Εισαγωγή στις υδατοκαλλιέργειες, Στοιχεία Ιχθυολογίας, Χαρακτηριστικά του
κατάλληλου για υδατοκαλλιέργεια νερού, Αλληλεπιδράσεις περιβάλλοντος –
υδατοκαλλιεργειών, Επιλογή θέσης εγκατάστασης μονάδας υδατοκαλλιέργειας,
Κριτήρια επιλογής ειδών κατάλληλων για υδατοκαλλιέργεια, Συστήματα και
μέθοδοι Υδατοκαλλιεργειών, Συστήματα Παραγωγής, Συστήματα Δεξαμενών,
Κύρια στάδια παραγωγής στις Υδατοκαλλιέργειες, Θρεπτικές ανάγκες ιχθύων
και οστρακοειδών, Βασικά χαρακτηριστικά των ιχθυοτροφών, Οργάνωση
μονάδων υδατοκαλλιεργειών, επίσκεψη σε μονάδες με υδατοκαλλιέργειες.

Η εκπόνηση της πτυχιακής διατριβής, είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται στο 9ο και 10ο εξάμηνο σπουδών, σε θέμα της Κατεύθυνσης που έχει επιλέξει να παρακολουθεί. η φοιτήτρια/ο φοιτητής. Η πτυχιακή διατριβή βαθμολογείται από 3 καθηγητές (επιβλέπων και δύο άλλοι καθηγητές) και λαμβάνει 30 ECTS.

Μηχανές εσωτερικής καύσης, θερμοδυναμικοί κύκλοι, κατασκευαστικά στοιχεία
κινητήρων, καύσιμα - λιπαντικά, συστήματα μετάδοσης κίνησης, συστήματα
οδήγησης και πέδησης, δοκιμές και απόδοση ελκυστήρων.

Μελέτη των στερεών συστατικών και των ιδιοτήτων τους και η επίδραση τους στις φυσικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στο έδαφος.

Έλεγχος ωριμότητας των σταφυλιών, Δείκτες ωριμότητας, Όργανα μέτρησης των ζαχάρων, Τρυγητός οινοποιήσιμων σταφυλιών, Πειραματική λευκή οινοποίηση, Πειραματική ερυθρή οινοποίηση, Σύσταση γλεύκους και οίνου, Προέλευση και μηχανισμοί σχηματισμού των διαφόρων συστατικών τους. Μέθοδοι ανάλυσης του γλεύκους, Δειγματοληψία-Συντήρηση, Αξιοπιστία των μεθόδων ανάλυσης, Έκφραση των αποτελεσμάτων, Έκφραση της συγκέντρωσης διαλυμάτων. Οξύτητα του οίνου, Μέθοδοι μέτρησης ολικής και πτητικής οξύτητας, Περιεκτικότητα του οίνου σε αλκοόλη, Όργανα μέτρησης της αλκοόλης, Ανάγοντα σάκχαρα, Αντίδραση Fehling, Mέθοδος προσδιορισμού LUFF-SCHOORL, Ζαχαρόζη, Έλεγχος νοθείας, Το διοξείδιο του θείου, Προσδιορισμός των θειικών αλάτων στον οίνο, Μέτρηση φαινολικών ενώσεων, Δείκτης FOLIN-CIOCALTEU, Δείκτης ολικών φαινολών, Φασματοσκοπία, Φασματοφωτόμετρα ορατού και υπεριώδους, Φασματοσκοπία φθορισμού, Ανίχνευση και προσδιορισμός του διγλυκοζίτη της μαλβιδίνης. Διαύγεια οίνου-θολώματα, Πρόληψη για την αποφυγή μελλοντικών θολωμάτων, Προσδιορισμός του σιδήρου, Αποσιδήρωση. Χρωματογραφία χαρτιού, Χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας, Μεταζυμωτικές διεργασίες οίνου, επιπλέον θεωρητικές γνώσεις για τη συμπλήρωση και καλύτερη εμπέδωση του γνωστικού αντικειμένου.

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση οινοπνευματωδών ποτών.

