Καλλωπιστικά φυτά (Δένδρα και Θάμνοι) – Βοτανικοί Κήποι, Χαρακτηριστικά των αστικών εδαφών, Αειφορική διαχείριση των αστικών εδαφών, Τεχνικές στράγγισης των αστικών εδαφών, Σχεδιασμός και κατασκευή σταθερού εδαφικού προφίλ στα αστικά εδάφη, Υποστρώματα κατάλληλα για δώματα (φυσικά και ανακυκλωμένα), Εδαφοβελτιωτικά για τα αστικά εδάφη, Αστικό – Περιαστικό περιβάλλον και εξελικτικοί – προσαρμοστικοί μηχανισμοί των ειδών, Προστασία γενετικής ποικιλότητας σε αστικό – περιαστικό περιβάλλον, Επίδραση καταπονήσεων αστικού – περιαστικού χώρου στο DNA, Γενετική βελτίωση για ανθεκτικότητα στις καταπονήσεις του αστικού και περιαστικού χώρου, Μέθοδοι επιλογής πολλαπλών γνωρισμάτων για κάλυψη των αναγκών του αστικού και περιαστικού χώρου με γενετικά βελτιωμένο υλικό, Βλαστικός πολλαπλασιασμός, Τεχνικές αναπαραγωγής δασικών καλλωπιστικών φυτών (εγγενής-αγενής πολλαπλασιασμός), Κλωνική δασοπονία, Οικολογικές αλληλεπιδράσεις πρασίνου και αστικού περιβάλλοντος, Κλαδεύσεις και περιποίηση των φυτών στο αστικό περιβάλλον, Παραγωγή φυτευτικού υλικού σε φυτώρια για αστική χρήση, Ψηφιακά μητρώα δένδρων και δείκτες αξιολόγησης των δασοκομικών χαρακτηριστικών των δένδρων.

Φως και ροή ενέργειας στα δασικά οικοσυστήματα, Θερμοκρασιακές σχέσεις και δασικά οικοσυστήματα, Δασοκομικός χειρισμός και υδατικές σχέσεις, Ανάλυση δομής και βιοποικιλότητα στα δασικά οικοσυστήματα, Μεταβολές και έλεγχος πληθυσμών στα δασικά οικοσυστήματα, Οικολογία των σπόρων, Δασοκομικός χειρισμός και θρεπτικές σχέσεις στα δασικά οικοσυστήματα, Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην εξέλιξη-διαδοχή δασικών οικοσυστημάτων, Επίδραση των περιβαλλοντικών προβλημάτων (π.χ. φαινόμενο θερμοκηπίου, ρύπανση ατμόσφαιρας, κ.λπ.) στα δασικά οικοσυστήματα, Οικολογία αύξησης υπέργειου τμήματος και ριζών δένδρων σε δασικά οικοσυστήματα, Οικολογία παρόχθιων οικοσυστημάτων, Ανάλυση και δυναμική πυρόπληκτών οικοσυστημάτων, Δασικά οικοσυστήματα και δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα.

Βιοποικιλότητα, σπανιότητα και οικολογικές διαδικασίες που την προκαλούν. Χαρακτηριστικά πληθυσμού σπάνιων ειδών.

Παράγοντες που επηρεάζουν τη μείωση πληθυσμών: δημογραφικοί, γενετικοί και περιβαλλοντικοί. Αίτια και διαδικασίες εξάλειψης ειδών. Απειλές ενδιαιτημάτων, εισβλητικά είδη και ασθένειες.

Στοιχεία ανάλυσης βιωσιμότητας πληθυσμού (PVA), ελάχιστο μέγεθος, ελάχιστη δυναμική έκταση. Μελέτες περίπτωσης. Εκτίμηση κινδύνου εξάλειψης και καθορισμός προτεραιοτήτων διατήρησης.

Διαχείριση οικοσυστημάτων. Προσαρμοστική διαχείριση (adaptive management) και συστήματα παρακολούθησης πληθυσμών και ενδιαιτημάτων.

Καθορισμός κριτηρίων ίδρυσης προστατευόμενων περιοχών. Παράγοντες υποβάθμισης προστατευόμενων περιοχών. Σχέδιο διαχείρισης απειλούμενων ειδών εκτός και εντός προστατευόμενων περιοχών.

Οικολογία και Διαχείριση Σπάνιων.pdfΟικολογία και Διαχείριση Σπάνιων.pdf

Αρχές και εκτίμηση δημογραφικών παραμέτρων πληθυσμού. Εκτίμηση παραμέτρων ζωοκοινότητας. Εκτίμηση παραμέτρων ενδιαιτήματος από επίπεδο μικρο-κλίμακας σε επίπεδο τοπίου.

Στοιχεία διαχείρισης του ενδιαιτήματος για την άγρια πανίδα σε εξελικτικό και οικοσυστημικό πλαίσιο.

Ολοκληρωμένα υποδείγματα διαχείρισης ενδιαιτήματος-άγριας πανίδας και συστήματα παρακολούθησης.