζιζανίων, 2) τις μεθόδους αντιμετώπισης και τα συστήματα διαχείρισης των ζιζανίων, 3) τα ζιζανιοκτόνα και τα φυτά, 4) τα ζιζανιοκτόνα και το έδαφος, 5) τη μορφοποίηση/τυποποίηση (σκευάσματα) και τον εξοπλισμό εφαρμογής των ζιζανιοκτόνων, 6) τα ζιζανιοκτόνα και τις ιδιότητές τους, 7) την ανθεκτικότητα των ζιζανίων στα ζιζανιοκτόνα και 8) τα γενετικώς τροποποιημένα φυτά με ανθεκτικότητα σε ζιζανιοκτόνα. Ειδικότερα, αναπτύσσονται εκτενώς και σε βάθος οι μηχανισμοί επιβίωσης των ζιζανίων (αναπαραγωγή, βιωσιμότητα σπόρων, λήθαργος, φύτρωμα, διασπορά), ο ανταγωνισμός και η αλληλοπάθεια μεταξύ ζιζανίων και καλλιεργούμενων φυτών, καθώς επίσης και η αξιοποίηση της ανταγωνιστικής ή/και αλληλοπαθητικής ικανότητας των καλλιεργούμενων φυτών στην αντιμετώπιση των ζιζανίων και στη μείωση της χρήσης των ζιζανιοκτόνων. Επιπροσθέτως, παρουσιάζονται οι μέθοδοι αντιμετώπισης και τα συστήματα διαχείρισης των ζιζανίων, αλλά και οι παράγοντες που επηρεάζουν τη δράση και την εκλεκτικότητα των ζιζανιοκτόνων εδάφους και φυλλώματος. Αναφέρονται οι διεργασίες απομάκρυνσης των ζιζανιοκτόνων από το έδαφος (προσρόφηση, εξάτμιση/εξάχνωση, έκπλυση, απορρόφηση από φυτά, χημική διάσπαση, φωτοχημική διάσπαση, μικροβιακή αποδόμηση) και οι επιδράσεις των ζιζανιοκτόνων στη μικροχλωρίδα και στην πανίδα του εδάφους. Επεξηγούνται οι διαδικασίες παραγωγής διαφόρων σκευασμάτων (τυποποίηση) των ζιζανιοκτόνων και αναφέρονται λεπτομερώς οι ιδιότητες των συστατικών των διαφόρων σκευασμάτων και τα μηχανήματα εφαρμογής τους. Επίσης, συζητώνται τα ζιζανιοκτόνα ανάλογα με το είδος των διεργασιών των φυτών που επηρεάζουν (ζιζανιοκτόνα που αναστέλλουν τη φωτοσύνθεση, τον μεταβολισμό του κυττάρου, και τη διαίρεση ή αύξηση του κυττάρου) και ειδικότερα ανάλογα με τον μηχανισμό-τρόπο δράσης τους. Επιπροσθέτως, αναφέρεται το φάσμα δράσης (αντιμετώπιση πλατύφυλλων ή αγρωστωδών, ετήσιων ή πολυετών ζιζανίων) των ζιζανιοκτόνων, η συνδυαστική δράση τους, η δυνατότητα ιονισμού και η συμπεριφορά τους στο έδαφος. Επίσης, παρουσιάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή, εξέλιξη και εμφάνιση ανθεκτικών πληθυσμών ζιζανίων σε ζιζανιοκτόνα και οι τρόποι διαχείρισης της ανθεκτικότητας. Τέλος, αναπτύσσονται εκτενώς ο τρόπος δημιουργίας των γενετικώς τροποποιημένων φυτών, αλλά και τα οφέλη και οι αρνητικές επιδράσεις (ανησυχίες/προβληματισμοί) από την καλλιέργειά τους.

Βασική ηλεκτροτεχνία: εναλλασσόμενο, τριφασικό ρεύμα, μετασχηματιστές. Ηλε- κτροκινητήρες: αρχές λειτουργίας, τύποι, χαρακτηριστικά. Στοιχεία λειτουργίας και χαρακτηριστικά μεγέθη αντλιών. Τύποι αντλιών. Εκλογή, εγκατάσταση και λειτουρ- γία αντλιών. Σπηλαίωση αντλιών. Συστήματα αντλήσεως.

