Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στην πολυπλοκότητα της δομής και της βιολογίας του κυττάρου. Γίνεται εισαγωγή στο κύτταρο και τα συστατικά του. Περιγράφεται η δομή και λειτουργικότητα των οργανιδίων, αλλά και η σημασία του κυτταροσκελετού και των μεμβρανών. Περιγράφεται ο κυτταρικός κύκλος και η ρύθμισή του και ο κυτταρικός θάνατος. Περιγράφεται η οργάνωση, αποθήκευση, αναπαραγωγή και μετάδοση της γενετικής πληροφορίας, όπως και η μετάφραση, η αποκωδικοποίηση της γενετικής πληροφορίας. Επίσης περιγράφεται η πολυκυτταρική οργάνωη των θηλαστικών και ο καρκίνος.

Τα Μαθηματικά είναι μία γλώσσα που βοηθά σημαντικά στην ανάλυση και στη μελέτη προβλημάτων που εμφανίζονται, εκτός από τις Θετικές Επιστήμες, στην Ιατρική, στη Φαρμακευτική, στις Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες, κ.λπ., όπως και στην παρουσίαση των σχετικών αποτελεσμάτων.

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές τη δυνατότητα να συμπληρώσουν τις βασικές μαθηματικές τους γνώσεις που έχουν λάβει από τη φοίτησή τους στο Λύκειο και να κατανοήσουν βασικά μαθηματικά εργαλεία και μαθηματικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση προβλημάτων που εμπίπτουν στο επιστημονικό πεδίο της Φαρμακευτικής. Τα θέματα που θα καλύψουμε, αφορούν τη θεωρία πινάκων και την επίλυση γραμμικών συστημάτων, τη μελέτη συναρτήσεων μίας και περισσοτέρων μεταβλητών, μεθόδους ολοκλήρωσης συναρτήσεων μίας μεταβλητής, επίλυση διαφορικών εξισώσεων και συστημάτων διαφορικών εξισώσεων, εφαρμογές στη Φαρμακευτική και στις συναφείς επιστήμες,

Ιδιότητες και χρήσεις ιοντιζουσών ακτινοβολιών.  Σχεδιασμός, σύνθεση, ποιοτικός έλεγχος, μηχανισμός δράσης και χρήσεις των κυριοτέρων ραδιοφαρμάκων στη Πυρηνική Ιατρική.

Το μάθημα αναλύει συνθετικές οδούς, παραλαβή - απομόνωση, φυσικές, χημικές, βιολογικές ιδιότητες, έλεγχο ποιότητας και καθαρότητας, ταυτοποίηση, ποσοτικό προσδιορισμό, μοριακό μηχανισμό δράσης, δευτερεύουσες δράσεις, τύχη στον οργανισμό - μεταβολισμό-, σχέσεις δομής- δραστικότητας, θεραπευτικές χρήσεις, ανεπιθύμητες ενέργειες και δόσεις φαρμάκων που δρουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα