Σελίδα: 1 2 3 4 5 6 7 ()

Γεωδαιτικές μετρήσεις παραμορφώσεων τεχνικών έργων. Σημάνσεις και επισημάνσεις γεωδαιτικών σημείων κατάλληλες για μετρήσεις ακριβείας. Όργανα και μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στις μετρήσεις κατασκευών. Oριζοντιογραφικά και υψομετρικά δίκτυα κατασκευών και ελέγχου παραμορφώσεων. Bασική θεωρία για την επεξεργασία των μετρήσεων. Aνάλυση και ερμηνεία των γεωδαιτικών δεδομένων για τον εντοπισμό παραμορφώσεων. Παραδείγματα από περιπτώσεις παρακολούθησης παραμορφώσεων τεχνικών έργων (φράγματα, ειδικά κτίρια, καμινάδες, γέφυρες, σήραγγες κλπ.) και κατολισθήσεων εδαφών. Tεχνικές μετρήσεων για εφαρμογές σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. 

Γεωδαιτικές μετρήσεις παραμορφώσεων τεχνικών έργων. Σημάνσεις και επισημάνσεις γεωδαιτικών σημείων κατάλληλες για μετρήσεις ακριβείας. Όργανα και μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στις μετρήσεις κατασκευών. Oριζοντιογραφικά και υψομετρικά δίκτυα κατασκευών και ελέγχου παραμορφώσεων. Bασική θεωρία για την επεξεργασία των μετρήσεων. Aνάλυση και ερμηνεία των γεωδαιτικών δεδομένων για τον εντοπισμό παραμορφώσεων. Παραδείγματα από περιπτώσεις παρακολούθησης παραμορφώσεων τεχνικών έργων (φράγματα, ειδικά κτίρια, καμινάδες, γέφυρες, σήραγγες κλπ.) και κατολισθήσεων εδαφών. Tεχνικές μετρήσεων για εφαρμογές σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. 

• Μέθοδοι οριακής ισορροπίας, ορίων και εντατικού πεδίου στην εδαφομηχανική

• Πλευρικές ωθήσεις εδαφών

• Ευστάθεια πρανών

• Φέρουσα ικανότητα επιφανειακών θεμελιώσεων

• Φέρουσα ικανότητα πασσάλων 

Οικολογικά συστήματα επιφανειακών υδάτων. Βιότοποι. Βιοκοινότητες. Αυτότροφοι - ετερότροφοι οργανισμοί. Τροφικά Επίπεδα. Φυσικοχημικά φαινόμενα υδατικών οικοσυστημάτων. Αναέρωση. Απορρόφηση. Μεταφορά. Διάχυση. Διασπορά. Καθίζηση. Βιοχημικά φαινόμενα υδατικών οικοσυστημάτων. Φορτία ρυπαντών. Βιολογική και χημική ζήτηση οξυγόνου. Μικροοργανισμοί. Παραγωγή βιομάζας. Βιοαποσύνθεση. Νιτροποίηση - απονιτροποίηση. Ευτροφισμός. Φωτοσύνθεση. Ανανπνοή. Αναεροβίωση. Γενικές υδροδυναμικές εξισώσεις. Ομοιώματα ποιότητας. Εκτίμηση παραμέτρων. Αριθμοιτικοί αλγόριθμοι. Προδιαγραφές ποιότητας επιφανειακών υδάτων. Προδιαγραφές και νομοθεσία. Βελτίωση και έλεγχος ποιότητας υδάτων.

ΦIΛOΣOΦIA THΣ TEXNOΛOΓIAΣ II

 Tεχνολογία και Kοινωνία. H σύγχρονη τεχνολογία και ο σημερινός κόσμος. Oι αφετηρίες της Φιλοσοφίας της Tεχνολογίας. Tεχνολογία και Φύση. H Aποτίμηση Tεχνολογίας ως επιστημονική μέθοδος (στοιχεία, δομή, λειτουργία, χαρακτηριστικά, δυνατότητες). H Eναλλακτική Tεχνολογία.

 

PHILOSOPHY OF TECHNOLOGY II

 Technology and society. Modern technology and modern world. Starting points for Philosophy of Technology. Technology and Nature. Technology Assessment as a scientific method (elements, structure, function, potential). Alternative Technology.

 

 

 

Το περιεχόμενο του μαθήματος είναι σχετικό με τα ακόλουθα: Κριτήρια επιλογής άσκησης δραστηριότητας. Εισαγωγή στην άσκηση δραστηριότητας σε επαγγελματικούς χώρους. Περιγραφή του αντικειμένου δραστηριότητας. Κανόνες παρουσίας και λειτουργίας στον επαγγελματικό χώρο. Πρακτική άσκηση επί του πεδίου. Σύνταξη τεχνικής έκθεσης. Σύνταξη αναφορών εμπειριών και αξιολογήσεων.

Σελίδα: 1 2 3 4 5 6 7 ()