Οι φοιτητές μελετούν δασικές έννοιες όπως: η σύσταση του δένδρου, ρίζες και λειτουργία τους, ο κορμός και οι στρώσεις που τον διέπουν, φύλλα και φωτοσύνθεση, εδαφικό κάλυμμα, απώλεια γης (υποβάθμιση, διάβρωση, αλάτωση. Τα κείμενα συνοδεύονται από ασκήσεις για καλύτερη εμπέδωση και κατανόηση του μαθήματος και του λεξιλογίου.