Εξετάζονται οι ασθένειες που προκαλούν προκαρυωτικοί μικροοργανισμοί (βακτήρια, θρεπτικώς απαιτητικά βακτήρια των αγγείων του ξύλου, φυτοπλάσματα) σε δενδρώδεις καλλιέργειες, αμπέλι, κηπευτικά, καλλωπιστικά και φυτά μεγάλης καλλιέργειας. Ειδικότερα, γίνεται περιγραφή της συμπτωματολογίας των ασθενειών και δίνονται στοιχεία που αφορούν την αιτιολογία, την επιδημιολογία και την αντιμετώπισή τους. Επίσης εξετάζονται αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις μη παρασιτικών ασθενειών που οφείλονται σε τροφοπενίες, τοξικότητες και δυσμενείς συνθήκες περιβάλλοντος στις παραπάνω καλλιέργειες.

 

Υδρολογικός κύκλος. Ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα. Μέτρηση των κατακρημνισμάτων και επεξεργασία των παρατηρήσεων. Διαδικασίες εκτίμησης των φάσεων του υδρολογικού κύκλου. Συγκράτηση από τη φυτοκάλυψη. Λιώσιμο χιονιού. Απορροή. Λεκάνες απορροής. Χαρακτηριστικά λεκανών απορροής και
υδρογραφικού δικτύου. Υδρογράφημα. Καθαρή και απορροϊκή βροχή. Υδρομετρία και υδρομετρικά δίκτυα. Επεξεργασία υδρομετρικών παρατηρήσεων. Πλημμυρικές απορροές. Μοναδιαίο και συνθετικά υδρογραφήματα: διερεύνηση και εφαρμογές τους. Στατιστική ανάλυση υδρολογικών μεταβλητών και ανάλυση συχνότητας ακραίων τιμών. Σχέσεις έντασης – διάρκειας – συχνότητας βροχοπτώσεων. Χρονική κατανομή βροχοπτώσεων. Επίδραση της κλιματικής αλλαγής και της αλλαγής χρήσεων γης στο υδατικό ισοζύγιο μιας λεκάνης απορροής. Διόδευση πλημμυρών. Διάβρωση εδαφών και μεταφορά φερτών υλών. Ξηρασία. Δείκτες ξηρασίας. Ανάλυση επικινδυνότητας ξηρασίας. Διαστασιολόγηση και μελέτη λειτουργίας ταμιευτήρων. Μαθηματικά μοντέλα στην υδρολογία και ανάλυση των μοντέλων βροχής – απορροής.

Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό υλοποίησης της

πρακτικής άσκησης» που επεξεργάζεται και δημοσιοποιεί με ανάρτηση στον ιστότοπο του

Τμήματος το μήνα Ιανουάριο κάθε έτους η ομάδα υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης».

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης σε φορείς υποδοχής του Δημόσιου ή Ιδιωτικού τομέα,

ΕΚΤΟΣ Α.Π.Θ. ή οποιουδήποτε άλλου εκπαιδευτικού ιδρύματος, ορίζεται σε ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ

(Ιούλιο – Αύγουστο) για όλους τους φοιτητές ανεξάρτητα από την κατεύθυνση σπουδών.

 Ως αναγκαία προϋπόθεση για την απόκτηση δικαιώματος πραγματοποίησης

ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ από τους φοιτητές του 4ου έτους και πάνω με βάση το έτος εγγραφής

τους στα μητρώα του Τμήματος, η επιτυχής εξέτασή τους σε έναν ελάχιστο αριθμό

μαθημάτων.

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της Γεωπονικής εκπαίδευσης και είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές και διαρκεί δύο (2) μήνες. Πραγματοποιείται σε Φορείς Υποδοχής του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα. Οι προϋποθέσεις, ο τρόπος οργάνωσης και υλοποίησης περιλαμβάνονται στον σχετικό κανονισμό της ΠΑ (υποχρεώσεις και δεσμεύσεις των ασκούμενων φοιτητών και των Φορέων Υποδοχής, αξιολόγηση της ΠΑ και άλλα συναφή θέματα). Η ΠΑ πιστώνεται με 10 ECTS. Η επίδοση των φοιτητών στην Πρακτική άσκηση αξιολογείται με την ένδειξη "επιτυχώς" ή "ανεπιτυχώς" (Ε-Α).

