Στο μάθημα παρουσιάζεται η ιατρική των αρχαίων λαών, η Ομηρική ιατρική, τα ιατρικά στοιχεία της Ελληνικής μυθολογίας, η ιατρική που ασκούνταν στα μαντεία και ιδιαίτερα η Ασκληπιακή ιατρική. Αναφέρονται οι προσωκρατικές φιλοσοφικές σχολές και η επίδρασή τους στη μετατροπή της ιατρικής από θεοκρατική σε ορθολογιστική και στη συνέχεια μελετάται η ιπποκρατική ιατρική. Γίνεται αναφορά στην ιατρική της Ελληνιστικής/Αλεξανδρινής περιόδου, στην Ελληνο-Ρωμαϊκή ιατρική και ιδιαίτερα στη Γαληνική ιατρική. Παρουσιάζεται η ιατρική του Μεσαίωνα, η Αραβική ιατρική και η ιατρική που ασκήθηκε στο Βυζάντιο. Τέλος, περιγράφονται οι νέες συνθήκες, οι ανακαλύψεις και οι σημαντικότερες μορφές της Αναγέννησης, του 17ου, του 18ου, του 19ου και του 20ου αιώνα

Βασικές αρχές φαρμακολογίας, κατάχρηση φαρμάκων και εξαρτήσεις, φάρμακα του ΑΝΣ και του ΚΝΣ. 

Η επιστημονική και κοινωνική συγκρότηση των φοιτητών/τριών μέσα από τη γνωριμία με το εύρος των δραστηριοτήτων της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και της ειδικότητας της Γενικής Ιατρικής. Η εκπαίδευση τους σε πραγματικές συνθήκες μέσω της επαφής τόσο με υγιή όσο και ασθενή μέλη της κοινότητας. Μετά την παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει: • να αναγνωρίζουν την επιδημιολογική – πληθυσμιακή οπτική των προβλημάτων υγείας στην κοινότητα, να γνωρίζουν τις δυνατότητες πρόληψης της νόσου και προαγωγής της υγείας • να έχουν κατανοήσει το εύρος των επιστημονικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών της φροντίδας υγείας στην κοινότητα, το οποίο περιλαμβάνει την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη της νόσου, τη διάγνωση, τη θεραπεία, την αποκατάσταση και την κοινωνική επανένταξη • να μπορούν να διακρίνουν τα όρια μεταξύ των βαθμίδων υπηρεσιών υγείας και τη λειτουργία της διασύνδεσης μεταξύ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας / τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας • να κατανοήσουν καλύτερα τη σχέση μεταξύ βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων, • να εκτεθούν στην προσέγγιση της Γενικής Ιατρικής στην εκτίμηση αναγκών υγείας του πληθυσμού, τη διάγνωση στην κοινότητα και την διαχείριση των προβλημάτων υγείας του πληθυσμού. 

Η γνώση της φυσιολογικής λειτουργίας του νευρικού, πεπτικού και ενδοκρινικού συστήματος του ανθρώπινου σώματος. 

Η γνώση της φυσιολογικής λειτουργίας του κυκλοφορικού, αναπνευστικού και ουροποιητικού συστήματος του ανθρώπινου σώματος. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα Η εκπαίδευση των φοιτητών/τριών στις πραγματικές συνθήκες καθημερινής ιατρικής εκτός νοσοκομείου, η καλύτερη προετοιμασία τους για την άσκηση υπηρεσίας υπαίθρου και γενικά την επιστημονική και κοινωνική συγκρότησή τους μέσα από τη γνωριμία με το εύρος των δραστηριοτήτων της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και της ειδικότητας της Γενικής Ιατρικής. 

Κλασσική Μηχανική, Σχετικότητα, Κβαντική θεωρία, Δομή Ατόμου, Δομή Πυρήνα, Ραδιενέργεια, Πυρηνικές αντιδράσεις, Ακτίνες Χ, Επιταχυντές φορτισμένων σωματιδίων, Αλληλεπιδράσεις γ, Χ φωτονίων με την ύλη, Αλληλεπιδράσεις φορτισμένων σωματιδίων με την ύλη, Δοσιμετρία ιοντιζουσών ακτινοβολιών, Μέθοδοι και όργανα Δοσιμετρίας, Φυσικές αρχές Ακτινοδιαγνωστικής, Φυσικές αρχές Πυρηνικής Ιατρικής, Φυσικές αρχές Ακτινοθεραπείας, Στοιχεία Ραδιοβιολογίας, Στοιχεία Ακτινοπροστασίας, Ενέργεια, Έργο και Θερμότητα, Φυσική του Σκελετού, Κυματική, Ακουστική, Υπέρηχοι, Γεωμετρική Oπτική, Ακτινοβολία LASER, Βασικές Φυσικές ιδιότητες της ροής των Υγρών, Βασικές Εφαρμογές στην Ουροδυναμική, Μεταφορά ύλης μέσω μενβρανών και βιολογικών τοιχωμάτων, Φυσικές ιδιότητες των αερίων, Ηλεκτρικά πεδία-Ηλεκτροστατική, Ηλεκτρικό ρεύμα, Μαγνητισμός, Χρήσιμα βιοηλεκτρικά πρότυπα, Ημιαγωγοί-Στοιχεία Ηλεκτρονικής, Βιο-μηχανολογία, Πυρηνικός Μαγνητικός Συντονισμός -Απεικόνιση, Μη Ιοντίζουσες ακτινοβολίες, Ύλη των εργαστηριακών ασκήσεων. 

Εργαστήρια μαθήματος "Εισαγωγή στη Βιολογική Χημεία" 

Εργαστήρια Βιολογικής Χημείας 2, γ' εξαμήνου

Το μάθημα έχει σκοπό: -να ενημερώσει το φοιτητή για τις επιμέρους επιδιώξεις της ιατρικής εκπαιδευτικής διαδικασίας, τόσο στην παραδοσιακή, όσο και στη σύγχρονη εκπαίδευση, να του ενισχύσει τον πρωταρχικό εκπαιδευτικό στόχο, να μάθει πώς να μαθαίνει, σε σύγκριση με την αποκλειστική συσσώρευση όγκου γνώσεων, -να τον κάνει ικανό και διαθέσιμο να αποτιμά τη διαδικασία των Ιατρικών Σπουδών και να συμμετέχει ενεργά σε αυτήν, στηρίζοντας την Αναβάθμιση Σπουδών και Λειτουργιών. 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στη νομική επιστήμη και σκέψη καθώς και η κατανόηση βασικών εννοιών του αστικού δικαίου, και ιδίως του προσώπου και του δικαιώματος, που εμπίπτουν στην ύλη του πρώτου βιβλίου του Αστικού Κώδικα και συνιστούν θεμέλια για την περαιτέρω νομική τους παιδεία. 

Επιδιωκόμενοι στόχοι: Μετά από συνεχή και ενεργητική συμμετοχή στο μάθημα ο/η φοι‐ τητής/τρια θα πρέπει να μπορεί να διαβάζει και να καταλαβαίνει δημοσιευμένες εργασίες και να εκτιμά τη χρησιμότητα και πιθανή εφαρμογή των αποτελεσμάτων τους. Να γνωρίζει τις βασικές αρχές ερευνητικού σχεδιασμού και να αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες για τη συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων. Να είναι ικανός να επιλέγει ποσοτι‐ κές και ποιοτικές μεθόδους ανάλυσης, να γνωρίζει να επιλέγει τις απαραίτητες μεθόδους ανάλυσης των δεδομένων και να αποκτήσει οικειότητα στην ανάλυση δεδομένων με τη βοήθεια λογισμικών βιοστατιστικής και συγκεκριμένα το SPSS. Να αναγνωρίζει τη σημασία της δεοντολογικής συνάφειας της έρευνας με τις πραγματικές ανάγκες υγείας του πληθυσμού και να είναι εξοικειωμένος με τις δεοντολογικές αρχές, τη σχετική νομοθεσία και τα πλαίσια της ερευνητικής δραστηριότητας. Γενικές Ικανότητες: Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής Περιεχόμενο Μαθήματος: Εισαγωγή στη μεθοδολογία έρευνας ‐ Εισαγωγή στην τεκμηριωμένη ιατρική (evidence based medicine) ‐ Διατύπωση ερευνητικού ερωτήματος ‐ Μεταβλητές ‐ σχέσεις ‐ υποθέσεις ‐ Κριτική ανάλυση επιστημονικών άρθρων ‐ Είδη ερευνών: ποσοτική /ποιοτική ‐ Ποσοτική έρευνα ‐ δείκτες ‐ μέτρα ‐ σχεδιασμός έρευνας ‐ Κριτήρια τεκμηρίωσης και αποδοχής μιας αιτιολογικής υπόθεσης ‐ Δειγματοληψία ‐ διαστρωμάτωση ‐ Σχεδιασμός ερευνητικών εργαλείων ‐ Βιοστατιστική ‐ Κλινική Επιδημιολογία ‐ Ποιοτική έρευνα ‐ Εγκυρότητα, αξιοπιστία και δεοντολογία έρευνας ‐ Aναζήτηση βιβλιογραφικών πηγών. Αξιολόγηση ιατρικών περιοδικών ‐ Η έρευνα στην Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ. 

Το μάθημα Ξενόγλωσση Ιατρική Ορολογία Ι (Γερμανικά) μπορούν να επιλέξουν οι φοιτητές της Ιατρικής με γνώσεις Γερμανικής γλώσσας από το επίπεδο Β1. Πρόκειται για τη διδασκαλία ειδικής γλώσσας με κείμενα του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου και επιπέδου γνώσεων της γερμανικής. Οι σημειώσεις τις διδάσκουσας είναι σε ηλεκτρονική μορφή και θα αναρτηθούν στο συγκεκριμένο μάθημα όπως και κάθε άλλο επιπλέον υλικό που θα κριθεί απαραίτητο κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος. Χρήση πολυμέσων 

Το μάθημα Γερμανικά Ι(1/4) μπορούν να επιλέξουν οι πρωτοετείς φοιτητές της με γνώσεις Γερμανικής γλώσσας επιπέδου Α2- Β1. Πρόκειται για τη διδασκαλία ειδικής γλώσσας με κείμενα του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου και επιπέδου γνώσεων της γερμανικής. Οι σημειώσεις τις διδάσκουσας είναι σε ηλεκτρονική μορφή και θα αναρτηθούν στο συγκεκριμένο μάθημα όπως και κάθε άλλο επιπλέον υλικό που θα κριθεί απαραίτητο κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος. Χρήση πολυμέσων. 

Επιλεγόμενο, διατομεακό φροντιστηριακό μάθημα. Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων για τη συγγραφή ιατρικών συνταγών και τη φαρμακοθεραπεία με βάση τις αρχές της τεκμηριωμένης ιατρικής.