Η γνώση της φυσιολογικής λειτουργίας του νευρικού, πεπτικού και ενδοκρινικού συστήματος του ανθρώπινου σώματος. 

Η γνώση της φυσιολογικής λειτουργίας του κυκλοφορικού, αναπνευστικού και ουροποιητικού συστήματος του ανθρώπινου σώματος. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα Η εκπαίδευση των φοιτητών/τριών στις πραγματικές συνθήκες καθημερινής ιατρικής εκτός νοσοκομείου, η καλύτερη προετοιμασία τους για την άσκηση υπηρεσίας υπαίθρου και γενικά την επιστημονική και κοινωνική συγκρότησή τους μέσα από τη γνωριμία με το εύρος των δραστηριοτήτων της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και της ειδικότητας της Γενικής Ιατρικής. 

Κλασσική Μηχανική, Σχετικότητα, Κβαντική θεωρία, Δομή Ατόμου, Δομή Πυρήνα, Ραδιενέργεια, Πυρηνικές αντιδράσεις, Ακτίνες Χ, Επιταχυντές φορτισμένων σωματιδίων, Αλληλεπιδράσεις γ, Χ φωτονίων με την ύλη, Αλληλεπιδράσεις φορτισμένων σωματιδίων με την ύλη, Δοσιμετρία ιοντιζουσών ακτινοβολιών, Μέθοδοι και όργανα Δοσιμετρίας, Φυσικές αρχές Ακτινοδιαγνωστικής, Φυσικές αρχές Πυρηνικής Ιατρικής, Φυσικές αρχές Ακτινοθεραπείας, Στοιχεία Ραδιοβιολογίας, Στοιχεία Ακτινοπροστασίας, Ενέργεια, Έργο και Θερμότητα, Φυσική του Σκελετού, Κυματική, Ακουστική, Υπέρηχοι, Γεωμετρική Oπτική, Ακτινοβολία LASER, Βασικές Φυσικές ιδιότητες της ροής των Υγρών, Βασικές Εφαρμογές στην Ουροδυναμική, Μεταφορά ύλης μέσω μενβρανών και βιολογικών τοιχωμάτων, Φυσικές ιδιότητες των αερίων, Ηλεκτρικά πεδία-Ηλεκτροστατική, Ηλεκτρικό ρεύμα, Μαγνητισμός, Χρήσιμα βιοηλεκτρικά πρότυπα, Ημιαγωγοί-Στοιχεία Ηλεκτρονικής, Βιο-μηχανολογία, Πυρηνικός Μαγνητικός Συντονισμός -Απεικόνιση, Μη Ιοντίζουσες ακτινοβολίες, Ύλη των εργαστηριακών ασκήσεων. 

Εργαστήρια μαθήματος "Εισαγωγή στη Βιολογική Χημεία" 

Εργαστήρια Βιολογικής Χημείας 2, γ' εξαμήνου

Το μάθημα έχει σκοπό: -να ενημερώσει το φοιτητή για τις επιμέρους επιδιώξεις της ιατρικής εκπαιδευτικής διαδικασίας, τόσο στην παραδοσιακή, όσο και στη σύγχρονη εκπαίδευση, να του ενισχύσει τον πρωταρχικό εκπαιδευτικό στόχο, να μάθει πώς να μαθαίνει, σε σύγκριση με την αποκλειστική συσσώρευση όγκου γνώσεων, -να τον κάνει ικανό και διαθέσιμο να αποτιμά τη διαδικασία των Ιατρικών Σπουδών και να συμμετέχει ενεργά σε αυτήν, στηρίζοντας την Αναβάθμιση Σπουδών και Λειτουργιών. 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στη νομική επιστήμη και σκέψη καθώς και η κατανόηση βασικών εννοιών του αστικού δικαίου, και ιδίως του προσώπου και του δικαιώματος, που εμπίπτουν στην ύλη του πρώτου βιβλίου του Αστικού Κώδικα και συνιστούν θεμέλια για την περαιτέρω νομική τους παιδεία. 