Γενικές αρχές. Τύποι θερμοκηπίων. Φορτία. Χρήση ευρωκωδίκων. Κλίση οροφής. Θεμελίωση. Υλικά σκελετού και κάλυψης, και οι ιδιότητές τους. Ανάλυση παραμέτρων του περιβάλλοντος. Νόμοι μετάδοσης θερμότητας. Φαινόμενο θερμοκηπίου. Υγρασία, αερισμός, εμπλουτισμός με CO2, φωτισμός, δροσισμός. Συστήματα ελέγχου περιβάλλοντος (θέρμανση, δροσισμός κ.λ.π.). Χρήση ήπιων μορφών ενέργειας στη θέρμανση θερμοκηπίων.

Εισαγωγή - Βασικές αρχές της Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής. Συστατικά των τροφίμων: ενεργοφόρα (υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, λιπίδια), μη ενεργοφόρα (βιταμίνες, ανόργανα στοιχεία), βιοενερ! γά συστατικά. Διατροφική αξία των τροφίμων σε σχέση με τη σύστασή τους. Επίδραση της επεξεργασίας στα συστατικά των τροφίμων - Λειτουργικά τρόφιμα. Δυνητικοί μηχανισμοί δράσης των συστατικών των τροφίμων σε κλασικούς και νεότερους παράγοντες χρόνιων παθήσεων. Παρουσίαση και ανάλυση επίκαιρων θεμάτων που αφορούν τη σχέση διατροφής και υγείας.

Ιστορία της Επιστήμης. Ιστορία της Γεωργίας και της Γεωπονικής επιστήμης. Φιλοσοφία της Επιστήμης. Βιολογία - Γενετική – Βιοτεχνολογία. Ηθική – Βιοηθική. Περιβάλλον-Βιοηθική και Αειφορία. Επαγγελματική Δεοντολογία. 

Υδάτινο περιβάλλον και οργανισμοί, Εξέλιξη - Ταξινόμηση, Μορφολογία - εξωτερικά χαρακτηριστικά ιχθύων, Εσωτερική Μορφολογία - Φυσιολογία, Ενδοκρινές σύστημα, Αναπαραγωγή ιχθύων, Τροφή και τροφικές συνήθειες των ψαριών, Ηλικία και Αύξηση των ψαριών, Ιχθυογεωγραφία, Ιχθυοπανίδα της Ελλάδας, Αλιεία – βασικές έννοιες, Αλιευτικά μοντέλα και βασικές αρχές διαχείρισης αποθεμάτων, Τα ψάρια στο διαδίκτυο, επίσκεψη σε ερευνητικό ινστιτούτο.

Υδάτινο περιβάλλον και οργανισμοί, Εξέλιξη - Ταξινόμηση, Μορφολογία - εξωτερικά χαρακτηριστικά ιχθύων, Εσωτερική Μορφολογία - Φυσιολογία, Ενδοκρινές σύστημα, Αναπαραγωγή ιχθύων, Τροφή και τροφικές συνήθειες των ψαριών, Ηλικία και Αύξηση των ψαριών, Ιχθυογεωγραφία, Ιχθυοπανίδα της Ελλάδας, Αλιεία – βασικές έννοιες, Αλιευτικά μοντέλα και βασικές αρχές διαχείρισης αποθεμάτων, Τα ψάρια στο διαδίκτυο, επίσκεψη σε ερευνητικό ινστιτούτο.

Η δημογραφία αποτελεί θεμελιώδη προσέγγιση στην κατανόηση της κοινωνίας είτε αυτή είναι αστική είτε αγροτική . Στις μέρες μας ο πληθυσμός του ανεπτυγμένου κόσμου συρρικνώνεται. Οι γυναίκες γεννούν όλο και λιγότερα παιδιά. Οι άνθρωποι ζουν περισσότερα χρόνια. Ο αριθμός των συνταξιούχων αυξάνεται έναντι των εργαζομένων. Ο χάρτης της μετανάστευση αλλάζει και χώρες υποδοχής μεταναστών μετατρέπονται σε χώρες αποστολής μεταναστών και αντιστρόφως. Την αιτιολόγηση και αξιολόγηση των παραπάνω φαινομένων καθώς και τις αλλαγές που επιφέρουν σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο διαπραγματεύεται το μάθημα Κοινωνική Δημογραφία. Ειδικότερα περιλαμβάνει: Εισαγωγή στην Κοινωνική Δημογραφία. Μέγεθος και διάρθρωση του πληθυσμού. Δημογραφική γήρανση. Η εξέλιξη του πληθυσμού της Ελλάδας. Βιολογική ανανέωση του πληθυσμού. Βιολογική φθορά του πληθυσμού. Μεταναστεύσεις.