Σελίδα: 1 2 3 4 5 6 7 ()

Απεικόνιση του υπεδάφους με γεωλογικές τομές από γεωλογικούς χάρτες και δεδομένα γεωτρήσεων. Στοιχεία Γεωλογίας-Πετρογραφίας και η σχέση τους με την αντοχή και διαπερατότητα των γεωϋλικών. Μέθοδοι για χωρική κατανομή και ποιοτική περιγραφή των γεωυλικών στην ζώνη επιρροής και γειτνίασης του έργου. Περιγράφονται οι δοκιμές μέτρησης της αντοχή του άρρηκτου γεωϋλικού και της βραχομάζας στο εργαστήριο. Μεθοδολογία περιγραφής της ποιότητας της βραχομάζας από παρατηρήσεις πεδίου. Κατολισθήσεις βραχομάζας .Στοιχεία σεισμολογίας. 

Τεχνική Μηχανική, Στοιχεία Στατικής & Αντοχής Υλικών

Γεωδαιτικές μετρήσεις παραμορφώσεων τεχνικών έργων. Σημάνσεις και επισημάνσεις γεωδαιτικών σημείων κατάλληλες για μετρήσεις ακριβείας. Όργανα και μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στις μετρήσεις κατασκευών. Oριζοντιογραφικά και υψομετρικά δίκτυα κατασκευών και ελέγχου παραμορφώσεων. Bασική θεωρία για την επεξεργασία των μετρήσεων. Aνάλυση και ερμηνεία των γεωδαιτικών δεδομένων για τον εντοπισμό παραμορφώσεων. Παραδείγματα από περιπτώσεις παρακολούθησης παραμορφώσεων τεχνικών έργων (φράγματα, ειδικά κτίρια, καμινάδες, γέφυρες, σήραγγες κλπ.) και κατολισθήσεων εδαφών. Tεχνικές μετρήσεων για εφαρμογές σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. 

Γεωδαιτικές μετρήσεις παραμορφώσεων τεχνικών έργων. Σημάνσεις και επισημάνσεις γεωδαιτικών σημείων κατάλληλες για μετρήσεις ακριβείας. Όργανα και μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στις μετρήσεις κατασκευών. Oριζοντιογραφικά και υψομετρικά δίκτυα κατασκευών και ελέγχου παραμορφώσεων. Bασική θεωρία για την επεξεργασία των μετρήσεων. Aνάλυση και ερμηνεία των γεωδαιτικών δεδομένων για τον εντοπισμό παραμορφώσεων. Παραδείγματα από περιπτώσεις παρακολούθησης παραμορφώσεων τεχνικών έργων (φράγματα, ειδικά κτίρια, καμινάδες, γέφυρες, σήραγγες κλπ.) και κατολισθήσεων εδαφών. Tεχνικές μετρήσεων για εφαρμογές σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. 

• Μέθοδοι οριακής ισορροπίας, ορίων και εντατικού πεδίου στην εδαφομηχανική

• Πλευρικές ωθήσεις εδαφών

• Ευστάθεια πρανών

• Φέρουσα ικανότητα επιφανειακών θεμελιώσεων

• Φέρουσα ικανότητα πασσάλων 

Ταξινόμηση (κατά είδος, λειτουργίες, κλπ.) των πληροφοριακών συστημάτων. Αρχιτεκτονική πληροφοριακών συστημάτων (υλικό, λογισμικό, βάσεις δεδομένων, δίκτυα τηλεπικοινωνιών). Περιγραφή και παραδείγματα εφαρμογών Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων (ERP, SCM, CRM, KMS): Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise Resource Planning), Συστήματα Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management), Συστήματα Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πελάτες (Customer Relationship Management), Συστήματα Διαχείρισης Γνώσεων (Knowledge Management System). Λογισμικό διαχείρισης έργων: Εκπαίδευση και Εφαρμογές στο MS Project. Λογισμικό μοντελοποίησης κτηριακής πληροφορίας (Building Information Modeling). Υπολογιστική νέφους (cloud computing). Ασφάλεια και έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων. 

Οικολογικά συστήματα επιφανειακών υδάτων. Βιότοποι. Βιοκοινότητες. Αυτότροφοι - ετερότροφοι οργανισμοί. Τροφικά Επίπεδα. Φυσικοχημικά φαινόμενα υδατικών οικοσυστημάτων. Αναέρωση. Απορρόφηση. Μεταφορά. Διάχυση. Διασπορά. Καθίζηση. Βιοχημικά φαινόμενα υδατικών οικοσυστημάτων. Φορτία ρυπαντών. Βιολογική και χημική ζήτηση οξυγόνου. Μικροοργανισμοί. Παραγωγή βιομάζας. Βιοαποσύνθεση. Νιτροποίηση - απονιτροποίηση. Ευτροφισμός. Φωτοσύνθεση. Ανανπνοή. Αναεροβίωση. Γενικές υδροδυναμικές εξισώσεις. Ομοιώματα ποιότητας. Εκτίμηση παραμέτρων. Αριθμοιτικοί αλγόριθμοι. Προδιαγραφές ποιότητας επιφανειακών υδάτων. Προδιαγραφές και νομοθεσία. Βελτίωση και έλεγχος ποιότητας υδάτων.

ΦIΛOΣOΦIA THΣ TEXNOΛOΓIAΣ II

 Tεχνολογία και Kοινωνία. H σύγχρονη τεχνολογία και ο σημερινός κόσμος. Oι αφετηρίες της Φιλοσοφίας της Tεχνολογίας. Tεχνολογία και Φύση. H Aποτίμηση Tεχνολογίας ως επιστημονική μέθοδος (στοιχεία, δομή, λειτουργία, χαρακτηριστικά, δυνατότητες). H Eναλλακτική Tεχνολογία.

 

PHILOSOPHY OF TECHNOLOGY II

 Technology and society. Modern technology and modern world. Starting points for Philosophy of Technology. Technology and Nature. Technology Assessment as a scientific method (elements, structure, function, potential). Alternative Technology.

 

 

 

Σελίδα: 1 2 3 4 5 6 7 ()