Εξέταση από άποψη συμπτωμάτων, αιτίων, συνθηκών ανάπτυξης και καταπολέμηση των μυκητολογικών ασθενειών σε δενδρώδεις καλλιέργειες

Εξέταση από άποψη συμπτωμάτων, αιτίων, συνθηκών ανάπτυξης και καταπολέμηση των μυκητολογικών ασθενειών σε δημητριακά, βιομηχανικά φυτά και ψυχανθή μεγάλης καλλιέργειας.

Το εδαφικό ενδιαίτημα. Οι μικροοργανισμοί του εδάφους: Βακτήρια, Ακτινομύκητες, Μύκητες, Φύκη, Πρωτόζωα, Ιοί, κατανομή των μικροοργανισμών στο έδαφος. Μικροβιακός μεταβολισμός. Μικροβιακή οικολογία-αλληλεπίδραση των μικροοργανισμών με τα ανόργανα και οργανικά συστατικά του εδάφους. Αλληλεπιδράσεις με τις φυσικές ιδιότητες του εδάφους. Αλληλεπιδράσεις των μικροοργανισμών με τις χημικές ιδιότητες του εδάφους - Κύκλος άνθρακα. Αποσύνθεση οργανικής ουσίας. Κύκλος του αζώτου. Νιτροποίηση, αμμωνιοποίηση. Κύκλος Ρ. Κύκλοι άλλων στοιχείων. Μυκόρριζες-Βιοτεχνολογία των μυκορριζών. Μικροβιολογία και βιοχημεία αποικοδόμησης ξενοβιοτικών ουσιών. Εφαρμογές.

Εισαγωγή στην επιστήμη της Οικολογίας. Οικολογία και εξέλιξη. Οικοσυστήματα και βιοκοινότητες. Χερσαίες μεγακοινότητες. Ενέργεια και παραγωγικότητα στα οικοσυστήματα. Τροφικές σχέσεις, τροφικά πλέγματα στα οικοσυστήματα. Βιογεωχημικοί κύκλοι. Φαινόμενο θερμοκηπίου. Ισοζύγια θρεπτικών στοιχείων στα οικοσυστήματα. Προσαρμογή οργανισμών στο περιβάλλον. Αύξηση και έλεγχος πληθυσμών. Δημογραφία. Ενδοειδικός ανταγωνισμός. Διειδικές (βιοτικές) αλληλεπιδράσεις (Aνταγωνισμός, Αρπακτικότητα, Αμοιβαιότητα, Συνεργασία). Μηχανισμοί ελέγχου στο οικοσύστημα. Ανάπτυξη και Εξέλιξη του οικοσυστήματος (Διαδοχή).

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών της Αγροτικής Οικονομίας με την επιστήμη του management και ειδικότερα του αγροτικού management προκειμένου να κατανοήσουν την αναγκαιότητά του στον αγροτικό χώρο. Αναλύονται οι έννοιες:

  • γεωργική εκμετάλλευση και τύποι γεωργικών εκμεταλλεύσεων,
  • οργάνωση και διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων,
  • αγρότης και ο ρόλος του στη λήψη αποφάσεων ως διαχειριστής της γεωργικής εκμετάλλευσης.  

Μέσω των θεματικών ενοτήτων του μαθήματος επιτυγχάνεται: - η κατανόηση των βασικών εννοιών της οικονομικής ζωικής παραγωγής - η εισαγωγή των φοιτητών στις έννοιες της γεωργικής λογιστικής και εκτιμητικής κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης - η εξοικείωση των φοιτητών με τον τρόπο υπολογισμού των οικονομικών αποτελεσμάτων και την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, την ερμηνεία των οικονομικών αποτελεσμάτων και το ρόλο τους στη λήψη αποφάσεων - η παρουσίαση μεθόδων κοστολόγησης κτηνοτροφικών προϊόντων και μεθόδων οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν ως εργαλεία λήψης αποφάσεων που αφορούν στη βελτιστοποίηση του οικονομικού αποτελέσματος της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και της σύνθεσης οικονομικού σιτηρεσίου

Βασικές αρχές και έννοιες οικονομικής φυσικών πόρων και περιβάλλοντος. Οικονομική της ευημερίας, ρύπανσης φυσικών πόρων, οικονομική της υγείας. Οικονομική ανάπτυξη, πολιτική και περιβάλλον.

Το μάθημα παρέχει γνώσεις στους τομείς της βιοοικονομίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας.

Παγκόσμια οικονομική γεωγραφία του οίνου, ελληνικός αμπελώνας, νομοθετική κατάταξη των ελληνικών οίνων. Δομή και σύνθεση σταφυλής, πορεία ωρίμανσης, τεχνολογική ωριμότητα, καθορισμός του χρόνου συγκομιδής των σταφυλών. Οι ζυμομύκητες στην οινολογία, ζύμες οινοποίησης, ζύμες ασθενειών ή επαναζυμώσεων, ζύμες επιμολύνσεων, ζύμες με ιδιαίτερο τεχνολογικό ενδιαφέρον στην οινοποιία, χρησιμοποίηση επιλεγμένων ζυμών. H αλκοολική ζύμωση στους οίνους, βιοχημεία της αλκοολικής ζύμωσης. Tα γαλακτικά βακτήρια στην οινολογία, μηλογαλακτική ζύμωση και ασθένειες των γαλακτικών βακτηρίων στους οίνους. Τα οξικά βακτήρια στην οινολογία και οι ζυμώσεις-ασθένειες των οξικών βακτηρίων στους οίνους. Οινοποιήσεις. Διορθώσεις στη σταφυλόμαζα: εμπλουτισμός σε ζάχαρα, διόρθωση οξύτητας, προσθήκη τανίνης. Τεχνολογία ερυθρής, λευκής και ερυθρωπής οινοποίησης, ειδικές οινοποιήσεις: Καμπανίτης οίνος (Champagne), αφρώδεις οίνοι, γλυκοί οίνοι. Παρακολούθηση της αλκοολικής ζύμωσης και κατάλληλες παρεμβάσεις. Οινοπνευματώδη ποτά: Ορισμοί, τεχνολογία αποσταγμάτων και ευφραντικών.

Βασικές έννοιες στην οργανική χημεία, ονοματολογία, στερεοχημεία, κατηγορίες οργανικών ενώσεων, κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων, αντιδράσεις σύνθεσης και ιδιότητες χημικές οργανικών ενώσεων, μακρομόρια.