Επιδιωκόμενοι στόχοι: Μετά από συνεχή και ενεργητική συμμετοχή στο μάθημα ο/η φοι‐ τητής/τρια θα πρέπει να μπορεί να διαβάζει και να καταλαβαίνει δημοσιευμένες εργασίες και να εκτιμά τη χρησιμότητα και πιθανή εφαρμογή των αποτελεσμάτων τους. Να γνωρίζει τις βασικές αρχές ερευνητικού σχεδιασμού και να αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες για τη συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων. Να είναι ικανός να επιλέγει ποσοτι‐ κές και ποιοτικές μεθόδους ανάλυσης, να γνωρίζει να επιλέγει τις απαραίτητες μεθόδους ανάλυσης των δεδομένων και να αποκτήσει οικειότητα στην ανάλυση δεδομένων με τη βοήθεια λογισμικών βιοστατιστικής και συγκεκριμένα το SPSS. Να αναγνωρίζει τη σημασία της δεοντολογικής συνάφειας της έρευνας με τις πραγματικές ανάγκες υγείας του πληθυσμού και να είναι εξοικειωμένος με τις δεοντολογικές αρχές, τη σχετική νομοθεσία και τα πλαίσια της ερευνητικής δραστηριότητας. Γενικές Ικανότητες: Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής Περιεχόμενο Μαθήματος: Εισαγωγή στη μεθοδολογία έρευνας ‐ Εισαγωγή στην τεκμηριωμένη ιατρική (evidence based medicine) ‐ Διατύπωση ερευνητικού ερωτήματος ‐ Μεταβλητές ‐ σχέσεις ‐ υποθέσεις ‐ Κριτική ανάλυση επιστημονικών άρθρων ‐ Είδη ερευνών: ποσοτική /ποιοτική ‐ Ποσοτική έρευνα ‐ δείκτες ‐ μέτρα ‐ σχεδιασμός έρευνας ‐ Κριτήρια τεκμηρίωσης και αποδοχής μιας αιτιολογικής υπόθεσης ‐ Δειγματοληψία ‐ διαστρωμάτωση ‐ Σχεδιασμός ερευνητικών εργαλείων ‐ Βιοστατιστική ‐ Κλινική Επιδημιολογία ‐ Ποιοτική έρευνα ‐ Εγκυρότητα, αξιοπιστία και δεοντολογία έρευνας ‐ Aναζήτηση βιβλιογραφικών πηγών. Αξιολόγηση ιατρικών περιοδικών ‐ Η έρευνα στην Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ. 

Το μάθημα Ξενόγλωσση Ιατρική Ορολογία Ι (Γερμανικά) μπορούν να επιλέξουν οι φοιτητές της Ιατρικής με γνώσεις Γερμανικής γλώσσας από το επίπεδο Β1. Πρόκειται για τη διδασκαλία ειδικής γλώσσας με κείμενα του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου και επιπέδου γνώσεων της γερμανικής. Οι σημειώσεις τις διδάσκουσας είναι σε ηλεκτρονική μορφή και θα αναρτηθούν στο συγκεκριμένο μάθημα όπως και κάθε άλλο επιπλέον υλικό που θα κριθεί απαραίτητο κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος. Χρήση πολυμέσων 

Το μάθημα Γερμανικά Ι(1/4) μπορούν να επιλέξουν οι πρωτοετείς φοιτητές της με γνώσεις Γερμανικής γλώσσας επιπέδου Α2- Β1. Πρόκειται για τη διδασκαλία ειδικής γλώσσας με κείμενα του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου και επιπέδου γνώσεων της γερμανικής. Οι σημειώσεις τις διδάσκουσας είναι σε ηλεκτρονική μορφή και θα αναρτηθούν στο συγκεκριμένο μάθημα όπως και κάθε άλλο επιπλέον υλικό που θα κριθεί απαραίτητο κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος. Χρήση πολυμέσων. 

Επιλεγόμενο, διατομεακό φροντιστηριακό μάθημα. Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων για τη συγγραφή ιατρικών συνταγών και τη φαρμακοθεραπεία με βάση τις αρχές της τεκμηριωμένης ιατρικής.

‐ Σκοπός του μαθήματος: Η γνώση των γενικών αρχών της φυσιολογίας του ανθρώπου, της φυσιολογίας του αίματος, του ανοσιακού συστήματος, του μεταβολισμού και της θρέψης. ‐ Επιδιωκόμενοι στόχοι: Θεωρητικό μάθημα: Η εκμάθηση των λειτουργιών που διέπουν τον ανθρώπινο οργανισμό. Εργαστηριακές ασκήσεις: Η εξοικείωση των φοιτητών στη μεθοδολογία σε θέματα που περιλαμβάνονται στην ύλη του θεωρητικού μαθήματος. 

Το μάθημα αποτελεί μια συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας της Παθολογικής Ογκολογίας. Περιλαμβάνει τις βασικές γνώσεις σχετικά με τη βιολογία και την ανοσολογία του καρκίνου, τη διάγνωση και τη διαχείριση των ασθενών με συμπαγείς όγκους, τη χορήγηση κυτταροτοξικών και στοχευτικών θεραπειών και την αντιμετώπιση της τοξικότητας, την αντιμετώπιση του καρκινικού πόνου και την υποστηρικτική αγωγή των ασθενών.