Αναπτύσσονται οι βασικές έννοιες της Χημείας καθώς και η έννοια του ανόργανου φαρμάκου (χημικές ιδιότητες, έλεγχος ποιότητας και χρήσεις).

Το μάθημα εστιάζει στην αξιοποίηση γονιδιωματικών (γενικά -Ομικών) δεδομένων στη φαρμακευτική αγωγή και την θεραπευτική (πρόγνωση, διάγνωση θεραπεία) με την ανάπτυξη βιοδεικτών και την εφαρμογή των μοριακών διαγνωστικών. Αναφέρεται δηλαδή στην εξατομικευμένη προσέγγιση κατά τη χορήγηση των φαρμάκων (φαρμακογονιδιωματική) και την κλινική πρακτική (ιατρική ακριβείας). Επoμένως, καλύπτει ένα σημαντικό στοιχείο βιολογικής/μοριακής γνώσης.

Εισαγωγή στις γραφικές παραστάσεις δεδομένων, σφάλματα και διάδοση σφαλμάτων. Το πρόβλημα των αναλογιών στους ζωντανούς οργανισμούς. Στατική στερεού σώματος: Δυνάμεις και ροπές. Έργο--Ενέργεια – Μεταβολισμός. Μηχανική των ρευστών. Ταλαντώσεις – Κυμάνσεις. Ήχος. Γεωμετρική Οπτική - Οπτικά όργανα – Laser. Θερμότητα – Θερμοκρασία. Ακτίνες Χ. Βιοηλεκτρισμός

Φυσικοχημικές αρχές της Φαρμακευτικής: επιστήμη φαρμακευτικών υλικών (κρυσταλλική και άμορφη κατάσταση, μεσοφάσεις, θερμοδυναμική θεώρηση του κρυσταλλικού πολυμορφισμού, φυσική και χημική σταθερότητα των φαρμακευτικών υλικών, μηχανικές ιδιότητες των στερεών, στοιχεία επιστήμης πολυμερών), διάλυση των στερεών, αρχές ρεολογίας και ρεολογικές ιδιότητες φαρμακευτικών υλικών και προϊόντων, επιφανειακά και μεσεπιφανειακά φαινόμενα, συστήματα διασποράς.

Φυσική Χημεία για φοιτητές Φαρμακευτικής Σχολής.