Πρακτική άσκηση φοιτητών Γεωπονίας 2023

Ασθένειες Δενδρωδών και Αμπέλου που οφείλονται σε μύκητες/ωομύκητες και, ιούς και συναφή με ιούς αίτια.

Εισαγωγή - Συμπτώματα ασθενειών των φυτών - Κλινική διάγνωση ασθενειών των φυτών -Εργαστηριακή Διάγνωση Μυκήτων / μορφολογικά χαρακτηριστικά - Εργαστηριακή Διάγνωση ιών- βιοδοκιμές/ορολογικές δοκιμές - Μοριακή διάγνωση παθογόνων - Καλλιεργητικά μέτρα αντιμετώπισης ασθενειών - Μέθοδοι απολύμανσης εδάφους - Χημική καταπολέμηση: Τύποι μυκητοκτόνων/τρόποι δράσης/τρόποι εφαρμογής - Χημική καταπολέμηση: Ανθεκτικότητα σε μυκητοκτόνα - Βιολογική Καταπολέμηση Ασθενειών - Ολοκληρωμένη Διαχείριση ασθενειών

Στοιχεία για την κατασκευή και τα υλικά κάλυψης του θερμοκηπίου. Επίδραση του περιβάλλοντος του θερμοκηπίου στην ανάπτυξη των φυτών (Ηλιακή ακτινοβολία, θερμοκρασία, σχετική υγρασία, ατμόσφαιρα θερμοκηπίου, εξαερισμός). Απολύμανση του εδάφους. Υδροπονική καλλιέργεια λαχανοκομικών ειδών (Αρχές, συστήματα, εξοπλισμός, υποστρώματα, θρεπτικά διαλύματα). Η καλλιέργεια στο θερμοκήπιο των λαχανοκομικών ειδών (Αγγούρι, τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, φασολάκι, κολοκυθάκι, πεπόνι, μαρούλι).

Τα θρεπτικά στοιχεία (Απαραίτητα, ευεργετικά και τοξικά) και οι απαιτήσεις των καλλιεργειών. Το έδαφος ως μέσο παροχής θρεπτικών συστατικών. Η πρόσληψη θρεπτικών στοιχείων (Μετακίνηση θρεπτικών στοιχείων προς την επιφάνεια της ρίζας, απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων από τη ρίζα, απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων από τα φύλλα). Άζωτο, φώσφορος, κάλιο, ασβέστιο, μαγνήσιο, θείο, σίδηρος, ψευδάργυρος, βόριο, μαγγάνιο, χαλκός, μολυβδαίνιο, χλώριο. Βιοδιεγέρτες (Μη μικροβιακοί βιοδιεγέρτες: Προϊόντα υδρόλυσης πρωτεϊνών, εκχυλίσματα φυκιών, χουμικά και φουλβικά οξέα, αγροδιατροφικά και βιομηχανικά παραπροϊόντα. Μικροβιακοί βιοδιεγέρτες: Βακτήρια που προάγουν την ανάπτυξη των φυτών, ωφέλιμοι μύκητες). Η ανάλυση εδάφους, η φυλλοδιαγνωστική και η μακροσκοπική εξέταση των συμπτωμάτων ως μέσα διάγνωσης της τροφοπενίας ή περίσσειας στοιχείων. Ο ρόλος των μυκορριζίων στη θρέψη των φυτών. Η επίδραση της αλατότητας στα φυτά. Ανόργανη και οργανική λίπανση. Λιπάσματα.

Αναφέρονται οι κυριότερες ασθένειες που προκαλούν μύκητες, προκαρυωτικοί οργανισμοί και ιοί σε κηπευτικά και φυτά μεγάλης καλλιέργειας. Πιο ειδικά γίνεται περιγραφή της συμπτωματολογίας των ασθενειών και δίνονται στοιχεία που αφορούν την αιτιολογία, την επιδημιολογία και την αντιμετώπισή τους.